Деловодна информация
00714
62 16/01/2020 (дд/мм/гггг)
не
00714-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД 000090065
бул. Цар Освободител № 150
Варна BG331 9000 България
Татяна Хинева +359 52613797
ag_varna@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200109EDuB423289
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на СБАГАЛ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД
09310000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА” ЕООД
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
175000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150. Възложителят има две партиди/точки на измерване, описани в техническата спецификация.

Настоящата обществена поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ-ВАРНА” ЕООД в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150. Прогнозното количество е 700 000 kWh за период от 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
175000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.1.) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
Списък и кратко описание на условията:
1. Участникът следва да притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР за „търговия с електрическа енергия“ и „координатор на стандартна балансираща група“, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ или аналогични, съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен.
За доказване на съответствие с изискването по т. 1, в част ІV, раздел А: „Годност“ от ЕЕДОП, участниците следва да представят информация за притежавана лицензия с обхват „Търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, като посочат номера, под който са вписани в публичния регистър, поддържан от КЕВР, номера на лицензията, срок на валидност, web-адрес, на който може да се намери посочената информация.
2. Участникът следва да е регистриран в "Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД) като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За доказване на съответствие с изискването по т. 2., в част ІV, раздел А: „Годност“ от ЕЕДОП участниците следва да представят информация за регистрацията (посочва се идентификационен номер /EIC код/ под който са вписани в публичния регистър на търговските участници и в регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи, поддържан от „ЕСО“ ЕАД и статус „активен“, web-адрес, на който може да бъде намерена посочената информация.
Обстоятелствата по тези точки се доказват при сключване на договора за обществена поръчка чрез представяне на заверено копие на лиценз/и и удостоверение/я , чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има въведена система за управление на качеството по стандарт БДС EN 9001:2015 с обхват "Търговия с електрическа енергия" или еквивалентна система и мерки за осигуряване на качеството в областа, попадаща в обхвата на предмета на поръчката.
За доказване на съответствието участниците следва да представят информация за притежаването на валиден към датата на подаване на офертата сертификат. Информацията се представя чрез попълване на част IV, Раздел Г на ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора, представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойност на договора, без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми, по избор на изпълнителя:
- парична сума, която се внася в полза на АДФИ;
- банкова гаранция в полза на АДФИ или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да е посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.
Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, тя трябва да е безусловна, неотменима, в полза на възложителя. Банковата гаранция/застраховката трябва да са със срок на валидност-срокът на действие на договора плюс 30 (тридесет) календарни дни след прекратяването на договора.
Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/02/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/02/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на СБАГАЛ в гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1, заседателна зала

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

- участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП; Лицата, за които се отнасят основанията по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП са лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическото лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията се отнасят и за това физическо лице.
-участник, за когото са налице основанията по чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП;
- участник, за когото се установи, че е свързано лице по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП;
-участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
-участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
-участник, който е предоставил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
-участник, който не е предоставил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или същата не е приета, съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП;
-участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
-участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок ;
-участник, който участва в обединение или е дал съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, и представя самостоятелна оферта;
-участник, който участва в две или повече обединения, които са участници по настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка;
- лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП.
Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който преди подписването му е длъжен да представи:
а) документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от възложителя в документацията размер и при обявените условия;
б) за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.6 от ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по труда” или друг документ съгласно чл. 58 от ЗОП;
в) когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено;
г) валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015;
д) валидна лицензия, издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия с права и задължения на координатор на стандартна балансираща група, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от ЗЕ във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ или аналогични съгласно законодателството на държавата членка, в която участникът е установен, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на стандартна балансираща група“, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър;
е) доказателства за регистрация в „ЕСО“ ЕАД, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър.
ж) декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари ;
з) удостоверение за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП , издадено от Агенцията по вписванията;

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/01/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва