Деловодна информация
652
9600-2 27/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
652-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/205-96-00-2-20


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/205-96-00-2-20
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в Община Септември” с 9 обособени позиции.
45232151      
Строителство

Предмета на обществената поръчка се изразява в изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа, с обща дължина 9,040 км., по улици в 9 (девет) на брой населени места в община Септември. Намерението на община Септември, област Пазарджик е да се извърши подмяна на уличната водопроводна мрежа в проблемните участъци в границите на община Септември.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1962232.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Септември 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Септември - бул. „Съединение“ /запад/ с дължина 1640 м.; бул. „Съединение“ /изток/ с дължина 280 м.; ул. „20-ти Април“ с дължина 415 м.“.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на три улици в гр. Септември.
- Подобект „1а“: бул. „Съединение“ /запад/ - от о.т.616 /бул.“България“/ -636-253-288-284-281-280 до о.т.277 /бул.“Възраждане“/, с дължина 1640м.
- Подобект „1б“: бул. „Съединение“ /изток/ - от о.т.277 /бул.“Възраждане“/ -370-371-494- до о.т.514 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 280м.
- Подобект „1в“: ул. „20-ти Април“ - от о.т.276-275-274-273-495 до о.т.496 /бул.“Хр. Ботев“/, с дължина 415м.
Настоящата обособена позиция предлага подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
553333.72      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Ветрен 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Ветрен - улица „33-та“ /над църква/; улица „51-ва“ и ул. „52-ра“ /Висока зона - ВЗ/; улица „52-ра“; улица „51-ва“ /Ниска зона - НЗ/, улица „6-та“ и ул. „53-та“ /Висока зона - ВЗ/.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на пет улици в гр. Ветрен.
- Подобект „2а“: участък „1“ по ул. „52-ра“ започва от 16м североизточно от о.т.148 /югоизточния край на площада/, по ул. „52-ра“ /подмяна на два водопровода в участъка/ до о.т.194 с дължина 170м. и участък „2“ по ул. „33-та“ /подмяна на три водопровода в участъка/ от о.т.197 до о.т.237 към НР-НЗ с дължина 132м.
- Подобект „2б“: ул. „33-та“ уличен водопровод за участъка от о.т.270 /северния край, над църквата/ до о.т.203 /ул.“51-ва“/.
- Подобект „2в“: ул. „33-та“ Главен хранителен водопровод от „НР – ниска зона“ - от о.т.237 /чупка на запад към НР-НЗ/ до о.т.145 /ул.“50-та“, северозападния край на площада в центъра на града/.
- Подобект „2г“: ул. „52-ра“ /север/ - Главен хранителен водопровод от по-ниската зона на „НР – висока зона“ - от о.т.231 /същ. СЗТ Ф159 под междинен регулатор за налягане под о.т.252/ до о.т.205 /ул.“51-ва“, продължение към високия западен и южен край на града/. Втория участък от о.т.231 на североизток е второстепенен уличен водопровод със затворен междинен кран на 31м югозападно от о.т.256.
- Подобект „2д“: ул. „51-ва“ /запад/ - Главен хранителен водопровод от по-ниската зона на „НР – висока зона“ - от о.т.205 /южен край на предходен Подобект „2г“/ до о.т.203 /ул.“33-та“ и съществуващо продължение в западна посока със СЗТ Ф159, продължение към високия западен и южен край на града/.
- Подобект „2е“: ул. „51-ва“ /изток/ - Нов Главен водопровод за по-високата зона, захранена от „НР – ниска зона“ - от о.т.207 /без връзка с Главния клон Ф160 от предходните два Подобекта при о.т.205, захранен от „НР – висока зона/ до о.т.211 на изток /до бъдеща връзка с водопроводи по предишния, нереализиран проект/.
- Подобект „2ж“: ул. „52-ра“ Главен хранителен водопровод от „НР – ниска зона“ - от о.т.194 /идващ от запад, същ. АЦ Ф200 от НР-НЗ/ до о.т.148.
- Подобект „2з“: ул. „6-та“ и ул.“53-та“ /ромската махала в най-южната част на града, част от по-ниската зона от „НР-ВЗ“/ от о.т.71 /над „Винпром“/ -72-77-78-79-80-82-86-85 до о.т.84 /кв.37/.
Настоящата обособена позиция предлага подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
613216.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Семчиново 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

улица „20 -та” с дължина 255 м. и улица „31-та” с дължина 340 м.“

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на две улици в с. Семчиново.
- Подобект „3а“: ул. „20-та“ от о.т.11 /ул.“1-ва“/ -41-12 до о.т.14, с дължина 255м.
- Подобект „3б“: ул. „31-ва“ от о.т.109 -105-104-103 до о.т.102 /ул.“31-ва“/, с дължина 340м.
Настоящата обособена позиция, предлага подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
113370.69      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Симеоновец 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Симеоновец - улица „15 -та” с дължина 135 м.; улица „17 -та” с дължина 255 м. и улица „21 -ва” с дължина 180 м.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на три улици в с. Симеоновец.
- Подобект „4а“: ул. „15-та“ /о.т. 115-114/, от ул. „1-ва“ до ул.“24-та“, с дължина 135м.
- Подобект „4б“: ул. „17-та“ /о.т. 145-146-147-138-137-136-135/, от кв.34-33 до ул„1-ва“, с дължина 255м.
- Подобект „4в“: ул. „21-ва“ /о.т. 134-133-122/, от ул„1-ва“ до кв.18, с дължина 180м.
Настоящата обособена позиция, предлага подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
88745.74      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Варвара 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Варвара - улица „14 -та” с дължина 290 м.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на една улица в с. Варвара.
- Подобект : ул. „14-та“ /о.т. 13-14-15-16-231-17-190/, с дължина 290м.
Проектното решение предлага подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
50960.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Ветрен дол 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Ветрен дол - улица „11 -та”; улица „12 -та” и ул. „16-та“; улица от о.т.142 до о.т.144; улица „8 -ма”, улица „33-та” и ул. „32-ра.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на пет участъка от улици в с. Ветрен дол.
- Подобект „6а“: ул. „11-та“ от 37м южно от о.т. 163-148 /без главна ул./ -147 до о.т.135, с дължина 105+145= 250м.
- Подобект „6б“: ул. „12-та“ и ул. „16-та“ /о.т. 146-137-167-138/, с дължина 390м.
- Подобект „6в“: ул. „……“ от о.т. 142 /ул.“1-ва“/ -143 до о.т.144 /ул.“10-та“/, с дължина 120м.
- Подобект „6г“: ул. „8-ма“ /о.т. 159-160-161/, с дължина 140м.
- Подобект „6д“: ул. „33-та“ и „32-ра от о.т. 150 /ул.“1-ва“/ -151-152- до о.т.153, с дължина 350м.
Проектното решение предлага, подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
230585.16      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Лозен 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Лозен - улица „15 -та” с дължина 750 м.; улица „13-та” с дължина 170 м. и улица „12-та” с дължина 170 м.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа на три улици, пресечки в северна и южна посока на главната улици в с. Лозен.
- Подобект „7а“: ул. „12-та“ от о.т. 21 /главна ул. „1-ва“/ -14 до о.т.10 /ул.“15-та“/, с дължина 170м.
- Подобект „7б“: ул. „13-та“ от о.т. 19 /главна ул. „1-ва“/ до о.т.11 /ул.“15-та“/, с дължина 170м.
- Подобект „7в“: ул. „15-та“ от о.т. 79 /ул.“20-та“/, -77-64-63-60-57-56-51 до о.т.18 /главна ул. „1-ва“/, с дължина 750м.
Проектното решение предлага, подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
183360.93      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Ковачево 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Ковачево - улица „7-ма”, „9-та“ и „8-ма“ с дължина 315 м. и улица „23-та” с дължина 110 м.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа, която обхваща изцяло три улици, пресечки от южна страна на главната улица в селото, в центъра на регулацията в с. Ковачево.
- Подобект „8а“: - ул. „7-ма“, „9-та“ и „8-ма“ от о.т.94 /при У-ще/ -93-91-90 до о.т.15 /главна ул. „1-ва“/, с дължина 315м.
- Подобект „8б“: ул. „23-та“ от о.т.87 /главна ул. „1-ва“/ до о.т.123 /ул.“10-та“/, с дължина 110м.
Проектното решение предлага, подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
82720.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Карабунар 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232151      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Карабунар - улица „7-ма” с дължина 205 м.

Предмета на настояща обособена позиция се изразява в извършване на реконструкция вътрешна водопроводна мрежа изцяло на една улици, пресечка в западна посока на главната улица в селото с реконструирана пътна настилка през 2012г. /шосето за Велинград/, но неподменени водопроводи.
- Подобект „9а“: - ул. „7-ма“ от о.т. 105 /площад/ -106-107 до о.т.113 /Училище/, с дължина 205м.
Проектното решение предлага, подмяна на старите участъци от уличните водопроводи, като новия водопровод се положи в уличното платно до срещуположния бордюр спрямо съществуващия водопровод с цел минимално ограничаване на водоподаването към абонатите по време на строителството. Нови отклонения за улични водопроводи в пресечките, спрямо проектните трасета ще се изпълнят с дължина, осигуряваща излизане от обхвата на кръстовището, като новите СК са до 5 м в улиците, при връзката към съществуващите АЦ тръби, а в тези без водопровод се оставя чакащ, затапен участък. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения /СВО/ с нови до границата на имотите , като в тротоара пред имота се монтира тротоарен спирателен кран /ТСК/ комплект с водомер Q3=2,5 м3/ч. в полимерна шахта.
Според степента на обезпеченост, водоснабдителната система на района е за питейнобитово водоснабдяване на населени места от ІV-ти до VІ-ти функционален тип /категория на населеното място/, при които се допуска намаляване на подаваната вода до 30% от оразмерителния разход за време до 15 дни или прекъсване на водоснабдяването до 24 часа.
Чрез реконструиране на второстепенната водопроводна мрежа по улици, по които стават често аварии и е компрометирана асфалтовата и тротоарна настилки /където има такава/, ще намалеят авариите и загубите на питейна вода общо в района и ще се осигури фронт за работа на Общината за изготвяне на проекти за рехабилитация на надземната инфраструктура.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45939.35      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Прилага се за всички обособени позиции:
Участника, да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (http://register.ksb.bg/) на Камарата на строителите в България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл. 3 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи по чл.137 ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) – ІI-ра (втора) категория или по-висока.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е юридическо лице, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПРС, за изпълнение на съответната категория строеж или по-висока.
Изпълнителя, подизпълнителите и онези съдружници в обединението за които се изисква вписване в ЦПРС, са длъжни през целия период на изпълнението на договора до извършване на окончателното плащане от възложителя към изпълнителя, да поддържа(-т) валидно(-и) вписването си в ЦПРС.
Чуждестранните участници следва да отговарят по аналогичен начин на изискванията, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При подаване на оферта, съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, на представения от участника електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), включително и предоставяйки информация във въпросният раздел относно: документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и),
Участниците могат да доказват съответствие с критериите за подбор, свързани с годност, самостоятелно, чрез член на обединение (при участник-обединение) или чрез подизпълнители, които ще изпълняват строителните дейности.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС или валиден еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство – при чуждестранни лица) да изпълни предмета на поръчката на територията на Република България. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние” от еЕЕДОП, включително предоставяйки данни и информация във въпросния раздел, относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
* Разяснение:
- следва да се има предвид, че застраховка по чл. 171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектантът”, „лицето, упражняващо технически контрол по част „Конструктивна”, „консултантът”, „строителят” и „лицето, упражняващо строителен надзор” /чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Заверено копие на валидна сключена застрахователна полица или еквивалентен документ за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти ІI-ра категория или по-висока, с минимална застрахователна сума в размер на 400 000.00 лв. (четиристотин хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). Документа се представя и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Прилага се за всички обособени позиции:
Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ за обекти ІI-ра категория или по-висока, с минимална застрахователна сума в размер на 400 000.00 лв. (четиристотин хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника, както и със застрахователна сума съответстваща на тази по чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Прилага се за всички обособени позиции:
1. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“.
При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на еЕЕДОП.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
2. При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на еЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“.
При подаване на оферта, участниците, техните подизпълнители и трети лица (ако има такива) декларират съответствието си с поставените от възложителя и относими към тях критерии за подбор чрез попълване на електронен еЕЕДОП.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация.
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следния документ, чрез който се доказва достоверността на декларираната в еЕЕДОП информация, а именно: Копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини. Документите се представят и за подизпълнителите, според вида и дела от поръчката, който ще изпълняват (важи само за подизпълнителите, които ще изпълняват строителство).
Съгласно чл. 112, ал. 9 от ЗОП, възложителят няма да изисква документи:
1. които вече са му били предоставени;
2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;
3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.


Прилага се за всички обособени позиции:
1. Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 строителна дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 5 г. назад, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходен предмет“ се разбира строителна/и дейност/и, по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа, за която/които има издаден констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Възложителят не поставя изискване за изпълнен обем в настоящата обществена поръчка.
2. Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
А) Технически ръководител:
- Професионална квалификация: степен на образование с квалификация, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ или еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като ръководител обект или технически ръководител или еквивалентна ръководна позиция при изпълнение на строителни дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа, за която има издаден констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Б) Длъжностно лице по безопасност и здраве:
- Професионална квалификация: да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като длъжностно лице по безопасност и здраве при изпълнение на строителни дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа, за която има издаден констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
В) Специалист по контрол върху качеството:
- Професионална квалификация: да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно;
- Специфичен опит: опит като специалист/експерт по контрол на качеството при изпълнение на строителни дейности по изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа, за която има издаден констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) в съответствие с Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Един специалист не може да съвместява повече от една експертна длъжност в изискуемия ръководен състав за изпълнение на СМР. Един и същ ръководен експертен състав може да бъде ангажиран и по други обособени позиции, за които участва участника, с оглед обхвата на поръчката разделена по обособени позиции, единствено и само в рамките на община Септември и близостта на обектите предмет на интервенция.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването по т. 1 и т. 2 се доказва общо за обединението като цяло, т. е. всеки един от съдружниците може да декларира/докаже изискването на възложителя.
3. Участникът трябва да има внедрени системи за управление на качеството и за опазване на околната среда с предметен обхват в областта на строителството по водопроводна/и мрежа/и, а именно:
- ISO 9001:2015 и/или еквивалентно – за управление на качество;
- ISO 14001:2015 и/или еквивалентно - за управление на околната среда
При участие на обединение, което не е юрид. лице, изискването се доказва от тези членове на обединението,които съобразно разпределението при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за обединен., ще изпълн. СМР.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора за съответната обособена позиция, гаранция за обезпечаване на изпълнението в размер на 1 (един) % от стойността на договора за обособената позиция без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/02/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/02/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Срокът за изпълнение на СМР е по предложение на участника но не повече от 360 (триста и шестдесет) календарни дни, считано от датата на откриване на строителната площадка с Протокол – образец 2 (2а), изготвен в съответствие с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Минималният срок за изпълнение на поръчката е 180 (сто и осемдесет) календарни дни.
Окончателното изпълнение на строително-монтажните работи по настоящата поръчка, се удостоверява чрез подписан констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15), съставен на основание чл. 176, ал. 1 от ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето, упражняващо строителен надзор, и от технически правоспособните физически лица към него, упражнили строителен надзор по съответните части. Този акт е основание за съставяне на окончателен доклад от лицето, упражняващо строителен надзор. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Изпълнителя на Възложителя. Актът следва да е придружен с подробна количествено-стойностна сметка за извършените СМР и сертификати за качество на вложените материали.
Участникът оферира в своята оферта срок за изпълнение на СМР, като цяло число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в календарни дни или в друга мерна единица или под определеният от възложителя минимален или над определеният максимален срок за изпълнение на СМР, ще бъде отстранен от по нататъшно участие.
6. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП се представят общо.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва