Деловодна информация
01422
ОБП-243 25/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
01422-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Областна администрация Пазарджик 112121473
гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф № 2
Пазарджик BG423 4400 България
арх. Николай Колев, Ангел Стоев +359 034400011/+359 034400019
secretary@pz.government.bg +359 0344442338

Интернет адрес/и

https://pz.government.bg

https://www.pz.government.bg/page.php?id=85


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://pz.government.bg/page.php?id=161
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР на обект - „Възстановяване на разрушени подпорни стени и укрепване на десен бряг на р. Марица срещу устието на р. Тополница за защита сондажите на вододайната зона на гр.Пазарджи
45247230      
Строителство

Целта на проекта е да бъде изградена брегозащитна дига, която да възстанови досегашното речно течение и да защитава десния бряг на река Марица срещу устието на река Тополница от нова ерозия. Брегозащитата може да бъде преливаема. Речните диги остават непроменени. Изготвен е площен /двуизмерен/ хидравличен модел на речното течение в зоната на устието. Брегозащитата е оразмерена според максималните скорости на течението.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
828514      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45247230      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Землищата на с. Мокрище и гр. Пазарджик, обл. Пазарджик. В близост до вододайната зона на гр. Пазарджик.

Укрепването на десния бряг включва изграждане на защитна дига от стандартни фракции трошен камък и скални блокове по целия фронт на разрушението - от устието на главния отводнителен канал в землището на с. Мокрище до края на бетонната укрепителна стена по десния бряг на р. Марица преди Новия мост. Общата дължина на дигата е 375м. Изровените ями зад нея ще бъдат засипани със скална маса и върху тях ще може да се възстановява територията.
В план дигата е дъгообразна и достига до наличната бетонна стена преди моста. В горния си северозападен край дигата завършва с насипен конус до устието на главния отводнителен канал на с. Мокрище. Ямите зад дигата, изровени от ерозията, е предвидено да бъдат засипани със скална маса до нивото на терена.
В надлъжен профил дигата е почти хоризонтална и принципно следва средния наклон на речното дъно.
Насипната дига е висока средно около 4м. Короната навсякъде е широка по 5м. Откосите са под наклон 1:1. Напречното сечение съдържа три насипни пласта:
• Ядро от трошен камък - фракция 5 -г 40 kg;
• Преходен пласт от трошен камък - фракция 15 * 300 kg с дебелина 80 cm;
• Защитен пласт от скални блокове - фракция 1000 т 3000 kg с дебелина 1,20m.
Пред петата на дигата по целия фронт е предвидена дънна възглавница с ширина 6м и дълбочина 2м. Тя ще бъде насипана със скален материал - фракция от 15кг до 300кг - слой с дебелина 80 см и върху него ще се положи слой с дебелина 1,20м. от скални блокове - фракция 1000кг. до 3000 кг. Тази възглавница е предназначена да предпазва петата на насипа от изравяне при високи скорости на речното течение. На две места са предвидени да се изградят дънни прагове, което да започват от петата на дигата и достигат до съществуващия остров. Тяхната задача е да стабилизират речното дъно срещу изравяне. Дънните прагове са широки по 10м и са дълбоки по 2м. Конструкцията на тяхното напречно сечение е същата както на защитната възглавница.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    40%
Срок за изпълнение    10%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
828514      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Допълнителна информация се съдържа в описанието на тръжната процедура.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на Строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката минимум IV /четвърта/ група, III /трета / категория, строежи по чл. 137, ал. 1, от ЗУТ. Вписването в съответен регистър на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице, поне един от членовете на обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в обединението не поражда права за членовете на обединението, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство”.
Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), трябва да са вписани в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция „Строителство” за дейностите, които ще извършват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 200 000,00/ двеста хиляди / лева.
В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП и когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят ще изиска от класираните на първо и второ място участници да представят актуални документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗОП - доказателства за наличие на от притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили дейности по изпълнение на строителство на обекти идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. За дейности по изпълнение на строителство, „идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка”, следва да се разбира рехабилитация изпълнение на брегоукрепване и геозащита и/или язовири и хидротехнически съоръжения и/или реконструкция и/или рехабилитация на изпълнени брегоукрепителни и/или геозащитни и/или язовирни и/или хидротехнически съоръжения или еквивалент.
Възложителят ще изиска от класираните на първо и второ място участници да представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При участие на обединения, които не са юридически лица, се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответните сертификати.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/11/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Гр. Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф 2, ет. 1 в Приемна зала на Областна администрация Пазарджик.

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва