Деловодна информация
00467
04-00-140 09/08/2019 (дд/мм/гггг)
не
00467-2019-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крумовград 000235913
пл. България № 5
Крумовград BG425 6900 България
инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет на Община Крумовград +359 3641-2004
minkrum@abv.bg +359 3641-7024

Интернет адрес/и

https://krumovgrad.bg/

https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1202-09-08-2019.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1202-09-08-2019.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Превантивни здравни мерки за населението на Община Крумовград” в две обособени позиции № 1 и 2
85100000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е: „Превантивни здравни мерки за населението на Община Крумовград” разделена на две обособени позиции.
В предмета на поръчката по обособена позиция № 1 е включено идентифициране и анализ на заболеваемостта на населението, живеещо в община Крумовград въз основа на извършени кръвни изследвания на 500 жители на община Крумовград, обособени в два пакета за жени и за мъже.
В предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 2 са предвидени 4 двудневни семинарни сесии, от по 25 участника всяка. Семинарните сесии са насочени към чувствителни групи от населението (диабетици, хора със сърдечни заболявания, лица с фамилна обремененост, лица с наднормено тегло и др.). Поне един лекар трябва да присъства на всяка сесия. Продължителността на всяка сесия ще бъде: два дни по най-малко 6 часа. Всяка сесия трябва да включва групови и индивидуални консултации.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
81491.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Идентифициране и анализ на заболеваемостта на населението живеещо в община Крумовград“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
85100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Населени места на територията на община Крумовград.

В предмета на поръчката по обособена позиция № 1 е включено идентифициране и анализ на заболеваемостта на населението, живеещо в община Крумовград въз основа на извършени кръвни изследвания на 500 жители на община Крумовград, обособени в два пакета за жени и за мъже. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32596.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020”, договор за субсидия № B2.9а.09 от 01.11.2017 г.

II.2) Описание 1

„Сесии за здравна превенция сред населението в Община Крумовград“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
85100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Населени места на територията на община Крумовград.

В предмета на обществената поръчка по обособена позиция № 2 са предвидени 4 двудневни семинарни сесии, от по 25 участника всяка. Семинарните сесии са насочени към чувствителни групи от населението (диабетици, хора със сърдечни заболявания, лица с фамилна обремененост, лица с наднормено тегло и др.). Поне един лекар трябва да присъства на всяка сесия. Продължителността на всяка сесия ще бъде: два дни по най-малко 6 часа. Всяка сесия трябва да включва групови и индивидуални консултации. Подробно описание се съдържа в техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48895      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция-България 2014-2020”, договор за субсидия № B2.9а.09 от 01.11.2017 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
1.Участникът, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил изпълнил минимум 1 (една) услуга /дейност/, която да е идентична или сходна по предмет и обем с предмета на настоящата обществена поръчка. Забележка: Под „услуги, идентични или сходни по предмет и обем, с предмета на поръчката” по обособена позиция № 1 следва да се разбира - провеждане на клинико-лабораторни изследвания на минимум 200 души. „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от Възложителя срок, независимо от датата на възлагането ?. Забележка: Под „услуги, идентични или сходни по предмет и обем, с предмета на поръчката” по обособена позиция № 2 следва да се разбира - обучения свързани с профилактика и превенция на болестите, изграждане на здравни навици и повишаване на здравната култура на населението и др., с минимум обучени 50 души. „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от Възложителя срок, независимо от датата на възлагането ?.Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, с посочване на стойностите, датите и получателите. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в еЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите заедно с документи, които доказват извършената услуга. Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
2.Участникът следва да разполага със следния минимален персонал за изпълнение на поръчката: ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност клинична лаборатория или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен бакалавър и по специалност обществено здраве и здравен мениджмънт или еквивалент; ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност вътрешни болести и/или кардиология или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност ендокринология и болести на обмяната или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност нервни болести или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност хирург и/или онколог или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност гастроентерология и диететика или еквивалент; - фитнес инструктор и/или кинезетерапевт и/или рехабилитатор. Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции. Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ ......продължава в VI.3


ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
1.Участникът, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил изпълнил минимум 1 (една) услуга /дейност/, която да е идентична или сходна по предмет и обем с предмета на настоящата обществена поръчка. Забележка: Под „услуги, идентични или сходни по предмет и обем, с предмета на поръчката” по обособена позиция № 1 следва да се разбира - провеждане на клинико-лабораторни изследвания на минимум 200 души. „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от Възложителя срок, независимо от датата на възлагането ?. Забележка: Под „услуги, идентични или сходни по предмет и обем, с предмета на поръчката” по обособена позиция № 2 следва да се разбира - обучения свързани с профилактика и превенция на болестите, изграждане на здравни навици и повишаване на здравната култура на населението и др., с минимум обучени 50 души. „Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило до датата на подаване на офертата в рамките на заложения от Възложителя срок, независимо от датата на възлагането ?.
ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
2.Участникът следва да разполага със следния минимален персонал за изпълнение на поръчката: ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност клинична лаборатория или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен бакалавър и по специалност обществено здраве и здравен мениджмънт или еквивалент; ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност вътрешни болести и/или кардиология или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност ендокринология и болести на обмяната или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност нервни болести или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност хирург и/или онколог или еквивалент; - лице с образователно-квалификационна степен „магистър по медицина” и специалност гастроентерология и диететика или еквивалент; - фитнес инструктор и/или кинезетерапевт и/или рехабилитатор. Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1!
3.1. Участникът трябва да осигури инструменти и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: Хематологичен брояч с 22 компонента – 1 бр.; Биохимичен анализатор – 1 бр.; Апарат за изследване на хормони- 1 бр.; Апарат за туморни маркери – 1 бр. ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1! 3.2. Участникът следва да разполага с автоматизирана система (софтуер, програмен продукт или еквивалентно) за обработка на данните, която да осигурява оперативна информация за извършените клинико-лабораторни медицински изследвания.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът определен за изпълнител преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка представя гаранцията за изпълнение на договора, която е в размер на 3 % (три процента) от общата стойност на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/09/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. "България" № 5, залата на ет. 1

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

..................продължава от раздел III.1.3) ....с посочване на информация за: професионалната квалификация на предложените експерти - учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация; В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства. Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП. ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1!
3.1. Участникът трябва да осигури инструменти и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: Хематологичен брояч с 22 компонента – 1 бр.; Биохимичен анализатор – 1 бр.; Апарат за изследване на хормони- 1 бр.; Апарат за туморни маркери – 1 бр. ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1! 3.2. Участникът следва да разполага с автоматизирана система (софтуер, програмен продукт или еквивалентно) за обработка на данните, която да осигурява оперативна информация за извършените клинико-лабораторни медицински изследвания. Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискваията се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“ описват съответното техническо оборудване, като посочват, вид, марка и модел №, а за автоматизираната система (софтуер, програмен продукт или еквивалентно) се посочва точното наименование на използвания продукт с притежаваните от него характеристики. В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на декларация за инструментите, съораженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП. Документите, с които участникът доказва съответствието си с поставените критерии за подбор се изискват на основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 8 от ЗОП.
За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по: - чл. 107, т. 4 от ЗОП, а именно наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в процедурата (изискването не се прилага за подизпълнители и трети лица); - чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; - чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Удостоверяване: При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) – като попълват разделите на Част III „Основания за изключване“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва