Деловодна информация
00447
92-04-43 04/11/2019 (дд/мм/гггг)
не
00447-2019-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Бианка Георгиева, началник-отдел ИСР в Главна дирекция Регистри +359 29486-199
bianka.trifonova@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/cifrovizaciya-na-arhivite-na-agenciya-po-vpisvaniy/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/cifrovizaciya-na-arhivite-na-agenciya-po-vpisvaniy/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия и Служба по вписванията - Чепеларе 92-04-43/2019
79999100      
Услуги

Обособена позиция 1: „Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия“
Обем: 49 710 броя страници
Обособена позиция 2: „Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе“
Обем: 47 150 броя страници
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79999100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Провадия

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия
Обем: 49 710 броя страници
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79999100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Чепеларе

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе
Обем: 47 150 броя страници
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП с посочване на информация за услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, обема, датите и получателите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
Важи за всички обособени позиции.
2. Участникът трябва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП с посочване на информация относно имената и професионалната квалификация на експертите.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на технически правоспособни лица, които ще извършват дейността, съдържащ имената и професионалната квалификация, описание на притежаваните валидни сертификати и с документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
Важи за всички обособени позиции.


1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко една услуга, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.
Под „услуга с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката” се разбира услуга, включваща процес по изпълнение на следните дейности: по физическо обработване на документи, сканиране, индексиране, валидиране, запис на документа в среда за управление и услуга по дигитализация на съществуващ архив в обем:
За обособена позиция 1: 49 710 броя страници;
За обособена позиция 2: 47 150 броя страници.
Дейностите може да са изпълнени при изпълнението на повече от един договора/проекта.
2. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с необходимата професионална компетентност, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, отговарящ на съответните минимални изисквания, както следва:
1.Ръководител на екипа – 1 брой
Квалификация - Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в професионално направление „Информатика и компютърни науки“, или еквивалентна, специалност „Защита и сигурност на информацията“ или еквивалентна.
Общ професионален опит - минимум 5 години общ професионален опит
2. Специалисти – сигурност на информацията – 2 броя
Квалификация - Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в професионално направление „Информатика и компютърни науки“, или еквивалентна, специалност „Защита и сигурност на информацията“ или еквивалентна.
Общ професионален опит - минимум 3 години в разработването и/или администрирането на информационни системи
3. Архивисти – 2 броя
Квалификация - Висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалентна специалност „Архивистика и документалистика“ или еквивалент.
Общ професионален опит - Минимум 2 години опит по изпълнение на физическо обработване на документи, сканиране, индексиране и валидиране на документи;
4. Оператори дигитализация – 3 броя
Общ професионален опит - минимум 1 година на позиция „оператор - дигитализация“ или сходна
5. Оператори – контрол на качеството – 2 броя
Общ професионален опит - минимум 1 година на позиция „оператор - контрол на качеството“ или сходна
6. Юрист – 1 брой
Квалификация - Висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в професионално направление „право“.
Общ професионален опит - минимум 2 години общ професионален опит в областта на вещното право.
В случай че участник участва за повече от една обособена позиция, следва да предостави различни екипи по всяка обособена позиция.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума или,
2. банкова гаранция или,
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

26/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/11/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Елисавета Багряна 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.
Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл. 181, ал. 2 от ЗОП и предвижда, комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди провеждането на предварителен подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/11/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва