Деловодна информация
00467
04-00-17 05/03/2020 (дд/мм/гггг)
не
00467-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крумовград 000235913
пл. България № 5
Крумовград BG425 6900 България
инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград +359 36412004
minkrum@abv.bg +359 36417024

Интернет адрес/и

https://www.krumovgrad.bg/

https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1378-05-03-2020.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1378-05-03-2020.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград. За обектите по отделните обособени позиции е предвидено да се извършват СРР на съществуващите пътни настилки и участъци от общинска пътна и улична мрежа. Основните дейности, които ще се изпълняват са асфалтиране на съществуваща пътна настилка, направа на бетонови настилки и др.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2389080.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Приградски и Горна Кула“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

територията на микрорайон Приградски и Горна Кула, община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 1 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващи пътни участъци за населени места на територията на община Крумовград – микрорайони Приградски и Горна Кула, включени в обособената позиция:
Асфалтова настилка на път за мах. Зейка- м. Врана
Асфалтова настилка на път за мах.Централна с. Луличка
Асфалтиране на път за мах. Козино, с. Звънарка
Асфалтова настилка на път за м. Крушево,с. Златолист
Асфалтова настилка на път за м.Папур с.Вранско
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
102160.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Гулийка“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайон Гулийка

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 2 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващи улични и пътни участъци за населени места на територията на община Крумовград - микрорайон Гулийка, включени в обособената позиция:
Асфалтиране на улици с. Полковник Желязово
Асфалтова настилка на път за м.Тончова махала, с. Полковник Желязово
Асфалтова настилка на път за м. Аладжалар, с. Багрилци
Асфалтова настилка на път за м. Ивън регулация, с. Рогач
Асфалтова настилка на път за м. Чифлик, с. Сливарка
Асфалтова настилка на път за м. Бащино , с.Сливарка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
89271.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голяма Чинка и Токачка“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Голяма Чинка и Токачка

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 3 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващи пътни участъци за населени места на територията на община Крумовград – микрорайони Голяма Чинка и Токачка, включени в обособената позиция:
Асфалтова настилка на път за м. Черешарка, с. Лещарка
Асфалтова настилка на път за м. Душино- Ивън регулация с. Кандилка
Асфалтова настилка на път Рибино- Самовила
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
129671.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голяма Чинка, Токачка и Горна Кула“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Голяма Чинка, Токачка и Горна Кула

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 4 е предвидено да се извърши направа на бетонови настилки на пътни участъци за населени места на територията на община Крумовград – микрорайони Голяма Чинка, Токачка и Горна Кула, включени в обособената позиция:
Бетонова настилка на път за с. Раличево
Бетонова настилка на път за с.Тополка
Бетонова настилка на път за м.Сестримо с.Бук
Бетонова настилка на път за м.Дружинци с. Г.Чинка
Бетонова настилка на път за м.Тополица с. Метлика
Бетонова настилка на път за м.Песъчарка с. Долна кула
Бетонова настилка на път за м.Нова махала , с. Бараци
Бетонова настилка на път за м.Метличинаа , с. Бараци
Бетонова настилка на път за с. Джанка
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
61916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Поточница и Егрек“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Поточница и Егрек

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 5 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващи улични и пътни участъци за населени места на територията на община Крумовград - микрорайони Поточница и Егрек, включени в обособената позиция, :
Асфалтиране на улица от о.т.110 до о.т.114 по плана на с. Поточница
Асфалтиране на път за гробищен парк с. Поточница
Асфалтова настилка на път Поточарка - Стари Чал
Асфалтова настилка на път Скаллак - Къклица -Лимец-Малък Девесил
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
78089.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Поточница и Странджево“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Поточница и Странджево

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 6 е предвидено да се извърши направа на водосток и тротоарна настилка от съществуващи плочи, както и направа на бетонови настилки на улични участъци в населени места на територията на община Крумовград – микрорайони Поточница и Странджево, включени в обособената позиция:
Направа на водосток на улица с. Странджево
Бетонова настилка на улица с. Котлари
Бетонова настилка на улица с. Бряговец
Направа на тротоарна настилка по главна улица с.Поточница
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
64934.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Голямо Каменяне и Аврен

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 7 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващи улични и пътни участъци за населени места на територията на община Крумовград - микрорайони Голямо Каменяне и Аврен, включени в обособената позиция:
Асфалтова настилка на път за с. Гулия
Асфалтова настилка на път за с.Синигер
Асфалтова настилка на път за м. Красева с. М. Девесил
Асфалтиране на главна улица в с. Черничево
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
109612.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Аврен и Егрек“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Аврен и Егрек

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 8 е предвидено да се извърши направа на бетонови настилки на улични и пътни участъци за населени места на територията на община Крумовград – микрорайони Аврен и Егрек, включени в обособената позиция:
Бетонова настилка на улица с.Аврен
Бетонова настилка на път за мах. Хвойнова, с. Девесилово
Бетонова настилка на път за мах. Букова, с. Девесилово
Бетонова настилка на път за мах. Училищна, с. Девесилово
Бетонова настилка на път за м. Горна, с.Голям Девесил
Бетонова настилка на път за м. Централна, с.Голям Девесил
Бетонова настилка на път за м. Бял камък, с.Егрек
Бетонова настилка на път за м.Долна, с.Егрек
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
52629.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Асфалтиране улици гр. Крумовград“ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на гр. Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 9 е предвидено да се извърши асфалтиране на участъци от улични мрежи и оформяне на парко-места в гр. Крумовград , включени в обособената позиция:
Асфалтиране на ул. „Отец Паисий“ от о.т.122-129-128 до о.т124
Обособяване на парко-места зад бл.Младост гр. Крумовград
Обособяване на парко-места зад бл.Здравец гр. Крумовград
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50214.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Реконструкция на ул. „Отец Паисий“ от о.т.141-415-414 до о.т.413 гр. Крумовград“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на гр. Крумовград

За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта по обособена позиция № 10 са: Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), съгласно БДС EN 13242, включително всички свързани с това разходи – 99 м3
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15 / 25 / 50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи – 30 м.
Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, съгласно БДС EN 13108, включително всички свързани с това разходи. – 31 т.
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно БДС EN 14023, включително всички свързани с това разходи – 323 м2
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, съгласно БДС EN 13108, включително всички свързани с това разходи – 30,44 т.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16839.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Реконструкция на ул. „Изгрев“ от о.т.141-140 до о.т.139 гр. Крумовград“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на гр. Крумовград

За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта по обособена позиция № 11 са: Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), съгласно БДС EN 13242, включително всички свързани с това разходи – 223 м3
Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15 / 25 / 50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи – 162 м.
Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, съгласно БДС EN 13108, включително всички свързани с това разходи. – 67,5 т.
Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно БДС EN 14023, включително всички свързани с това разходи – 703 м2
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, съгласно БДС EN 13108, включително всички свързани с това разходи – 67,5 т.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38566.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Кирил и Методий“ от о.т.400-о.т.438-о.т.437 до о.т.439 гр.Крумовград“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233252      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на гр. Крумовград

За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта по обособена позиция № 12 са: Разваляне на съществуваща основа под уличен паваж, включително товарене и извозване на депо – 700,51 м3
Редене на съществуващ гранитен паваж 9/9/9см, включително всички свързани разходи - 1475.79 м2
Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/16/50 см, съгласно БДС EN 1340 - 194.15 м.
Доставка и полагане на нови бетонови бордюри 8/20/50 см, съгласно БДС EN 1340 – 44,70 м
Доставка и полагане на нови тротоарни плочи 60/40/8, съгласно БДС EN 1339 - 873.9 м2
Доставка на LED осветително тяло 30W, 3600lm, IP65, Ra?70, Tцв.=4500К – 11 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
165998.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Реконструкция на път KRZ 3251/III-509 Кандилка-Крумовград/-Овчари-/III-509 Кандилка-Крумовград/ от км2+420.00 до км4+238.25 - втори етап“ 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на землището на с. Овчари, община Крумовград

За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.
Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта по обособена позиция № 13 са: Плътен асфалтобетон тип "А" - 4 см-плътен асфалтобетон тип А – 9750,16 м2
Неплътен асфалтобетон ( биндер )-Асфалтова смес за долен пласт на покритието(биндер) 0/22 – 852,80 т. Несортиран трошен камък, за основен пласт-Пътна основа от трошен камък с непрекъсната зърнометрия, фракция (0-63)мм – 5399,51 м3 Облицовъчни плочи за пътни окопи, съгласно изискванията на БДС 11482 – 784 м Бетонов бордюр 8/16/50 – 151 м. Бетонов бордюр 18/35/50 – 860 м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1304176.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.

II.2) Описание 1

„Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени по обособена позиция № 14 е предвидено да се извършат асфалтови кърпежи на не по-малко от 3 325 кв.м. от четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Крумовград.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО!!! На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, възложителят допуска подаването на едно заявление, но за всяка от позициите се представя отделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри”, с посочване на позицията, за която се отнасят.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попадат обекта на поръчката – за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 и 14 те са ВТОРА ГРУПА, ТРЕТА КАТЕГОРИЯ , а за обособени позиции № 6, 9, 10, 11 и 12 са ВТОРА ГРУПА, ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП). С еЕЕДОП участниците представят информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, съответно дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, възложителят изисква заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в който попада обекта на поръчката, включително че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, предмет на поръчката за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 и 14 са строежи ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, а за обособени позиции № 6, 9, 10, 11 и 12 са строежи ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица) съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в който попада обекта на поръчката, включително че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.


ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, предмет на поръчката за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 и 14 са строежи ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, а за обособени позиции № 6, 9, 10, 11 и 12 са строежи ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 1 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ! 1. Участникът следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 и 14 на поне 1 (един) обект ВТОРА ГРУПА, минимум ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, а за обособени позиции № 6, 9, 10, 11 и 12 на поне 1 (един) обект ВТОРА ГРУПА, минимум ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.Забележка: За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на път от I до III клас от републиканската пътна мрежа и/или от общинската пътна мрежа, улици или еквивалентно за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 и 14 ВТОРА ГРУПА, минимум ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, а за обособени позиции № 6, 9, 10, 11 и 12 ВТОРА ГРУПА, минимум ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. „Технически и професионални способности“, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!.2. Участникът следва да разполага със следния минимален техн. екип за изпълнение на поръчката: а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал.2 от ЗУТ или еквивалентно; б) Координатор по безопасност и здраве: - да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. в) Геодезист: да притежава образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции. ВАЖНО!!!!!!Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, „Образователна и професионална квалификация“ с посочване на информация за: професионалната квалификация на предложените експерти – учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация.В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отваряне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, …. продължава в раздел VI.3


ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 1 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ! 1. Участникът следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 и 14 на поне 1 (един) обект ВТОРА ГРУПА, минимум ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, а за обособени позиции № 6, 9, 10, 11 и 12 на поне 1 (един) обект ВТОРА ГРУПА, минимум ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ. Забележка: За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на път от I до III клас от републиканската пътна мрежа и/или от общинската пътна мрежа, улици или еквивалентно за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 и 14 ВТОРА ГРУПА, минимум ТРЕТА КАТЕГОРИЯ, а за обособени позиции № 6, 9, 10, 11 и 12 ВТОРА ГРУПА, минимум ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ! 2. Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката: а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно; б) Координатор по безопасност и здраве: - да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент; - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. в) Геодезист: да притежава образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент; Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 3 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: .3 Изискване за техническо оборудване за изпълнение на поръчката:
За обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 и 14:
- асфалтополагач – 1 бр.
- автогудронатор – 1 бр.
- валяк минимум 5 тона – 1 бр.
- самосвал – 2 бр.
- багер – 1 бр.
- грейдер – 1 бр.
За обособена позиция № 9:
- асфалтополагач – 1 бр.
- автогудронатор – 1 бр.
- валяк минимум 5 тона – 1 бр.
- самосвал – 2 бр.
- багер – 1 бр.
- пътна фреза – 1 бр.
За обособени позиции № 4 и 8:
- бетоновоз – 1 бр.
- багер – 1 бр.
- самосвал – 2 бр.
За обособена позиция № 6:
- бетоновоз – 1 бр.
- багер – 1 бр.
- самосвал – 2 бр.
- автокран – 1 бр.
ВАЖНО! ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, ПОСТАВЕНИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НЕ СЕ ПРИЛАГАТ СУМАРНО!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % (един процент) от общата стойност на договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция без включен ДДС.
2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
2.1. парична сума;
2.2. банкова гаранция;
2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/09/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/03/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. "България" № 5.

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

..... продължава от раздел III.1.3)когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на персонала и/или членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства. ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 3 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ! Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: .3 Изискване за техническо оборудване за изпълнение на поръчката: За обособени позиции № 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13 и 14:- асфалтополагач – 1 бр.- автогудронатор – 1 бр.- валяк минимум 5 тона – 1 бр.- самосвал – 2 бр.- багер – 1 бр.- грейдер – 1 бр.За обособена позиция № 9:- асфалтополагач – 1 бр.- автогудронатор – 1 бр.- валяк минимум 5 тона – 1 бр.- самосвал – 2 бр.- багер – 1 бр.- пътна фреза – 1 бр.За обособени позиции № 4 и 8:- бетоновоз – 1 бр. - багер – 1 бр.- самосвал – 2 бр.За обособена позиция № 6:- бетоновоз – 1 бр.- багер – 1 бр.- самосвал – 2 бр.- автокран – 1 бр.Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, като участникът посочва приложимата информация за посочената от него техника, а именно: вид, марка, модел и регистрационен номер. Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП.
1.В процедурата за възлагане на ОП може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява строителството, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. 2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 3. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по: - чл. 107, т. 4 от ЗОП, а именно наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата (изискването не се прилага за подизпълнители и трети лица); - чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Удостоверяване: При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) – като попълва разделите на Част III „Основания за изключване“.2.Участниците могат да получат необходимата информ. за задълж., свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва: Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg/ Относно задълженията, опазване на околната среда Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.; София 1000, ул. „У. Гладстон“ № 67,Телефон: 02/ 940 6331; Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg .Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 8119 443.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва