Деловодна информация
01271СО-РАЙОН "СЕРДИКА"
РСР19-ДИ05-964 21/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
01271-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кметът на Столична община-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария Луиза 88
София BG411 1202 България
инж.Никола Онов +359 29310537
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/500-100-100-100-ii-100
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на физкултурен салон и кухня към 100 ОУ „Найден Геров“, на територията на СО-район „Сердика“ по обособени позиции:
45200000      
Строителство

І-ва обособена позиция:Дейностите включват преработка на проект с отделяне на физкултурен салон, кухня и столова, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.1 от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. ІІ-ра обособена позиция: Дейностите включват упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.2. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация. IIІ-та обособена позиция: Дейностите включват осъществяване на инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната.Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.3. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация.
Всеки участник има право да представи оферта само за една обособена позиция по настоящата поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1250000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

Инженеринг (преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“ Първа
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Иван Йосифов" 68, 100 ОУ „Найден Геров“

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват въвеждане на етапност за изграждане на обект: „Реконструкция на съществуващ учебен блок на ОУ „Найден Геров - № 100” – район „“Сердика с пристрояване на триетажен учебен блок с кухня, столова и физкултурен салон”, чрез преработка на проекта с отделяне на физкултурен салон, кухня и столова, изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.1 от Техническата спецификация, част от утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение в календарни дни    30
Неустойка при забавяне    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1218750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участниците, се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Упражняване на строителен надзор по време на строителството на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“ Втора
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Иван Йосифов" 68, 100 ОУ „Найден Геров“

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл. 166, ал.1, т.1 от ЗУТ (до издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение за въвеждане в експлоатация), в следния задължителен обхват, регламентиран в чл.168, ал.1 от ЗУТ. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.2. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
18750.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участниците, се съдържат в утвърдената документация.

II.2) Описание 1

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на на физкултурен салон, кухня и столова към 100 ОУ „Найден Геров“ Трета
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Иван Йосифов" 68, 100 ОУ „Найден Геров“

Дейностите, предмет на обособената позиция, включват осъществяване на инвеститорски контрол на обекта, съгласно действащата нормативна уредба в страната, със задължителен обхат: осъществяване на организационни връзки и взаимоотношения с представители на: Възложителят, представителят на СС, изпълнителят на СМР, авторски надзор и строителния надзор; подписване на констативни протоколи за действително извършени CMP, с които се документират количеството, обема и стойността на изпълнените видове CMP на обекта по договорените цени, съгласно сключените договори за проектиране и изпълнение на строителството строителство на обекта; при констатиране на допуснати грешки, нарушения и явни дефекти от фирмата - изпълнител на CMP, следва да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид под формата на доклад; контрол за стриктното спазване на сроковете, заложени за изпълнение на СМР и др. Пълното описание на обема и видовете дейности е посочено в т.5.3. от Техническата спецификация, част от утвърдената документация.
Критериите по-долу
 
ДА Най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Подробна информация за предмета на поръчката, техническиата спецификация, критериите и изискванията към участниците, се съдържат в утвърдената документация.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.За І-ва обособена позиция: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, съгласно предмета на поръчката за четвърта категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен за посочения обхват на дейности. Участникът следва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, което се представя на възложителя в случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Удостоверяване: Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, като при сключване на договор, следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България.
2.За ІІ-ра обособена позиция: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ. В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност.
Удостоверяване: Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава, като при сключване на договор, следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България.
3.За IIІ-та обособена позиция: не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.За І-ва обособена позиция: Участникът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.В случаите по чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП участникът представя на възложителя един или няколко от следните документи: удостоверения от банки, годишни финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2.За ІІ-ра обособена позиция: няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
3.За IIІ-та обособена позиция: няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
4. Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл.171 от ЗУТ, както за проектирането, така и за строителството.


По т.1:Участниците да имат оборот, в сферата, попадаща в обхвата на поръчката по обособени позиции, както следва:
1.1. За І-ва обособена позиция: в размер не по-малко от 2 000 000 (два милиона) лева общо за последните три години, в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.
1.2. За ІІ-ра обособена позиция: няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
1.3. За IIІ-та обособена позиция: няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
По т.4: Застраховката "Професионална отговорност" трябва да е с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката за съответната позиция и с валидност за срока на изпълнението. Минималната застрахователна сума, за съответната позиция, следва да съответства на категорията на обекта, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да има опит в дейности с предмет идентичен или сходен с настоящата обществена поръчка.
2.Участникът следва да прилага системи за управление на качеството.
3.Участникът трябва да разполага с технически персонал за изпълнение на поръчката.


По т.1: Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира, съответно:За І-ва обособена позиция:За изпълнение на проектирането: През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира проектиране на детски или учебни заведения и/или обществени сгради; За изпълнение на строителството: През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката, за съответната позиция на минимум 1(един) обект. Под дейност, сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на СМР на детски или учебни заведения и/или обществени сгради.
За ІІ-ра обособена позиция: Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по упражняване строителен надзор на най-малко един обект за изпълнение на СМР на детски или учебни заведения и/или обществени сгради. За ІІІ-та обособена позиция:Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор. През последните 3 години считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил поне една услуга по осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор.
По т.2:Участникът следва да удостовери съответствие със следните стандарти: EN ISO 9001:2015 за управление на качеството или еквивалентна с обхват „строителство” и EN ISO 14001:2015 за внедряване на системи за опазване на околната среда или еквивалентна.
По т.3:За I-ва обособена позиция-За изпълнение на проектирането: Персоналът трябва да включва най-малко: Част „Архитектурна” – 1 проектант;Част „Конструкции” – 1 проектант; Част „Електро” – 1 проектант; Част „ВиК” – 1 проектант; Част „ОВ” – 1 проектант;Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант;Част „ПБЗ” – 1 проектант; Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант;Технически контрол по част „Конструкции”;Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант.Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант.
Минималните изисквания за проектирането и за строителството са подробно описани в т.4.3.1.2. от утвърдената документация.
За III-та обособена позиция:Персоналът трябва да включва най-малко: Ръководител на екипа – 1бр., с образователно-квалификационна степен „висше образование с професионална квалификация "строителен инженер", или архитект, специалност „Архитектура“ или еквивалентна. За позицията се изисква опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка; 2. Експерти – 2бр. с образователно-квалификационна степен „магистър" в областта на строителството. За позицията се изисква опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 обект с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/09/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни изрично упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
2.За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване,посочени в чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1,т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани вюрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
3. В обществената поръчка не може да участва участник, за когото е доказано, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довел до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора.
4.Всеки участник има право да представи оферта само за една обособена позиция по настоящата поръчка.
5.Преди подписване на договора за обществена поръчка, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
6. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми:
6.1.парична сума внесена на касата на СО-район "Сердика", ст.321, ет.3 или преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001 BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88. Документът, удостоверяващ платената гаранция в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат;
6.2.банкова гаранция (оригинал);
6.3.застраховка, която обезпечава изпълнението на конкретния обект, чрез покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
Гаранцията по т. 6.1 или 6.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават пред Комисията за защита на конкуренцията на основание чл.196, ал.1, т.1, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва