Деловодна информация
0652
96 00-3 04/02/2020 (дд/мм/гггг)
не
0652-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/206-96-00-3-20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/206-96-00-3-20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за обекти на територията на община Септември” с 3 (три) обособени позиции".
45200000      
Строителство

Предмета на обществената поръчка се изразява в изпълнение на строително-монтажни работи с доставка на съответното технологично оборудване за:
Обособена позиция № 1: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември””;
Обособена позиция № 2: „Ремонт на сграда "Медицински център I - Септември" находяща се в УПИ I - поликлиника в кв. 74, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, общ. Септември”;
Обособена позиция № 3: „Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ VII - за културни дейности в кв. 36, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, общ. Септември”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1725887.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември, гр. Септември, УПИ III – за административни нужди в квартал 91, ул. Александър Стамболийски № 37А.

Сградата предмет на настоящата поръчка е скелетно безгредова ППП конструкция и ограждащи конструкции от едри тухли. Общото състояние е задоволително, като са необходими архитектурно-строителни и инсталационни решения за постигане на енергийна ефективност. Строежът е IV-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ.
При изпълнение на поръчката ще се извършат следните работи:
?Подмяна на дограма;
?Изваждане на прозорци от зидове;
?Изваждане врати от зидове;
?Доставка и монтаж на външна дограма;
?Доставка и монтаж на външни врати;
?Доставка и монтаж на външна врата (към сутерен);
?Доставка и монтаж на външна дограма по сутеренна стена;
?Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по фасади;
?Демонтаж на метални решетки;
?Изкърпване по страници на строителни отвори;
?Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази при подмяна на дограма;
?Корекция и монтаж на демонтирани метални решетки, вкл. грундиране и боядисване;
?Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази;
?Доставка и монтаж на външни хоризонтални алуминиеви щори (тип "елерон") с ръчно управление;
?Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители;
?Демонтаж метални капаци на прозорци сутерен;
?Демонтаж, временно складиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци при подмяната на дограма;
?Топлинно изолиране на външни стени;
? Доставка и монтаж на стандартизирана топлоизолационна система;
?Доставка и монтаж на противопожарни ивици;
?Външно обръщане на топлоизолация около прозорци и врати с топлоизолационен материал;
?Доставка и монтаж на топлоизолационен материал;
?Доставка и монтаж на водооткапващ профил по хоризонтални ръбове;
?Доставка и монтаж на ъглов PVC профил;
?Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени;
?Обрушване и изкърпване на компрометирана мазилка (около 15% от площите);
?Демонтаж на водосточни тръби от поцинкована ламарина, доставка и монтаж на водосточни тръби ?100 от праховобоядисана ламарина /полимерно покритие/;
?Демонтаж на водосточни улуци от поцинкована ламарина, доставка и монтаж на водосточни тръби ?100 от праховобоядисана ламарина /полимерно покритие/;
?Демонтаж на външни тела на климатици- моносплит;
?Направа облицовка от декоративни плочи върху топлоизолация по цокъл;
?Кантиране на дилатационна фуга;
?Направа козирка над входовете по детайл (еталбонд, конструкция, дек. осветление);
?Покриване на неизползваеми тераси от северозапад с ламарина с PVC покритие върху дървена скара;
?Шпакловка на мрежа и минерална мазилка под неизползваеми тераси от северозапад;
?Доставка и монтаж на метални ъгли (ръбоохранители);
?Демонтаж, временно складиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени;
?Топлинно изолиране на покриви;
?Демонтаж ламарина от покрив;
?Демонтаж ламаринени улами и поли по бордове;
?Демонтаж дървената покривна скара под ламарина;
?Почистване и ревизия на барбакани;
?Почистване на ст. б. плоча (студен покрив), подготовка за полагане на топлоизолация;
?Направа дървена скара за монтаж на ламарина;
?Обработка на съществуваща дървена конструкция с консерванти;
?Направа покрив от ЛТ ламарина с деб. 0.6 мм и PVC покритие, вкл. окомплектовка;
?Доставка и монтаж снегозадържащи ленти върху покрив;
?Доставка и монтаж на барбакани, вкл. накрайник за водосточна тръба;
?Направа обшивка от ламарина улами, била и поли по бордове;
?Демонтаж, временно складиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на покриви;
?Топлинно изолиране на под;
?Ел. табла и захранващи линии;
?Ел. захранване ОВК инсталация;
?Мълниезащита.
При изпълнение на строително-монтажните/ремонтни работи да се спазват стриктно всички правила и норми на техника по безопасност и охрана на труда.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
876627.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
договор за отпусната финансова помощ № BG06RDNO001-7.008-0024-C01 по под мярка 7.2. от мярка 7 на ПРСР 2014-2020

II.2) Описание 1

Ремонт на сграда "Медицински център I - Септември" находяща се в УПИ I - поликлиника в кв. 74, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, общ. Септември 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември, гр. Септември, УПИ I – поликлиника в квартал 74, бул. „България“ № 80.

Сградата предмет на настоящата поръчка е скелетно безгредова ППП конструкция и ограждащи конструкции от едри тухли.
Предвидени работи:
Покрив (сгр. 1 и сгр. 2)
?Демонтаж на съществуваща проф.LT поц. ламарина по покриви;
?Демонтаж на същ. шапка от поц. лам. по борд;
?Демонтаж на същ. водосточни тръби;
?Демонтаж на същ. барбакан;
?Доставка и монтаж на нови барбакани;
?Доставка и монтаж на LT поц. ламарина по покриви;
?Доставка и монтаж на мин.вата с дебелина 10см. в подпокривното пространство;
?Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100 от поц.ламарина;
?Доставка и монтаж на шапка от поц.лам по борд;
Покрив (сгр.3)
?Разрушаване на същ.комини;
?Демонтаж на:
-керемиди и сваляне по дървена коруба с височ.8м;
-същ.дъсчена обшивка;
-същ.дървена конструкция;
-същ.водосточни тръби;
?Изхвърляне на строителни отпадъци;
?Изграждане на борд от керамични тухли;
?Изграждане на ст.пояс и колони по борд;
?Доставка и монтаж на топлоизолационен материал от екструдиран полистирен (XPS), с дебелина 120 мм,върху ст.бет.плоча;
?Доставка и монтаж на полиет.фолио (пароизолация) върху XPS
?Доставка и полагане на арм.цим.замазка с деб.10см за наклони;
?Доставка и полагане на битумен грунд;
?Доставка и полагане на два пласта (1-ви пласт с деб.3.5мм,без посипка и 2-ри пласт с деб.4.5мм,със посипка) хидроизолация;
?Направа на кофраж за плоча (стълбище);
?Армиране на ст.плоча (стълбище);
?Полагане на бетон Б20;
?Доставка и полагане на два пласта (1-ви пласт с деб.3.5мм,без посипка и 2-ри пласт с деб.4.5мм,със посипка) хидроизолация върху козирки;
?Доставка и монтаж на нови барбакани;
?Доставка и монтаж на водосточни тръби ф100 от поц.ламарина;
?Доставка и монтаж на шапка от поц.лам по борд;
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по фасади;
?Подмяна на дограма;
?Изваждане на прозорци от зидове;
?Изваждане врати от зидове;
?Демонтаж на метални решетки;
?Демонтаж на врати;
?Доставка и монтаж на външна дограма от петкамерни PVC профили с двоен стъклопакет от нискоемисионно стъкло и аргон, вкл. предпазни мрежи срещу насекоми по всички отваряеми части на прозорците;
?Доставка и монтаж на външни врати от AL профили с прекъснат термомомост, двоен стъклопакет от нискоемисионно стъкло, двустранно фолирано с удароустойчиво фолио, вкл. заключване и автомат за затваряне, по спесификация;
?Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази;
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлоизолация по фасади (сгр. 1; 2 и 3);
?Демонтаж на външни тела на климатици;
?Демонтаж на метален парапет;
?Доставка и монтаж на рамково скеле;
?Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи топлоизолационна система по неизолирани външни стени. Топлоизолационната система включва:
а) дълбопроникващ грунд;
б) трудногорим, стабилизиран експандиран полистирен (EPS);
в) еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS;
г) дюбели с пластмасов пирон;
д) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm;
е) шпакловки;
ж) структурна мазилка в 2 цвята с едрина на зърната 2 mm;
?Външно обръщане на топлоизолация около прозорци и врати;
?Доставка и монтаж на топлоизолационен материал;
?Доставка и монтаж на водооткапващ профил по хоризонтални ръбове;
?Доставка и монтаж на ъглов PVC профил;
?Обрушване и изкърпване на компрометирана мазилка (около 15% от площите);
?Направа облицовка от декоративна мозайка върху топлоизолация по цокъл;
?Монтаж на външни тела на климатици;
?Доставка и монтаж на алум.парапет;
?Доставка и монтаж на гранит по под и стълбище;
?Зазижданена на отвори с керамични тухли;
?Изхвърляне на строителни отпадъци;
Видове СМР в сгради (сгр. 1; 2 и 3)
?Настилка от гранит по подове и стълбища;
?Шпакловка и боядисване на стени;
?Боядисв. с алк. боя (двустранно) на врати;
?Външно изместв. на прозорци и врати с алумин. ъгли;
Част електро
?Премах. на същ. лампи;
?Монтаж на нови лампи с размери 60/60 с лед пури
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
425707.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 2 ще се финансира след осигуряване на финансиране от възложителя, за което участника определен за изпълнител ще получи известие/уведомление. При условията на чл. 114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.2) Описание 1

Ремонт на административна сграда находяща се в УПИ VII - за културни дейности в кв. 36, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, общ. Септември 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

община Септември, гр. Септември, УПИ VII – за културни дейности в кв. 36, бул. „България“ № 147

При изпълнение на поръчката ще се извършат следните работи:
Видове СМР Покрия
?Демонтаж на покривна конструкция;
?Очукване на компр. мазилка по същ. комини;
?Демонтаж на същ. отводнителни тръби, тип барбакан;
?Изхвърляне на строителни отпадъци;
Видове строително-монтажни работи
?Изграждане на борд от керамич.тухли по периметъра на същ.покрив с H=30см;
?Направа на стоманобет.колони и пояс върху тухлен зид;
?Измазване с варо-цимент.мазилка по борд (вътрешна част);
?Доставка и монтаж на топлоизолационен материал;
?Доставка и полагане на полиетиленово фолио (пароизолация);
?Доставка и полагане на арм.цементова замазка за наклони с деб. 10см;
?Измазване с варо-цимент.мазилка по същ.комини;
?Доставка и полагане на битумен грунд;
?Доставка и монтаж на нови отводнителни тръби,тип барбакан;
?Доставка и монтаж на два пласта хидроизолзия (1-ви -3 мм. без посипка, 2-ри-4,5мм. със посипка);
?Доставка и монтаж на шапки от поц. ламарина по комини;
?Доставка и монтаж на поц. шапка и поли по борд;
?Доставка и монтаж на поли около същ. комини от поц. ламарина;
?Демонтаж, временно складиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на покриви;
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с подмяната на дограма по фасади;
?Подмяна на дограма;
?Изваждане на прозорци от зидове;
?Изваждане врати от зидове;
?Доставка и монтаж на външна дограма от петкамерни PVC профили с двоен стъклопакет от нискоемисионно стъкло и аргон, вкл. предпазни мрежи срещу насекоми по всички отваряеми части на прозорците;
?Доставка и монтаж на външни врати от AL профили с прекъснат термомомост, двоен стъклопакет от нискоемисионно стъкло, двустранно фолирано с удароустойчиво фолио,вкл. заключване и автомат за затваряне, по спесификация;
?Демонтаж на метални решетки;
?Изкърпване по страници на строителни отвори- ивици до 30 см. - вътрешна гипсова шпакловка, в т ч. доставка на шпакловъчна смес и боядисване с латекс;
?Доставка и монтаж на вътрешни PVC подпрозоречни первази при подмяна на дограма;
?Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази;
?Доставка и монтаж на алуминиеви ръбохранители;
?Демонтаж, временно складиране, изнасяне и извозване на строителни отпадъци при подмяната на дограма;
Съпътстващи строително-монтажни работи, свързани с топлинното изолиране на външни стени;
? Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи топлоизолационна система по неизолирани външни стени; Топлоизолационната система включва:
а) дълбопроникващ грунд
б) трудногорим, стабилизиран експандиран полистирен (EPS);
в) еластична лепилна прахообразна смес за лепене на топлоизолационни плочи от EPS;
г) дюбели с пластмасов пирон 12/150 mm; мин. 6 до 10./м2
д) стъклофибърна мрежа с широчина на бримката - 4 х 4 mm;
е) шпакловки
ж) структурна мазилка в 2 цвята с едрина на зърната 2 mm ;
?Външно обръщане на топлоизолация около прозорци и врати с топлоизолационен материал, вкл. структурна мазилка;
?Доставка и монтаж на топлоизолационен материал, вкл. грундиране, дюбелиране и шпакловка, експлоатационен коефициент на топлопроводност ?=0.032 W/mK., по цокъл;
?Доставка и монтаж на водооткапващ профил по хоризонтални ръбове;
?Доставка и монтаж на ъглов PVC профил;
Обрушване и изкърпване на компрометирана мазилка (около 15% от площите);
?Демонтаж на външни тела на климатици;
?Монтаж на външни тела на климатици;
?Направа облицовка от декоративна мозайка върху топлоизолация по цокъл;
Видове СМР в сградата;
?Настилка от гранит по подове и стълбища на 1-ви и 2-ри етаж;
?Гипсова шпакловка, грунд, латекс по стени и тавани на 1-ви и 2-ри етаж;
?Демонтаж, временно складиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци при обработка на стени;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
423552.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обособена позиция № 3 ще се финансира след осигуряване на финансиране от възложителя, за което участника определен за изпълнител ще получи известие/уведомление. При условията на чл. 114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Важи за всички обособени позиции:
Участника, да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (http://register.ksb.bg/) на Камарата на строителите в България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи по чл.137 ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) – ІV-та (четвърта) категория.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е юридическо лице, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПРС, за изпълнение на съответната категория строеж.
Изпълнителя, подизпълнителите и онези съдружници в обединението за които се изисква вписване в ЦПРС, са длъжни през целия период на изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от възложителя към изпълнителя, да поддържа(-т) валидно(-и) вписването си в ЦПРС.
Чуждестранните участници следва да отговарят по аналогичен начин на изискванията, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При подаване на оферта, съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, на представения от участника електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), включително и предоставяйки информация във въпросният раздел относно: документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и),
Участниците могат да доказват съответствие с критериите за подбор, свързани с годност, самостоятелно, чрез член на обединение (при участник-обединение) или чрез подизпълнители, които ще изпълняват строителните дейности.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или валиден еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство – при чуждестранни лица) да изпълни предмета на поръчката на територията на Република България. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП, включително предоставяйки данни и информация във въпросния раздел, относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
* Разяснение:
- следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, „консултантът”, „строителят” и „лицето, упражняващо строителен надзор” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидна сключена застрахователна полица или еквивалентен документ за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти ІV-та категория или по висока, с минимална застрахователна сума в размер на 100 000.00 лв. (сто хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).. Документа се представя и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Важи за всички обособени позиции:
Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти ІV-та категория или по-висока, с минимална застрахователна сума в размер на 100 000.00 лв. (сто хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника, както и със застрахователна сума съответстваща на тази по чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да има опит в изпълнение на строителна дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“.
При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на електронен Единен европейски документ (ЕЕДОП).На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
2. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“. При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на електронен Единен европейски документ (ЕЕДОП).При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от всеки един от членове на обединението.На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството и за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на строителството. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП: Копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).


Важи за всички обособени позиции:
1. Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 строителна дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 5 г. назад, считано от датата на подаване на офертата.Под „сходен предмет“ се разбира строителна/и дейност/и, по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция, на сграда/и за обществено обслужване и/или предназначение, за която/които има издаден констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Възложителят не поставя изискване за изпълнен обем в настоящата обществена поръчка. При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва общо за обединението като цяло, т. е. всеки един от съдружниците може да декларира/докаже изискването на възложителя.
2. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
А) Технически ръководител:
- Професионална квалификация: степен на образование с квалификация, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ или еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като ръководител обект или технически ръководител или еквивалентна ръководна позиция при изпълнение на строителни дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция, на сграда за обществено обслужване и/или предназначение, за която има издаден констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Б) Длъжностно лице по безопасност и здраве:
- Професионална квалификация: да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на строителни дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция, на сграда за обществено обслужване и/или предназначение, за която има издаден констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
В) Специалист по контрол върху качеството:
- Професионална квалификация: да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като специалист/експерт по контрол на качеството при изпълнение на строителни дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция, на сграда за обществено обслужване и/или предназначение, за която има издаден констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Един специалист не може да съвместява повече от една позиция от изискуемия ръководен състав за изпълнение на СМР.
3. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството и за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на строителството, а именно:
- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно – за управление на качество;
- ISO 14001:2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, ще извършват СМР.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 1 (един) % от стойността на договора за обособената позиция без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/02/2020 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Срокът за изпълнение на СМР по всяка една обособена позиция е по предложение на участника но не повече от 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Минималният срок за изпълнение на поръчката е 180 (сто и осемдесет) календарни дни.
Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи по настоящата поръчка, се удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя. Актът следва да е придружен с подробна количествено-стойностна сметка за извършените СМР и сертификати за качество на вложените материали.
Участникът оферира в своята оферта срок за изпълнение на СМР, като цяло число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в календарни дни или в друга мерна единица или под определеният от възложителя минимален или над определеният максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от по нататъшно участие.
Навсякъде в настоящето обявление и като цяло в документацията за участие, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!!!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва