Деловодна информация
00272
4648 22/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00272-2019-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ружинци 000159682
ул. Георги Димитров № 31
село Ружинци BG311 3930 България
Евтим Евтимов +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/11/22/1595/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/11/22/1595/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Консултантски услуги за управление и отчитане на проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци
79410000      
Услуги

Обхватът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните дейности: Оказване на съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА; Подготовка на документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта; Осъществяване на координация на документооборота при изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта; Съдействие на Възложителя при провеждане на проверки на място от страна на финансиращата и одитиращи институции; Съдействие на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от неговото реализиране; Извършване на подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и окончателно плащания; Осъществяване на необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта; Предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
43500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Община Ружинци, област Видин, Република България

В изпълнение на предмета на обществената поръчка се очаква изпълнението на следните дейности и под-дейности от страна на Изпълнителя:
Дейност № 1: Оказване на съдействие на Възложителя, относно подготовката на необходимата кореспонденция, свързана с изпълнение на конкретния договор към ДФЗ/РА;
Дейност № 2: Подготовка на документи във връзка с докладване на изпълнението на проекта, включително следните под-дейности:
Под-дейност № 2.1: Оказване на съдействие на Възложителя при подготовка на необходимата документация за управление и отчитане на изпълнението на проекта, която се изисква от ДФЗ/РА;
Под-дейност № 2.2: Съдействие при подготовката и окомплектоването на необходимите документи за сключване на Анекс към Договора за безвъзмездна финансова помощ /при възникнала необходимост/;
Дейност № 3: Осъществяване на координация на документооборота при изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта, включително:
Под-дейност № 3.1: Съдействие при осъществяване на документални проверки, включително проверки на фактури и други документи, представени от Изпълнителите по договорите за осъществяване на предвидените по проекта дейности;
Под-дейност № 3.2: Координиране на документалния обмен на информация между Община Ружинци, ДФЗ/РА и Изпълнителите на дейностите по проекта.
Дейност № 4: Съдействие на Възложителя при провеждане на проверки на място от страна на финансиращата и одитиращи институции;
Дейност № 5: Съдействие на Възложителя при отчитане на проекта пред ДФЗ/РА на всеки етап от неговото реализиране;
Дейност № 6: Извършване на подготовка и комплектоване на заявки за авансови, междинни и окончателно плащания, включително:
Под-дейност № 6.1: Изготвяне на заявления за съответните плащания по проекта и всички необходими документи, изисквани от ДФЗ/РА относно подаване на заявки за плащане;
Под-дейност № 6.2: Контролиране и координиране на комплектоването на всички необходими документи, приложими към заявките за плащане;
Под-дейност № 6.3: Извършване на проверка за съответствието на документацията към заявките за плащане с изискванията на финансиращата институция.
Дейност № 7: Осъществяване на необходимия контрол и преглед на изпълнението на предвидените дейности в рамките на проекта, включително:
Под-дейност № 7.1: Контрол по изпълнението на предвидените дейности по проекта в съответствие с Договора за безвъзмездна финансова помощ и указанията на Управляващия орган;
Под-дейност № 7.2: Извършване на необходимия текущ и периодичен преглед и контрол върху осъществяването на строително-монтажни работи (СМР), в рамките на проекта, като следи дали те се извършват в пълния им обем и с необходимото качество;
Под-дейност № 7.3: Съдействие на общинската администрация по отношение на организацията и координацията на изпълнението на СМР, в съответствие с приетата оферта, техническите спецификации и проектната документация;
Под-дейност № 7.4: Осъществяване на контрол и преглед на документацията при изпълнението на всеки етап от предвидените СМР;
Под-дейност № 7.5: Съдействие на Възложителя при проследяването на процесите във връзка с отстраняване на констатирани забележки и неизправности при осъществяване на СМР;
Дейност № 8: Предоставяне на юридически консултации по време на реализацията на проекта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
43500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 08/10/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. „Рекон. и изгр.на нови участъци на вътр.водопр. мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци" по ПРСР 2014-2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Предвид предмета на обществената поръчка, Възложителят не залага критерии за подбор към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Предвид предмета на обществената поръчка, Възложителят не залага критерии за подбор към икономическо и финансово състояние.

Предвид предмета на обществената поръчка, Възложителят не залага критерии за подбор към икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Опит в изпълнението на дейности, сходни с предмета на поръчката
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира „консултански услуги по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и, независимо от източника на финансиране”.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
2. Екип за изпълнение на поръчката
Ръководител на екип - Висше обр. с обр.-квал. степен „бакалавър" или екв. обр.степен, в с. когато е прид. в чужбина. Участие като „Ръководител екип“ или екв. дл. в изп. на мин. една усл.идент. или сх. с предмета на поръчката;
Експерт - Финансист - Висше обр.с обр.-квал. степен „бакалавър” или екв. обр. степен, в сл. когато е прид. в чужбина по спец. „Финанси“ или „Счетоводство“ или друга спец. в Проф. напр.3.8. „Икономика”, Обл. на висшето обр. 3. „Социални, стопански и правни науки“, съгл.Класиф.на обл. на висше обр. и проф. напр., утв. с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или екв. Участие като „Финансист“ или екв.длъжност в изпълн.на мин. една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
Експерт - Юрист - Висше обр. в Проф. напр.3.6. „Право“, Обл. на висшето обр.3. „Социални, стопански и правни науки”, съгл.Класиф.на обл. на висше обр. и проф. напр., утв. с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или екв.. Участие като „Юрист“ или екв. длъжност в изпълн. на мин. една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
Експерт – Строителен инженер - Висше обр. с обр.-кв. степен „бакалавър" или екв. обр.степен, в сл. когато е прид. в чужбина по спец. „ВиК" или сходна спец. в Проф.напрл. 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”, Обл. на висшето обр. 5. „Технически науки", съгл.Класиф.на обл. на висше обр. и проф. напр., утв. с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или екв.. Участие като „Строителен инженер“ или екв.длъжност в изп.на мин. една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
Под услуги идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира „консултантски услуги по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и, независимо от източника на финансиране”.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка. Информацията се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). При уч. на обед., които не са ЮЛ, съотв. с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.


1. Опит в изпълнението на дейности, сходни с предмета на поръчката
През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката. Под „услуга идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира „консултански услуги по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и, независимо от източника на финансиране”.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойностите датите и получателите на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
2. Екип за изпълнение на поръчката
Ръководител на екип - Висше обр. с обр.-квал. степен „бакалавър" или екв. обр.степен, в с. когато е прид. в чужбина. Участие като „Ръководител екип“ или екв. дл. в изп. на мин. една усл.идент. или сх. с предмета на поръчката;
Експерт - Финансист - Висше обр.с обр.-квал. степен „бакалавър” или екв. обр. степен, в сл. когато е прид. в чужбина по спец. „Финанси“ или „Счетоводство“ или друга спец. в Проф. напр.3.8. „Икономика”, Обл. на висшето обр. 3. „Социални, стопански и правни науки“, съгл.Класиф.на обл. на висше обр. и проф. напр., утв. с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или екв. Участие като „Финансист“ или екв.длъжност в изпълн.на мин. една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
Експерт - Юрист - Висше обр. в Проф. напр.3.6. „Право“, Обл. на висшето обр.3. „Социални, стопански и правни науки”, съгл.Класиф.на обл. на висше обр. и проф. напр., утв. с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или екв.. Участие като „Юрист“ или екв. длъжност в изпълн. на мин. една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
Експерт – Строителен инженер - Висше обр. с обр.-кв. степен „бакалавър" или екв. обр.степен, в сл. когато е прид. в чужбина по спец. „ВиК" или сходна спец. в Проф.напрл. 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия”, Обл. на висшето обр. 5. „Технически науки", съгл.Класиф.на обл. на висше обр. и проф. напр., утв. с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. или екв.. Участие като „Строителен инженер“ или екв.длъжност в изп.на мин. една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката;
Под услуги идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира „консултантски услуги по управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и, независимо от източника на финансиране”.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка. Информацията се попълва в Част IV, раздел буква В, т. 6) от ЕЕДОП.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП). При уч. на обед., които не са ЮЛ, съотв. с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
2. Схема на плащане: Ав. пл.в размер на 50% от ст. на поръчката в срок от 30 дни, сч. от датата на получ.от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ав.пл.от ДФЗ по договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. и след предст. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура за ав. пл. Оконч.пл. в размер на остатъка от дълж. Възн. - 50% ст. на поръчката, но не повече от одобр. от финанс. орган сума за изп. на дейн. по наст. услуга, съгл. договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. в срок от 30 дни, след датата на посл. по време от следните действия: 1. Предст. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оконч. доклад и одобр. му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 2. Подп. на ППП при спазване на разп. на Раздел VІ от Договора; изд. от ИЗП. и одобр. от ВЪЗЛ. на фактура за дължимата сума/част от Цената.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/12/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/12/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица на участника, съгласно регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
4. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва