Деловодна информация
2716ТП „ДГС - Бургас“
ПО09-20 05/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
05/03/2020 (дд/мм/гггг)
2716-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югоизточно държавно предприятие ДП - гр. Сливен, ТП „ДГС-Бургас“ 201617654
ул. Цар Иван Шишман № 8, ет. 2
Бургас BG341 8000 България
Велина Ковачева - Стойкова +359 889696907
dgsburgas@uidp-sliven.com +359 56-842577

Интернет адрес/и

www.dgsburgas.uidp-sliven.com

https://www.uidp-sliven.com/procedures/3989


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.uidp-sliven.com/procedures/3989
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управление, стопанисване и опазване на горски територии

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и направа на нови минерализовани ивици чрез престъргване до минерален почвен слой с дължина 34 000 л. м., ширина 3 метра.
77200000      
Услуги

Минерализовани ивици са незалесени ивици, където растителната покривка е отстранена до минералния почвен слой.
Минерализованите ивици се залагат по периферията на горските територии откъм страната на пожарния риск и около постоянни нелинейни обекти в горските територии.
минималната ширина на минерализованите ивици е 3 метра, като общата им дължина е 34 000 л.м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС – Бургас “ - землища - с. Брястовец– с. Изворище – кв. Банево, общ. Бургас

Механизирано поддържане на съществуващи минерализовани ивици на територията на ТП „ДГС Бургас“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Заинтересованите лица, при желание от тяхна страна, могат да направят оглед, в периода до изтичане срока за подаване на оферти в удобно за това време, след предварително уведомяване на възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците в настоящата обществена поръчка, следва да разполагат с минимална транспортно-техническа база, а именно: собствен или нает най-малко един брой специализиран трактор, приспособен за работа в горски територии с ширина на греблото минимум 3,00 (три) м.
2. Участникът трябва да представи за механизираната техника:
2.1 копия от свидетелствата за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника /ЗРКЗГТ/ и Наредба № 2 от 3 февруари 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
2.2 валидни талони за преминат технически преглед,
2.3 счетоводни документи или заверено извлечение от счетоводните книги за притежавана собствена техника, или друг документ, доказващ собственост, или копия от договори за наем.
3 Участникът трябва да притежава задължително защитно-работно оборудване, което да осигурява спазване на правилата за безопасност на работното място, съгласно ЗЗБУТ и Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
4 да разполага най- малко с едно лице – водач на трактор (удостоверява се с трудов договор или граждански договор. Трудовите и гражданските договори могат да бъдат и срочни или за извършване на точно определена работа), притежаващо удостоверение за правоспособност.
5 Участникът, трябва да представи свидетелство за управление на МПС (специализиран трактор, приспособен за работа в горски територии) и удостоверения за правоспособност на водачите на техниката.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Дейността следва да бъде изпълнена след сключване на договора.
Възложителят ще заявява периодично възникналите потребности от извършване на дейностите предмет на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/04/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/04/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Бургас, ул. Цар Иван Шишман № 8, ет. 2, стая № 7

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Закона за обществените поръчки, а именно:
- който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
- за който е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора.
Специфични национални основания за изключване:
-не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
-не може да участва в процедурата лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
-участниците в настоящата процедура за обществена поръчка следва да не са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в процедурата – чл.107, т.4 от Закона за обществените поръчки.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва