Деловодна информация
02014
АСД07-2-58 25/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
02014-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Основно училище Георги Сава Раковски 103194223
район Приморски, ж.к. Чайка
Варна BG331 9010 България
Димитър Димитров +359 52302-359
ou_gsrakovski@abv.bg +359 52302-359

Интернет адрес/и

http://ourakovski.com/

https://ourakovski.com/bg/profil-na-kupuvacha/pro.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://ourakovski.com/bg/profil-na-kupuvacha/pro.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас на Основно училище "Георги Сава Раковски", за календарната 2020 година
15000000      UA01
Доставки

Изпълнението на настоящата поръчка включва осигуряване на ежедневно подпомагане храненето (за всеки учебен ден) на учениците от първи до четвърти клас на Основно училище "Георги Сава Раковски" през календарнаа 2020 година.
Храненето, което е предмет на поръчката е:
Доставка на закуски за учениците от I-ви до IV-ти клас. Изпълнението на поръчката се отнася до осигуряване на закуски за прогнозен брой ученици- 500 при прогнозен брой учебни дни - 165.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
72600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      UA01
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

В сградата на ОУ „Г. С. Раковски”– Варна, ЖК „Чайка” – раздаване по класове

Доставката на закуски за учениците от I- ви до IV – ти клас в ОУ “ Георги Сава Раковски” следва да се извършва всеки учебен ден, в периода от сключване на договора до 31.12.2020 г. Прогнозният брой ученици от I-ви до IV – ти клас в ОУ “ Георги Сава Раковски” за срока на изпълнение на поръчката е 500 ученика, като прогнозния брой учебни дни е 165 дни. Доставките следва да се извършват по заявка на възложителя, която включва информация за броя на закуските за съответния ден. Участникът, определен за изпълнител, трябва да извършва доставката ежедневно в учебните дни на посоченото в тази документация място на изпълнение в часовете, както следва:
- за първа смяна от 6,45 до 7,15 часа;
- за втора смяна от 13,45 до 14,15 часа.
Закуските трябва да осигуряват 10-15 на сто от енергийното съдържание на храната за деня за съответната възрастова група, да отговарят на специфичните изисквания за закуските, както и останалите изисквания (вкл. за произход, годност, опаковане,
етикиране и др) подробно описани в Техническата спецификация, която е част от документацията за поръчката, публикувана в профил на купувача, на интернет страницата на Възложителя: https://ourakovski.com/bg/profil-na-kupuvacha/pro.html
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предложението за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
72600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация за производство и/или търговия с храни – регистрация на обекти за производство и/или търговия с храни, които отговарят на изискванията на възложителя за извършване на доставки на храни.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания за икономическо и финансово състоние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки един от участниците трябва да има опит при изпълнението на доставка с предмет сходен/идентичен с предмета на настоящата поръчка. Той следва да е изпълнил успешно поне 2 договора през последните 3 години от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.
Всеки участник трябва да има на разположение поне една собствена или наета база, регистрирана като годен обект за производство и/или съхранение и/или търговия на храни, съгласно Закона за храните от ОДБХ по местонахождение на обекта. Удостоверенията по чл.12 от Закона за храните обхващат всички групи храни, включени в предмета на поръчката. За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи документ за собственост или договор за наем на помещението и удостоверение от РЗИ или БАБХ за регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за храните.
Участникът трябва да разполага с поне 1 (едно) транспортно средство, регистрирано/предназначено за превоз на храни/хранителни продукти, включени в предмета на обществената поръчка.
Информацията относно технически и професионални способности се посочва в Част ІV, Раздел „В” от ЕЕДОП. За доказване съответствие с поставените изисквания се представят надлежно попълнени декларации по приложените в документацията образци.
Ако при подаване на офертата за участие не се прилагат посочената Декларация относно наличието на собствена или наета собствена база за производство/търговия с храни /образец №7/, ведно с копия на удостоверенията по чл. 12 от Закона за храните, то трябва относно същите на съответните посочени места в Част ІV на ЕЕДОП, да бъдат посочени, декларирани, подробно и точно, следните данни: № и дата на издаденото удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, от кого е издадено, в полза на кого е издадено, адрес на обекта, групи храни, които се предлагат в регистрирания обект, разрешените дейности, за кои дейности е регистриран обекта. Може да се посочат и допълнителни данни и информация.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Всеки участник трябва да има на разположение поне една собствена или наета база, регистрирана по чл.12 от Закона за храните като годен обект за производство и/или съхранение и/или търговия на храни, както и да разполага с поне 1 (едно) транспортно средство, регистрирано/предназначено за превоз на храни/хранителни продукти, включени в предмета на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/12/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/12/2019 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

район Приморски, ж.к.Чайка, в сградата на ОУ" Георги Сава Раковски"- гр.Варна

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят на участника удостоверява самоличността си и представя съответните пълномощни. Възложителят предвижда като приложима възможността
за прилагане на чл.181, ал.2 от ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване се определя на 10 (десет) дни, при спазване разпоредбите на чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва