Деловодна информация
00122
11-00-47 12/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул. Антим I №1
Червен Бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова - ст.експерт +359 065992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 065992351

Интернет адрес/и

www.chervenbryag.bg

https://chervenbryag.bg/bg2/2020/02/11/57410/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://chervenbryag.bg/bg2/category/2015-12-10-05-04-06/2013-02-22-08-36-20/2020/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“
79341000      
Услуги

Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект: „Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг“, по обособени позиции:
обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации и флаш памет“;
обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали“.
Целта на мерките за информация и комуникация е да разяснят целта на проекта, ползата му за обществеността и подкрепата на ЕС и фондовете за осъществяването му, в съответствие с изискванията на Приложение № 2 „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“ към Националната комуникационна стратегия, както и с изискванията на Насоките за информация и комуникация на проекти, финансирани по оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
20419.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Организиране на събития, разпространение на публикации и доставка на флаш памет“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79341000      
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Червен бряг. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответната дейност.

Предметът на обществената поръчка е: „Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект:„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг“ по обособени позиции: обособена позиция № 1: „Организиране на събития, разпространение на публикации и флаш памети“. Дейностите включени в обособената позиция са:
-Официална церемония "първа копка" - 1бр.
-Официална церемония за откриване на изградения обект - 1бр.
-Пресконференция за стартиране на проекта - 1бр.
-Пресконференция за приключване на проекта - 1 бр.
-Платени публикации в печатни медии -4бр.
-Платени излъчвания в електронни медии -2бр.
-Дизайн, изработка и доставка на информационни материали, както следва:
-флаш памет - 100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
22

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16M1OP002-4.003-0009-C01 „Укрепване на свлачища PVN 37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN 37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020

II.2) Описание 1

„Изработване и разпространение на информационни материали“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79341000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Червен бряг.Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответната дейност.

Предметът на обществената поръчка е: „Изпълнение на мерки по информация и публичност на проект:„Укрепване на свлачища PVN37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“ с бенефициент община Червен бряг“ по обособени позиции: обособена позиция № 2: „Изработване и разпространение на информационни материали.
Дейности включени в обособената позиция са:
-Временен билборд минимум 4х3 метра -2бр.
-Постоянна обяснителна табела с размери минимум 50х70 см - 2 бр.
- Информационен банер / транспарант на стойка - 1 бр.
-Дизайн, изработка и доставка на информационни материали, както следва:
- информационни брошури - 400 бр.
- папки - 200 бр.
- тефтери 100 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7519.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
22

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16M1OP002-4.003-0009-C01 „Укрепване на свлачища PVN 37.80501.01.01 в кв.Бунджовица, сз край и на PVN 37.80501.01.02, кв. Бунджовица, централна част“, ОП „Околна среда“ 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания, свързани с годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) услуга с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „услуги с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбират услуги по:
За обособена позиция № 1 – организиране и/или провеждане на събития и/или конференции и/или семинари и/или информационни кампании и/или кръгли маси и/или работни срещи и/или мероприятия и/или коктейли и/или форуми и/или други мероприятия.
За обособена позиция № 2 – дизайн, отпечатване и/или изработване на покани, плакати, афиши, флаери, дипляни, каталози, винили, транспаранти, банери, табели и др. рекламни материали.
Изискването се прилага поотделно за всяка от обособени позиции, предмет на поръчката.
При подаване на офертата, съответствието с изискването по т. 3.1. от условията в документацията за участие се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
За доказване на съответствието с изискванията по т.3.1 в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП, участниците представят документи, чрез които се доказва информацията, посочена съответно в Част IV, Раздел В, т.1б) от еЕЕДОП, например: референции, удостоверения, посочване на публичен регистър, в който е публикувана информацията за услугата и други по преценка на участника.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В случай, че документите не се изискат в хода на процедурата, същите се представят само от участника, избран за изпълнител, преди сключването на договора за обществена поръчка.


Минимум 1 (една) услуга с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката:
За обособена позиция № 1 – организиране и/или провеждане на събития и/или конференции и/или семинари и/или информационни кампании и/или кръгли маси и/или работни срещи и/или мероприятия и/или коктейли и/или форуми и/или други мероприятия.
За обособена позиция № 2 – дизайн, отпечатване и/или изработване на покани, плакати, афиши, флаери, дипляни, каталози, винили, транспаранти, банери, табели и др. рекламни материали.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора участникът, определен за изпълнител следва да представи и гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от общата стойност за изпълнение на договора за обособената позиция без ДДС.Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:заверено копие на платежно нареждане за парична сума;банкова гаранция в оригинал; застрахователна полица за застраховка. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане (30 % от стойността на договора) под формата на платежно нареждане/банкова гаранция/застраховка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/03/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/03/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала - ет. 6 на Община Червен бряг, гр. Червен бряг, ул. Антим І, № 1

На публичното отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Подробното описание за начина на изпълнение на обществената поръчка са поместени в утвърдената Документацията от Възложителя, публикувана ведно с образците за изготвяне на офертата и проекта на договора, на горепосочения интернет адрес. На основание чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, когато участникът подава оферта за няколко или всички обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП се представят общо.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 179, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва