Деловодна информация
2716ЮИДП ДП - Сливен, ТП "ДГС-БУРГАС
ПО 05-82 24/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
24/09/2019 (дд/мм/гггг)
2716-2019-0126 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП - гр.Сливен, ТП ДГС-БУРГАС 201617654
ул. Цар Иван Шишман №8, ет.2
Бургас BG341 8000 България
Деница Григорова +359 56-842369
dgsburgas@uidp-sliven.com +359 56-842577

Интернет адрес/и

www.dgsburgas.uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3445


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/3445
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управление, стопанисване и опазване на горски територии

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и обувни изделия по обособени позиции
18000000      
Доставки

Избор на изпълнител за закупуване и доставка на нови, работно облекло и обувни изделия за нуждите на служителите в ТП „ДГС Бургас“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на работни дрехи, специално работно облекло 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

административната сграда на ТП „ДГС Бургас” находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” №8, ет.2.

облеклото предназначено за ползване трябва да притежава достатъчно здравина, издържливост и минимална свиваемост Облеклата трябва да притежават термоустойчивост, както и да са антиалергични.
- При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателя осигурява на работещите необходимите ЛПС . Те трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за ЛПС нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието на такива изделия и със свободното им движение на пазара. ЛПС трябва да: - осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; - да отговарят на условията на съответното работно място; - да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите; - да съответстват на размерите на използващият ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране; - да притежават достатъчно здравина, издръжливост и да са антиалергични;
- Ръкавици работни с пет пръста/ безшевно трико, потопени в нитрил, дишащ гръб, ластичен маншет/.Тези ЛПС трябва да са с опростена конструкция, и да предпазват от минимален риск - да са противопретриващи от въздействието на инструменти и материали, противозамарсяващи и да предпазват от леки механични увреждания. Да са подходящи за хващане, повдигане и пренасяне на остри, грапави, замърсени и тежки късове от строителни, дървени и други материали или подобни детайли.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обувни изделия 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

административната сграда на ТП „ДГС Бургас” находяща се на адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман” №8, ет.2

Обувните изделия трябва да нови и да отговарят на европейския стандарт.
Ботуши гумени - Да са масло, киселинно и алкалоустойчиви, цялостно излети под налягане от високоустойчив PVC материал защитаващ от вода и агресивни вещества и течности; Да са с подходящо ергономично и противохлъзгащо ходило с отлична износоустойчивост. Цветове в тъмна гама.
Дамско сабо- Да са с подходящо ергономично и противохлъзгащо ходило с отлична износоустойчивост
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за упражняване на професионална дейност.
В процедурата за възлагане на ОП могат да участват всички български или чуждестранни ФЛ и ЮЛ, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки , в съответствие със законодателството на държавата, в която то е установено.
Участниците следва да бъдат вписани в Търговският регистър на Агенция по вписванията, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя минимални изисквания за технически и професионални способности на участника.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставките се осъществяват по изрична заявка на Възложителя, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаването й от Изпълнителя.
Заявките се подават от страна на Възложителя, като се посочват: вид, размер, цвят и количество на продукта.
Изпълнителят осигурява необходимия транспорт и разтоварване, като разходите за това са за сметка на Изпълнителя.
Доставката по конкретна заявка следва да се извършва в работното време на стопанството от 08:00 до 17:00 часа.
Доставката се удостоверява с подписване на приемно-предавателен протокол за доставените продукти.
При доставката се проверява окомплектоваността на заявените продукти, съгласно подадената заявка от страна на Възложителя.
Възложителят може да предявява рекламации пред Изпълнителя за:
-явни недостатъци – в 3 дневен срок от получаване на стоките, а за малки количества веднага при получаването.
-за скрити недостатъци - през целия гаранционен срок.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

05/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Бургас, ул. „Цар Иван Шишман“ № 8, ет. 2, заседателна зала на ТП „ДГС - Бургас“

Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание , на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно:
който е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който са налице специфични национални основания за изключване:
1. не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /наричана за краткост ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. В случай че, дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.
2. Не може да участва лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за ОП или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.
3. участниците в настоящата процедура следва да не са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с други участници в процедурата – чл.107, т.4 от ЗОП.
Офертата и придружаващите я документи се представят в общата запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: Административната сграда на Административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Бургас”, адрес: гр.Бургас, ул.“Иван Шишман “ №8, ет. 2.
Оферти, подадени по пощата или с куриер, следва да бъдат получени при възложителя ТП „ДГС - Бургас” в срока, определен за подаване на офертите, посочен в обявлението, в противен случай те не се разглеждат.
Предложението за участие в процедурата следва да бъде изготвено на български език и подписано от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице.
Офертата задължително следва да съдържа всички изискуеми документи, съгласно образеца на офертата, приложена към документацията на поръчката и документи (брошури, каталози, проспектиснимки и др.) от които да са видни предлаганите артикули.Ценовото предложение се представя в съответствие с приложения към документацията образец.
Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер на 5% от стойността на договора.Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Възложителят ще заплаща само за реално извършените доскавки.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП, Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10 - дневен срок, считано от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва