Деловодна информация
00272
4618 20/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00272-2019-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/11/20/%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b6%


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/2019/11/20/%d0%b8%d0%bd%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b6%
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Преустройство и промяна на предназначение на общинска сграда в Център за предоставяне на социални у
45000000      
Строителство

Предметът на настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на общинска сграда в Център за осъществяане на нова функция на сградада - за предоставяне на социални услуги и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор и упражняване на авторски надзор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
166666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Предметът на настоящата поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на общинска сграда в Център за осъществяане на нова функция на сградада - за предоставяне на социални услуги и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор и упражняване на авторски надзор. Обхватът на обществената поръчка включва следните дейности: Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект - Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“ за обекта, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект, както и дейности, представляващи условие, следствие или допълнение към него, съобразно нормативната уредба, и текущото състояние на съществуващата сграда, необходим за съгласуване на проекта с всички експлоатационни дружества и други органи и одобряване по реда на ЗУТ. Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя и съгласуван и одобрен по съответния ред инвестиционен проект по всички части, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в техническата спецификация, Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение. Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажнит работи на обекта в съответствие с действащото българско законодателство (ЗУТ, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
166666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, за изпълнение на стоежи първа група, пета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Ако участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да има право съгласно законодателството на държавата, в която е установено и при условията на взаимно признаване да изпълни предмета на поръчката. ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност. При условията начл. 67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие на валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице съгласно националното му законодателство да изпълни предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата на строителството, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка; За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата. ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертатаучастникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва част IV, раздел Б, т. 2a) от ЕЕДОП. При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация: - Справка за оборота от строително-монтажни работи, за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си или - Копия на годишните финансови отчетза последните 3 (три) приключили финансови години или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Минималната застрахователна сума за проектант за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ е 35 000 лв., а минималната застрахователна сума за строител за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ е 70 000 лв.
В случай че в екипа за проектиране са включени лица, които са ангажирани на граждански договори, всяко едно от тези лица трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност в проектирането”. ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертатаучастникът декларира съответствие с поставеното изискване, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочизастрахователната сума на съответната сключената застраховка „Професионална отговорност“, дейността, която е предмет на застраховане, както и номер и валидност на застраховката. При условията начл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОПинформация - копие на документи, доказващи наличие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”. Забележка: Когато по основателна причина участник не е в състояние да представипоисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансовосъстояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата на строителството, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години, в размер не по-малък от прогнозната стойност на обществената поръчка;
2. Участникът трябва да притежава валидни застраховка „Професионална отговорност в проектирането” и застраховка „Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриващи минималната застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка или съответен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Минималната застрахователна сума за проектант за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ е 35 000 лв., а минималната застрахователна сума за строител за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ е 70 000 лв. В случай че в екипа за проектиране са включени лица, които са ангажирани на граждански договори, всяко едно от тези лица трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност в проектирането”.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под „дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изпълнени строително-монтажни работи по изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция (рехабилитация) на сграда V-та категория или по-висока, с РЗП минимум 1000 кв.м. Забележка: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година за съставяне на актове и протоколи по време на строителството или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя! ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението (номер и дата на документ за предаване и приемане на строежа или на разрешението за ползване или на удостоверението за въвеждане в експлоатация), мястото на изпълнение, вида на изпълненото строителството и обекта на строителна интервенция и получател (публичен или частен субект).
2. Участникът за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) услугa, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка. Под „услуга идентична или сходна с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: изготвяне на инвестиционен проект на строеж от пета категория или по висока, във фаза „технически“ или „работен“, свързан с изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция (рехабилитация) на сграда с РЗП минимум 1000 кв.м. Забележка: Услугата се счита за изпълнена, когато има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението! ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертатаучастникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за изпълнените дейности (вида на предоставените услуги; обектите, във връзка с които или по време на които са предоставени услугите); стойностите; датите на документите за предаване и приемане на услугите или на издадените разрешения за ползване или на удостоверенията на въвеждане в експлоатация;получателите на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката.
3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с екипи от следните специалисти: А) Екип от проектанти с пълна или ограничена проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ, чл.7, ал.3, т.2 и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, включващ най-малко: по Част „Архитектурна” – 1 проектант; по Част „Конструкции” – 1 проектант; по Част „Електро” – 1 проектант; по Част „ВиК” – 1 проектант; по Част „ОВ” – 1 проектант; по Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант; по Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант; за упражняване на Технически контрол по част „Конструкции” – 1 проектант; по Част „ПБЗ” – 1 проектант; по Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант. Лицето, упражняващо технически контрол по Част „Конструктивна” следва да отговаря на изискванията по чл.142, ал.10 от ЗУТ. Всяко едно лице от екипа за изпълнение на дейностите проектиране и упражняване на авторски надзор трябва да е участвало в изпълнението на минимум 1 проектиране, което е идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка.... следва в Раздел VI.3/ Допълнителна информация


1. Участникът, за последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
2. Участникът за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил минимум 1 (една) услугa, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.
3. Участникът трябва да докаже, че за изпълнение на поръчката разполага с екипи от следните специалисти: А) Екип от проектанти с пълна или ограничена проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ, чл.7, ал.3, т.2 и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, включващ най-малко: по Част „Архитектурна” – 1 проектант; по Част „Конструкции” – 1 проектант; по Част „Електро” – 1 проектант; по Част „ВиК” – 1 проектант; по Част „ОВ” – 1 проектант; по Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант; по Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант; за упражняване на Технически контрол по част „Конструкции” – 1 проектант; по Част „ПБЗ” – 1 проектант; по Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант. Лицето, упражняващо технически контрол по Част „Конструктивна” следва да отговаря на изискванията по чл.142, ал.10 от ЗУТ. Всяко едно лице от екипа за изпълнение на дейностите проектиране и упражняване на авторски надзор трябва да е участвало в изпълнението на минимум 1 проектиране, което е идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка; Б) Екип за изпълнение на СМР: Б.1.) Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ; да притежава опит като Технически ръководител при изпълнението на минимум едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; Б.2.) Експерт по контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент; да притежава опит като „Експерт по контрол на качеството” при изпълнението на минимум едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; Б.3.) Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ; да притежава опит като „Длъжностно лице по безопасност и здраве” при изпълнението на минимум едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представят под формата на: 1.банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); 2. парична сума, преведена по банкова сметка Община Ружинци; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Ружинци и със срок на валидност – най - малко срока за изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/12/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/12/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел ІІІ.1.3./ Технически и професионални способности:
Под „проектиране, идентично или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира изготвяне на инвестиционен проект на строеж от пета категория или по висока, във фаза „технически” или „работен”, свързан с изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция (рехабилитация) на сгради с РЗП минимум 1000 кв.м. Един от проектантите по гореизброените части следва да бъде определен за водещ проектант. Участникът трябва да обезпечи изготвянето на задължителните части на инвестиционния проект, определени от Възложителя като посочи за всяка от частите на проекта съответното лице правоспособен проектант. Посочените от участника проектанти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за съответната позиция и притежават изискващите се за съответната част от инвестиционния проект удостоверения, или еквивалент. Забележка: Изключение от въведеното условие се прилага относно експертни позиции: Проектант по Част „Конструкции” и Технически контрол по част „Конструкции”, които не могат да бъдат съвместявани от едно лице. Б) Екип за изпълнение на СМР: Б.1.) Технически ръководител – лице, отговарящо на изискванията на чл. 163а от ЗУТ; да притежава опит като Технически ръководител при изпълнението на минимум едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; Б.2.) Експерт по контрол на качеството – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент; да притежава опит като „Експерт по контрол на качеството” при изпълнението на минимум едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката; Б.3.) Длъжностно лице по безопасност и здраве – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по ЗБУТ, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ; да притежава опит като „Длъжностно лице по безопасност и здраве” при изпълнението на минимум едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Под „строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира изпълнение на строително-монтажни работи, по изграждане и/или основен ремонт и/или реконструкция (рехабилитация) на сграда V-та категория или по-висока, с РЗП минимум 1000 кв.м. Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от Екипа за изпълнение на СМР. ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертатаучастникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочи информация относно: специалистите, които ще изпълняват поръчката и в зависимост от поставените изисквания към експертите: Трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; Образование – специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Допълнителна квалификация – направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит – участие в обекти/проекти, идентични или сходни с предмета на поръчката).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва