Деловодна информация
00475
1 16/10/2019 (дд/мм/гггг)
не
00475-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Невестино 000261541
ул. Владимир Поптомов 17
с.Невестино BG415 2595 България
Елизабет Стойнева +359 7915-2230
obshtinanevestino@abv.bg +359 7915-2230

Интернет адрес/и

http://www.obshtinanevestino.kncity.info/

http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Невестино за сезон 2019/2020 година.
50230000      
Услуги

Услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища на община Невестино за сезон 2019/2020 година.ПЪРВО НИВО: Включва общинските пътища до следните населени места:
Неделкова Гращица, Згурово, Кадровица, Друмохар, Еремия, Мърводол, мах. Ямен, Долна Козница, Лиляч, Страдало, Раково, Смоличано, Пелатиково, Длъхчево Сабляр, Ваксево, Църварица, Ветрен, Илия, Тишаново, Чеканец.
ВТОРО НИВО: Включва всички останали направления в общината.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
112583      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

общинските пътища на община Невестино, вкл. общинските пътища до следните населени места: Неделкова Гращица, Згурово, Кадровица, Друмохар, Еремия, Мърводол, мах. Ямен, Долна Козница, Лиляч, Страдалово

Услуги по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища за сезон 2019/2020 година.ПЪРВО НИВО: Включва общинските пътища до следните населени места:
Неделкова Гращица, Згурово, Кадровица, Друмохар, Еремия, Мърводол, мах. Ямен, Долна Козница, Лиляч, Страдало, Раково, Смоличано, Пелатиково, Длъхчево Сабляр, Ваксево, Църварица, Ветрен, Илия, Тишаново, Чеканец.
ВТОРО НИВО: Включва всички останали направления в общината.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
112583      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/04/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил най-малко една дейност, независимо от обема на дейността, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
Под дейности с предмет и обем „сходни“ с тези на поръчката следва да се
разбират дейности по: разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на
уплътнени или разтопени снежни пластове, обезопасяване на пътища против хлъзгане -
опесъчаване, снегопочистване на улици от снежна покривка и опесъчаване, почистване
на крайпътни и предпазни окопи (канавки), изсичане на храсти и окосяване на дребна
растителност, кастрене на дървета и клони.
Участникът следва да предостави информация в Част IV, Раздел в, т.1б) от ЕЕДОП
За дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с
посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години,
считано от датата на подаване на офертата.
3.3.2. Участникът да разполага с технически лица,включени или не в структурата на
участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.
В Част IV, Раздел В, т.6 от ЕЕДОП участникът следва да предостави следната
информация: Име, презиме и фамилия на лицата;
3.3.3.Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката както следва:
а) Снегопочистваща техника:
- камион с гребло - 1 бр.
- автогрейдер с фадромно устройство - 1 бр.
б) Опесъчаваща техника :
- Бордови камион - 1 бр.
в) Опорни пункта и/или бази на територията на общината, необходими за
изпълнението на дейностите по поддържане. Местоположението им да осигурява
навременна реакция при зимно поддържане и снегопочистване - най-малко два броя.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/11/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

с.Невестино, общинска администрация, ул. Владимир Поптомов№17, ет.2

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средстата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


01.09.2020 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1.изтичане на срока по чл.100, ал.3-срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация;
2.изтичане на 5-дневния срок по чл.100, ал.5 срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
3. изтичане на срока по чл.179-срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
4.получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
5.публикуването на обявлението за доброволна прозрачност Жалба по чл.196, ал.5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено-от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.
5.публикуването на обявлението за доброволна прозрачност Жалба по чл.196, ал.5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено-от датата, на която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/10/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва