Деловодна информация
3092
РД-23-50 22/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
3092-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 000458599
Братя Миладинови - север № 53А
Първомай BG421 4270 България
Росица Генова – Директор +359 33662913
pgss_parvomai@abv.bg +359 33662912

Интернет адрес/и

https://pgss-vlevski.com/

https://pgss-vlevski.com/porachka-id/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://pgss-vlevski.com/porachka-id/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай за учебната 2019/2020 г.“
60130000      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител участник следва да извърши следните дейности:
Осигуряване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай през учебната 2019/2020 г. по утвърдени от Възложителя маршрутни разписания.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
90750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Мястото за изпълнение на поръчката са посочените в Техническата спецификация населени места в община Първомай, област Пловдив.

Обект на настоящата обществена поръчка е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител участник следва да извърши следните дейности: Осигуряване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай през учебната 2019/2020 г. по утвърдени от Възложителя маршрутни разписания.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници на територията на Република България или Лиценз за международен автомобилен превоз на пътници /лиценз на Общността/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Изисква се спазването на на Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
2.След сключване на договор участникът, определен за изпълнител, на първо място уведомява Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» за наличието на бъдещ специализиран превоз съгласно чл.68 и чл.68а от Наредба 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
3. Участникът следва да разполага с едно основно МПС за всеки маршрут, отговарящо на изискванията за брой места за съответния маршрут. Участникът следва да осигури транспортно средство, за изпълнение на всеки един маршрут, при настъпила невъзможност той да бъде изпълнен с основния автобус. Не се допуска автобус, който е посочен за основен автобус, да бъде посочен и за резервен. В случай, че МПС не са собственост на участника, същият трябва да представи доказателства, че МПС са на разположение на участника за срока на поръчката. Посочените автобуси следва да имат валидни: - удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници към Лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с Лиценз за международен автомобилен превоз - заверени копия на лиценза, съответстващи на броя на предложените за участие автобуси); - удостоверения за техническа изправност на описаните пътни превозни средства /ППС/; - удостоверения за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобуси за случаен превоз, специализиран и превоз за собствена сметка на деца и/или ученици; - застраховки „Гражданска отговорност" и „Злополука на пътниците".Списък на оборудването, който включва всички пасивни и активни мерки за безопасност на превозното средство.
4. Участникът следва да разполага с водачи на МПС за срока на настоящата поръчка. Броят им трябва да съответства на броя основни МПС от автобусните маршрути. Един водач не може да бъде посочван за повече от една автобусна линия в същия часови диапазон. Водачите трябва да отговарят на следните изисквания: - притежават най-малко две години професионален опит, като водачи на автобуси и са на възраст не по-малка от 25 години; - притежават Свидетелство за управление на МПС, валидно за съответната категория МПС; - са психически годни по смисъла на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания; - притежават карта за квалификация на водач на МПС, издадена съгласно изискванията на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация. По време на работа водачът представя, при поискване от контролните органи документите по чл.100, ал. 1, т. 1-3 от Закона за движението по пътищата.
5. Участникът следва да е извършил минимум една услуга, идентична или сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.


1.Изисква се спазването на на Наредба №33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
2.След сключване на договор участникът, определен за изпълнител, на първо място уведомява Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» за наличието на бъдещ специализиран превоз съгласно чл.68 и чл.68а от Наредба 33/03.11.1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
3. Участникът следва да разполага с едно основно МПС за всеки маршрут, отговарящо на изискванията за брой места за съответния маршрут. Участникът следва да осигури транспортно средство, за изпълнение на всеки един маршрут, при настъпила невъзможност той да бъде изпълнен с основния автобус. Не се допуска автобус, който е посочен за основен автобус, да бъде посочен и за резервен. В случай, че МПС не са собственост на участника, същият трябва да представи доказателства, че МПС са на разположение на участника за срока на поръчката. Посочените автобуси следва да имат валидни: - удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници към Лиценз за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с Лиценз за международен автомобилен превоз - заверени копия на лиценза, съответстващи на броя на предложените за участие автобуси); - удостоверения за техническа изправност на описаните пътни превозни средства /ППС/; - удостоверения за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобуси за случаен превоз, специализиран и превоз за собствена сметка на деца и/или ученици; - застраховки „Гражданска отговорност" и „Злополука на пътниците".Списък на оборудването, който включва всички пасивни и активни мерки за безопасност на превозното средство.
4. Участникът следва да разполага с водачи на МПС за срока на настоящата поръчка. Броят им трябва да съответства на броя основни МПС от автобусните маршрути. Един водач не може да бъде посочван за повече от една автобусна линия в същия часови диапазон. Водачите трябва да отговарят на следните изисквания: - притежават най-малко две години професионален опит, като водачи на автобуси и са на възраст не по-малка от 25 години; - притежават Свидетелство за управление на МПС, валидно за съответната категория МПС; - са психически годни по смисъла на Наредба № 36 от 15.05.2006 г. за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания; - притежават карта за квалификация на водач на МПС, издадена съгласно изискванията на Наредба № 41 от 4.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация. По време на работа водачът представя, при поискване от контролните органи документите по чл.100, ал. 1, т. 1-3 от Закона за движението по пътищата.
5. Участникът следва да е извършил минимум една услуга, идентична или сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/11/2019 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай, ул. "Братя Миладинови-север" № 53а

Заседанията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща:
1. Опис на представените документи – по образец на участника;
2. Копие на договора за обединение, при участник обединение, (или друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, подписан от членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор;
3. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - Образец №1; Когато участникът е обединение, ЕЕДОП се представя и от обединението-участник.
4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, в това число:
4.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;
4.2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
5. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №2;
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образец №2 се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението.
6. Техническо предложение, включващо:
6.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – с нотариална заверка на подписите;
6.2. Предложение за изпълнение на поръчката – Образец №3 - в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.
Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и подписан Образец №3 – оригинал.
Участник, който не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
В случай че, участникът бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, Предложението за изпълнение на поръчката става неразделна част от договора.
Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение за изпълнение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.
Ако в Предложението за изпълнение на поръчката участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, тяхното времетраене, както и в които има наличие на паразитни текстове, показващи непредназначеност към предмета на поръчката се отстранява от участие.
7. Отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, съдържащ:
7.1. „Ценово предложение“ - попълнен и подписан Образец №4 – оригинал, като крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка /до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва