Деловодна информация
00940
93-00-200-13 26/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
26/09/2019 (дд/мм/гггг)
00940-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 131304835
ул. Леге 2-4
София BG411 1000 България
Боряна Минчева +359 29407974
office@sme.government.bg +359 29407932

Интернет адрес/и

https://www.sme.government.bg/

https://www.sme.government.bg/?p=47411


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.sme.government.bg/?p=47411
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България”
79952000      
Услуги

„Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България” по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.
Обособена позиция № 2: “Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
650000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

“Услуги по осигуряване на логистика за провеждане на международни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства по Оперативна програма „ИК" 2014-2020" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

В рамките на настоящата поръчка се предвижда провеждането на различни типове събития, всяко от които предполага различна продължителност – 1, 2 или 3 дни, както и различен брой участници във всяко от тях. В зависимост от броя на участниците, събитията са разделени на следните типове:
Тип 1. Събитие за 50 участника;
Тип 2. Събитие за 100 участника;
Тип 3. Събитие за 150 участника;
Тип 4. Събитие за 200 участника;
Тип 5. Събитие за 250 участника;
Тип 6. Събитие за 300 участника.
За всеки от дните на провеждане на събитията по всички дейности следва да бъдат осигурени следните услуги:
1. Осигуряване на зала (разположена в хотел с категория минимум 4 звезди или извън хотел – на други места, предлагащи същите условия, в зависимост от представителността на конкретната проява);
2. Осигуряване на необходимото пълно техническо оборудване и техническа поддръжка за времето на провеждане на събитията;
3. Кетъринг услуги: по 2 кафе паузи и по 1 обяд на ден;
4. Осигуряване на преводачески услуги: устен и писмен превод, както и оборудване за симултатен превод.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP002-2.052 „Реализация на мерки за интернационализация на българските малки и средни предприятия чрез подкрепа дейността на ИАНМСП"

II.2) Описание 1

„Услуги по осигуряване на логистика за провеждане намеждународни бизнес прояви, провеждани на територията на Република България, финансирани със средства от бюджета на ИАНМСП” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Република България

В рамките на настоящата поръчка се предвижда провеждането на различни типове събития, всяко от които предполага различна продължителност – 1, 2 или 3 дни, както и различен брой участници във всяко от тях. В зависимост от броя на участниците, събитията са разделени на следните типове:
Тип 1. Събитие за 50 участника;
Тип 2. Събитие за 100 участника;
Тип 3. Събитие за 150 участника;
Тип 4. Събитие за 200 участника;
Тип 5. Събитие за 250 участника;
Тип 6. Събитие за 300 участника.
За всеки от дните на провеждане на събитията по всички дейности следва да бъдат осигурени следните услуги:
1. Осигуряване на зала (разположена в хотел с категория минимум 4 звезди или извън хотел – на други места, предлагащи същите условия, в зависимост от представителността на конкретната проява);
2. Осигуряване на необходимото пълно техническо оборудване и техническа поддръжка за времето на провеждане на събитията;
3. Кетъринг услуги: по 2 кафе паузи и по 1 обяд на ден;
4. Осигуряване на преводачески услуги: устен и писмен превод, както и оборудване за симултатен превод.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а и т. 2а).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП горните изисквания се доказват с представянето на един или няколко документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП, а именно:
- годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (за общия оборот);
- справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Важи за всички обособени позиции.


1. За Обособена позиция № 1:
? Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 600 000 (шестстотин хиляди лева) лева.
? Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 500 000 (петстотин хиляди лева) лева.
2. За Обособена позиция № 2:
? Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 450 000 (четиристорин и петдесет хиляди лева) лева.
? Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, в размер на 350 000 (триста и петдесет хиляди лева) лева.
За оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и за двете обособени позиции се приема сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от услуги, свързани с организиране и провеждане на събития (международни и/или национални бизнес форуми, конференции, кръгли маси с двустранни срещи, промоционални прояви, симпозиуми, обучения, семинари, събития за обмяна на опит и/или други публични събития), организирани в страната или чужбина.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т.1б).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
Важи за всички обособени позиции.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с представяне списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
Важи за всички обособени позиции.
3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на организирането и провеждането на събития.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на заверено копие или оригинал на сертификат за EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на организирането на събития.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Важи за всички обособени позиции.


1. През последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, съответният участник трябва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с този на настоящата поръчка.
За дейност „сходна“ с предмета на настоящата поръчка се приемат дейности, свързани с организиране и провеждане на събития (международни и/или национални бизнес форуми, конференции, кръгли маси с двустранни срещи, промоционални прояви, симпозиуми, обучения, семинари, събития за обмяна на опит и/или други публични събития) в страната или чужбина.
Под „изпълнена” следва да се разбира тази услуга, чието изпълнение е приключило преди датата на подаване на офертата, независимо от датата на възлагането й.
Важи за всички обособени позиции.
2. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко:
Експерт - ръководител на екипа
- Придобито висше образование, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“ в област „Хуманитарни науки“, „Технически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в област, еквивалентна на горепосочените;
- Владеене на английски език ниво В1 .
- Специфичен опит в цялостното планиране, организиране и отчитане на минимум 10 (десет) публични събития, поне 5 (пет) от които - с международно участие на водещи и/или лектори и/или участници.
Експерт - координатор
- Придобито висше образование, с минимална образователна степен „бакалавър“ в област „Хуманитарни науки“, „Технически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в област, еквивалентна на горепосоченаата;
- Владеене на английски език ниво В1.
- Специфичен опит в осигуряване на логистика за провеждане на минимум 5 (пет) публични събития, поне 3 (три) от които - с международно участие на водещи и/или лектори и/или участници.
Важи за всички обособени позиции.
3. Участниците в процедурата трябва да имат въведена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на организирането и провеждането на събития.
Важи за всички обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от общата цена на договора без ДДС за съответната обособена позиция.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/04/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/11/2019 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

Сградата на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, находяща се в гр. София, п.к. 1000, ул. „Леге“ № 2 - 4

Подадените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 2 (туроператорска дейност), т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ и условията по чл. 107 от ЗОП. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздел А, Б, В и Г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва