Деловодна информация
00254
4279 27/09/2019 (дд/мм/гггг)
не
00254-2019-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Рудозем 000615075
бул. България №15
Рудозем BG424 4960 България
Красимира Кубинска-Директор на дирекция ПНООПОКЗ и СД +359 30699191
ob.rudozem@gmail.com +359 30699141

Интернет адрес/и

http://www.rudozem.bg/bg

http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rudozem.bg/bg/auctions/asdas-3/izbor-na-izpalnitel-za-izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-vav-vrazka-s-izpalnenieto-na-proe-308.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“по пет обособени позиции
45233252      
Строителство

Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрения инвестиционен проект. Видовете СМР, които подлежат на изпълнение и техните количества са подробно описани в приложените към документация за участие Количествена сметка – Образец № 4.1, Образец № 4.2, Образец № 4.3, Образец № 4.4 и Образец № 4.5 за съответната обособена позиция. Описания и изисквания към плануваните видове СМР са описани в Техническа спецификация за съответната обособена позиция – Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, Приложение № 4 и Приложение №5.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1117810.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Реконструкция на улица в град Рудозем“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем, ул. "Стефан Стамболов", град Рудозем

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.
В проектното решение се предвижда на ул.Стефан Стамболов с обхват о.т. 110 до о.т. 254-рехабилитация на съществуваща асфалтова настилка и реконструкция на тротоари. Реконструкцията на улицата обхваща 0,800 км.
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
515614.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АД BG06RDNP001-7.007-0105-С01 от 16.05.2019 г. за БФП по Подмярка 7.2. от мярка – 7 от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европ. земедел. фонд за разв. на селските р-ни.

II.2) Описание 1

„Реконструкция на улица в с. Бяла река, община Рудозем“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем-улица от о.т. 245 до о.т. 231, с. Бяла река

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.
По проекта е предвидено реконструкция на улица от о.т. 245 до о.т. 231 с. Бяла река, община Рудозем с дължина 0,264 км.
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
108736.58      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АД BG06RDNP001-7.007-0105-С01 от 16.05.2019 г. за БФП по Подмярка 7.2. от мярка – 7 от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европ. земедел. фонд за разв. на селските р-ни.

II.2) Описание 1

„Реконструкция на улици в с. Бърчево, община Рудозем“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем-от о.т. 82 до о.т.121, с. Бърчево и о.т. 62 до о.т.74,с. Бърчево

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.
По проекта е предвидено реконструкция на улица от о.т. 82 до о.т.121 с. Бърчево с дължина 0,203 км и реконструкция на улица от о.т. 62 до о.т.74 с дължина 0,185 км.
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
121270.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АД BG06RDNP001-7.007-0105-С01 от 16.05.2019 г. за БФП по Подмярка 7.2. от мярка – 7 от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европ. земедел. фонд за разв. на селските р-ни.

II.2) Описание 1

„Реконструкция на улица в с. Чепинци, община Рудозем“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем -ул. Трамповска, с. Чепинци

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.
По проекта е предвидено реконструкция на ул. Трамповска, с. Чепинци
с дължина 0,328 км.
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
233726.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АД BG06RDNP001-7.007-0105-С01 от 16.05.2019 г. за БФП по Подмярка 7.2. от мярка – 7 от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европ. земедел. фонд за разв. на селските р-ни.

II.2) Описание 1

„Реконструкция на улица в с. Елховец, община Рудозем“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем -улица „Енгеровска”, с. Елховец

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с проекта и с изискванията на нормативните документи.
По проекта е предвидено улица „Енгеровска”, с. Елховец с дължина 0,247 км.
Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба и одобрения проект, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове, документацията за поръчката и техническите спецификации.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
138463.25      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
АД BG06RDNP001-7.007-0105-С01 от 16.05.2019 г. за БФП по Подмярка 7.2. от мярка – 7 от ПРСР 2014-2020г., съфинансирана от Европ. земедел. фонд за разв. на селските р-ни.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Изискване за вписване в професионален регистър:
Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Минимално ниво (За всички обособени позиции):
Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват втора група, четвърта категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност чрез изписване на данните за вписването в ЦПРС, респ. в аналогичен регистър, дали съответните документи са на разположение в електронен формат; посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа (рег. номер и период на валидност) и обхвата на регистрацията (групата и категорията строежи, описани в него).
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора възложителят изисква Заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи с обхват: При сключване на договора възложителят изисква Заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България или декларация от участника, че същият е вписан в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи с обхват: втора група, четвърта категория, съобразно Правилника за реда и вписване и водене на ЦПРС или да извърши съответна регистрация" .
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейност по извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Изискване за реализиран специализиран оборот:
Участниците следва да са реализирали специализиран оборот от строително-монтажни работи през последните 3 (три) приключили финансови години.
Удостоверяване:При подаване на офертата участникът попълва в еЕЕДОП, Част IV:„Критерии за подбор“,раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ данни за неговия „конкретен (специализиран) оборот за последните три финансови години, в зависимост от датата,на която е създаден или е започнал дейността си, съгласно годишните му финансови отчети, както и информация за документите, въз основа на които участникът декларира данните.
Доказване:При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи заверени копия на:
1. Годишните финансови отчети или техни съставни части, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която изпълнителят е установен.
2. Справка за оборота в сферата на строителство.
Информацията по т. 1 и т.2 може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
*Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2. Изискване за наличие на застраховка:
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Удостоверяване:При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа – №, дата на издаване, застраховано лице, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Доказване:При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват четвърта категория в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен/еквивалентен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на ЕС, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз,или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай,че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
В хипотезата на чл. 67,ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите,на които участникът се позовава в еЕЕДОП.


1. Относно изискване за реализиран специализиран оборот:
За Обособена позиция № 1:Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали специализиран оборот в размер на не по-малко от 470 000,00 (четиристотин и седемдесет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти.
За Обособена позиция № 2:Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали специализиран оборот в размер на не по-малко от 100 000,00 (сто хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти.
За Обособена позиция №3:Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали специализиран оборот в размер на не по-малко от 110 000,00 (сто и десет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти.
За Обособена позиция №4:Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали специализиран оборот в размер на не по-малко от 220 000,00 (двеста и двадесет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти.
За Обособена позиция №5:Минимално ниво:
Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали специализиран оборот в размер на не по-малко от 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти.
*ВАЖНО – Под „специализиран оборот“ следва да се разбира: Оборот реализиран от строително – монтажни работи.
В случай, че участникът е подал оферта за повече от една обособена позиция, изискването за минимален оборот се отнася за позицията с по – висока стойност.
2.Относно изискване за наличие на застраховка:
Минимално ниво (За всички обособени позиции):
Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с покриваща минималната застрахователна сума, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или съответен валиден аналогичен документ.). Обектът, предмет на поръчката е строеж с обхват четвърта категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване за наличие на опит:
Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата по съответната обособената позиция.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности с посочване и описание на строително-монтажните дейности (предмета), стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в еЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката:
Участникът трябва да разполага с технически екип за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване:При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от еЕЕДОП с посочване на информация за професионалната компетентност на лицата:
- образованието или професионалната квалификация на предложените експерти(когато се изисква) - учебно заведение, където е придобито образованието или квалификацията, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование или квалификация;
- специфичния опит на експертите (когато се изисква) – посочва се организацията на възложителя/работодателя, при когото е придобит опита, наименование на длъжността или описание на функцията на лицето в техническия екип при изпълнение на обекта, период от ….. до ……(посочват се точните дати – ден, месец, година) на изпълняване на длъжността.
- удостоверението за преминато обучение на предложените експерти (когато се изисква) - учебно заведение или организиция, което/която е провела обучението, номер на документа, дата на издаване, валидност/ когато е приложимо/ и описание на темата/ите на преминатото обучение.
Доказване:При сключване на договора Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
3. Изискване за наличие на технически способности:
Участникът следва да прилага система за управление на качеството в областта на строителството.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в еЕЕДОП част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“. С еЕЕДОП участникът предоставя информация за номер на документа, кое е сертифицираното лице (на чие име е документа), дали документът е на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес), орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа (обхвата на сертификацията и периода на валидност на сертификата).
Доказване: При сключване на договора Възложителят изисква заверено копие на сертификата за управление на качеството (или еквивалентния документ), деклариран в еЕЕДОП, а ако срокът на валидност е изтекъл – нов валиден сертификат.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.


1. Изискване за наличие на опит:
Минимално ниво (За всички обособени позиции): Участникът,през последните 5 (пет) години,считано от датата на подаване на офертата,следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1(един) обект,идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.
Под дейност (строителство), „сходна с предмета”,следва да се разбира:изграждане и/или ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улична мрежа, попадащи в обхвата на минимум четвърта категория,съгласно чл. 137,ал. 1, т.4 от ЗУТ.
Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол за предаване на строежа на Възложителя.
*Забележка: Възложителят не поставя изискване за изпълнени дейности с обем, идентичен или сходен с този на поръчката.
2. Изискване за технически екип за изпълнение на поръчката:
Минимално ниво (За всички обособени позиции):
а) Технически ръководител:
- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
- да има опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект в строителството.
б) Координатор по безопасност и здраве:
- да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно
в) Специалист по контрол върху качеството:
-да притежава най-малко образователно-квалификационна степен „бакалавър” или еквивалент по строителна специалност;
- да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
г) Геодезист
- да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
- да има опит при изпълнение на поне един обект в строителството.
ВАЖНО!!! Изискването е еднакво и се отнася за всяка от обособените позиции.При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, участникът следва да предложи отделни технически екипи, като един експерт не може да участва в повече от две обособени позиции.
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления.Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
3. Изискване за наличие на технически способности:
Минимално ниво (За всички обособени позиции):
Участникът следва да прилага система за управление на качеството в областта на строителството,съответстваща на стандарт ISO EN 9001:2008/ISO EN 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качество или еквивалентна,с обхват на сертификация строително-монтажни работи“.
Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕОА, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини,като кандидатът или участникът да е в състояние да докаже,че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Към момента на откриване на наст. процедура има осигурено финансиране по Административен договор BG06RDNP001-7.007-0105-С01 от 16.05.2019 г.за предоставяен на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селски райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони“.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка по съответната обособена позиция без включен ДДС. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111,ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в документацията на общ. поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/10/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

18/05/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/10/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Рудозем, бул. Българя №15, заседателната зала на Община Рудозем, ет.3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия или дейност (свързани с изпълнението на поръчката) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП.
2. При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. На осн. чл.10,ал.2 от ЗОП Възложителят не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.
3.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва