Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР19-ДИ05-1095 19/09/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
19/09/2019 (дд/мм/гггг)
01271-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул. Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1202 България
Райна Сотирова +359 29218036
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/504-2019-09-11-12-26-53
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни стоки и напитки в детски заведения и ясла на територията на СО-район “Сердика”
15000000      
Доставки

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни стоки-хляб и хлебни изделия, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, подправки, месо и месни изделия, риба и др., напитки – нектари, сокове и изворна вода до детски градини и ясла на територията на района, по заявка от директора на съответното заведение.Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти или Европейско техническо одобрение, или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на международни стандарти за управление на качеството, или на еквивалентни ТД на производителя, като са придружени с необходимите търговски документи. Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
800000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
15100000      
15200000      
15300000      
15500000      
15600000      
15800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза”; ДГ №199 „Сарагоса”; ДГ №53„Дядовата ръкавичка”; ДГ №118 „Усмивка”; ДГ №63 „Слънце”;ДГ №45 „Алиса“; ДЯ №70 „Мечо Пух”, гр. София.

Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни стоки-хляб и хлебни изделия, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, подправки, месо и месни изделия, риба и др., напитки – нектари, сокове и изворна вода до детски градини и ясла на територията на района, по заявка от директора на съответното заведение. Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти или Европейско техническо одобрение, или Признати национални технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на международни стандарти за управление на качеството, или на еквивалентни ТД на производителя, като са придружени с необходимите търговски документи.
Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка при непредвидени обстоятелства    30
Срок за реагиране при рекламация    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
800000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от утвърдената документация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност към участниците/кандидатите по настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът представя на възложителя един или няколко от следните документи: удостоверения от банки, годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Минимални изисквания: в размер не по-малко от 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди) лева общо за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
Удостоверяване: Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за позицията, информация за годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Доказване: При сключване на договора възложителят изисква заверено копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите-членки, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
Когато участникът е чуждестранно лице, той представя съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка. Под "дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката" следва да се разбира: извършването на доставки на хранителни стоки и напитки, а именно: доставка на „хляб и хлебни изделия“, „месо и месни продукти“, „мляко и млечни произведения“, „плодове и зеленчуци“ и „плодови и зеленчукови консерви“ в детски градини, образователни и/или социални институции.
2.Участникът следва да разполага със специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставката. Транспортните средства предвидени от участника за доставка на продукти от животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМ.
3.Участникът трябва да разполага със собствени и/или наети складови площи с хладилни камери, притежаващи документи на компетентните органи, разрешаващи тяхната експлоатация.
4.Участникът следва да прилага сертификати и системи за управление на качеството.


По т.1: През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
По т.2: Участникът трябва да разполага с минимум 4 /четири/ специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставката.
По т.3: Участникът трябва да разполага с минимум 1 /една/ складова база, пригежаваща хладилна камера.
По т.4: Участникът следва да удостовери съответствие със следните стандарти: EN ISO 9001:2015 за управление на качеството или еквивалентна с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката и EN ISO 22000:2018 за управление на безопасността на храните с обхват на приложение „Закупуване, съхранение, продажба и доставка на пакетирани хранителни продукти“ или еквивалентни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/11/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/11/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на СО-район "Сердика", бул. "Княгиня Мария Луиза" 88, IV етаж.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
2.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване,посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1,т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани вюрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
3. В обществената поръчка не може да участва участник, за когото е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довел до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора.
4.Преди подписване на договора за обществена поръчка, съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива, освен в случаите по чл.112, ал.9 от ЗОП.
5. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми:
5.1.парична сума внесена на касата на СО-район "Сердика", ст.321, ет.3 или преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88. Документът, удостоверяващ платената гаранция в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат;
5.2.банкова гаранция (оригинал);
5.3.застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
Гаранцията по т. 5.1 или 5.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават пред Комисията за защита на конкуренцията на основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/09/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва