Деловодна информация
00035
08-00-103.1 29/08/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
29/08/2019 (дд/мм/гггг)
00035-2019-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Костинброд 000776363
ул.Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Снежа Трендафилова - Директор на дирекция Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт; инж. Красимир Дебеляшки - ръководител на ЕУП +359 72168712/+359 72168735
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

http://www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/22423


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kostinbrod.bg/archives/22423
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиран ОП 2019-11
71521000      
Услуги

Предмет на обществената поръчката:„Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на разработените инвестиционни проекти за компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, вкл. съпътстваща инфраструктура, изградени на територията на община Костинброд и осъществяване на независим строителен надзор при реализация на проекта“.
Дейността е свързана с осъществяване на дейностите на 1. консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и 2. осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
94000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Поземлен имот № 274, с. Богьовци, общ. Костинброд, с размери 31 493 кв.м. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на Изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно

Дейността е свързана с осъществяване на дейностите на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”.
Основните под-дейности в рамките на дейността са свързани с:
Дейност 1. Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите за обекти: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“, както следва:
А) Оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите по смисъла на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ;
Б) Оценка за съответствието на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти по смисъла на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ;
В) Оценка за съответствие по чл. 169, ал. 1, т. 6 от ЗУТ на инвестиционните проекти по смисъла на чл. 142, ал. 11 от ЗУТ.
Дейност 2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за обекти: „Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък, разположени на територията на Община Костинброд, вкл. съпътстващата инфраструктура“. Обхватът на дейностите по осъществяване на строителен надзор по време на строителството е съгласно чл. 168 от ЗУТ, включително координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.
Изпълняване функцията на Координатор по безопасност и здраве, съгласно Наредба No 2 от 22.03.2004 r. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнението на строително -монтажни работи.
Изготвяне на технически паспорт съгласно чл. 176а от ЗУТ и Наредба No 5/28.1 2.2006 г. и Изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ.
Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове, съобразно с чл. 168. ал. 7 от ЗУТ.Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
94000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
720

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ДБФП №BG16M1OP002-2.002 – 0009 – С01 проект: проект: „Проект. и изграждане на комп. инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на терит. на РСУО Костинброд“

В Профила на купувача са публикувани техническата спецификация и документацията за обществената поръчка, които съдържат цялата необходима информация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (параграф 128 от Преходни и заключителни разпоредби на ЗИДЗУТ) или валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на чл. 166, ал. 2 и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да, извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира
съответствие е изискването, като посочи в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП вида, номера и дата на валидност на документа, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по
всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: - копие на валиден Лиценз за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или валидно Удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или еквивалентен документ за чуждестранни участници, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. Горното се прилага само в случай, че няма до него достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора,
определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще упражняват строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1, като попълва част IV, раздел Б, т.2а) от ЕЕДОП.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Справка за общият оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Или копия на годишните отчет за последните 3 (три) приключили финансови години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, като попълва в част IV, раздел Б, т.5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Заверено копие на валидна застраховка по чл. 171 ЗУТ „Професионална отговорност” с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за всяка от дейностите, включена в предмета на поръчката (оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор), с покритие за втора или по-висока категория строежи.При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
Забележка: Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 180 000 лв. (сто и осемдесет хиляди) лева, изчислен на база годишните обороти. За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за всяка от дейностите, включена в предмета на поръчката (оценка на съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор), с покритие за втора или по-висока категория строежи или еквивалентна за участник - чуждестранно лице съгласно законодателство на държавата в която е установен.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.1, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП, като предостави и информация за услугите, с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно- Списък на услугите, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената дейност.При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т.2, чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката в това число: Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка). Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение). Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател). Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, участие в проекти/обекти, сходни с предмета на поръчката). Информацията за лицата се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП. При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно - Списък на ръководният екип от специалисти, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата. При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определения изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).


1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да
е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „дейност с предмет идентична или сходна с предмета на поръчката“ следва да се разбира изпълнението на услуги по упражняване на строителен надзор на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на компостиращи инсталации и/или съоръжения и/или инсталации за третиране на отпадъци и/или депа за отпадъци и/или закриване и рекултивация на депа за отпадъци (или съпоставими с тях за чуждестранни участници) или еквивалент. Възложителят не поставя изискване за обем.
2.Участникът следва да разполага с ръководен екип от следните специалисти за изпълнение на поръчката: 1. Ръководител екип Образ. и квалиф.: завършено висше о-ние с образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквив., в случаите когато е придобито в чужбина; придобита специалност от проф. направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Технически науки“ съгласно Класификатора на областите на висше о-ние и проф. направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквив. специалност от посочените направления, когато е придобита в чужбина, в еквив. проф. направление. Специфичен опит - опит на ръководна позиция (ръководител екип и/или заместник- ръководител екип или еквив.) в изпълнението на минимум 1 услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата общ. поръчка; 2. Инженер - Геодезист Образ. и квалиф.: завършено висше о-ние с образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквив., в случаите когато е придобито в чужбина; придобита специалност „Геодезия“ или еквив. от проф. направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквив. специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквив.проф. направление. Специфичен опит - опит на подобна позиция в изпълнението на минимум 1 услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата общ. поръчка; 3.Инженер по част „Конструктивна“ Образ. и квалиф.: завършено висше о-ние с образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ или еквив., в случаите когато е придобито в чужбина; придобита специалност „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквив. от проф. направление „Архитектура, строителство и геодезия“ съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, утвърден с ПМС № 125/24.06.2002г. или еквив. специалност на посочените, когато е придобита в чужбина, в еквив. проф. направление; да притежава валидно удостоверение за упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ и да е включен в списък, изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, който се обнародва в ДВ, или в еквив. списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Специфичен опит - опит на подобна позиция в изпълнението на минимум 1 услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата общ. поръчка; 4.Координатор „безопасност и здраве” - да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството или друг документ съгласно чл.5, ал. 2 от Наредба № 2/2004 на МРРБ, а за чуждестранните участници – еквивалентни документи, съгласно националното им законодателство; Под „услуга, идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се се разбира изпълнението на услуги по упражняване на строителен надзор на обекти за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт на компостиращи инсталации и/или съоръжения и/или инсталации за третиране на отпадъци и/или депа за отпадъци и/или закриване и рекултивация на депа за отпадъци(или съпоставими с тях за чуждестранни участници) или еквивалент.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора избрания изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. Ако бъде избран банков превод за гаранцията, тя се осъществява по сметка на община Костинброд в УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, сметка (IBAN): BG11UNCR96603369039111.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/10/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Общинска администрация Костинброд, заседателна зала на адрес: п.к.2230, гр.Костинброд, ул.Охрид №1, ет.2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3,т. 8 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС, както и за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира липсата или наличията на основанията за отстраняване, чрез представяне на цифрово подписан ЕЕДОП. Информацията се посочва в приложните полета на Част III: „Основания за изключване” от ЕЕДОП.
2. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи и за др. лица на участника, съгласно регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му, . 2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от такова лице.
3. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
4. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор. Вяка относима информация и документи по процедурата и предмета на възлагане се публикуват в преписка с идентификатор ОП 2019-11, в Профила на купувача на електронния адрес на община Костинброд: http://kostinbrod.bg/archives/22423

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.1 от ЗОП, в 10 дневен срок от изтичане на 14 дневния срок по чл.100, ал.3 от ЗОП, от публикуването в РОП на обявлението с което се оповестява откриването на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Дирекция Обществени поръчки и оперативни програми и проекти при Община Костинброд
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/22423 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва