Деловодна информация
02709ТП ДГС Миджур
659 31/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
02709-2019-0081 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП ДГС Миджур 2016174760226
ул. Асен Балкански № 2
с. Чупрене BG311 3750 България
Любослава Йорданова +359 876376615
ddsmidzhur@abv.bg +932 72420

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190731VkhS11502810


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190731VkhS11502810
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост съгласно ЗГ.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Основен ремонт на туристически обект Ловна база „Бела вода”, регистриран по ЗЛОД в района на дейност на ТП ДГС Миджур по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Изграждане на навес; Обособена по
45000000      
Строителство

№ Видове СМР мярка кол. Забележка
ОП 1 – Изграждане на навес
1 Направа носеща конструкция-колони и столици от обработен иглолистен материал - греди 14/14 мз. 0,44 4 бр. колони и 1 столица 11 м.
2 Също покривни ребра 10/14,монтирани през 60 см. осово,дължина средно 4 м. мз. 0,62 мярка от място
3 Доставка и монтаж носещи ъглови планки и анкери за бетон 140/12,комплект 1 бр. планка,2 бр. анкери и 4 бр. винтове за дърво бр. 50 при компро- метиране на анкерите - шпилки
4 Доставка и монтаж челна дъска м. 18
5 Обшивка ребра с ламперия 9 см. м2. 40
6 Покривна хидроизолация под бардулина - воалит без посипка 3 кгр./м2. м2. 40
7 Доставка и монтаж битумни керемиди м2. 40 Боброва опашка зелени
8 Надулучна пола от поц.ламарина в зоната на оттичане /без улук/ м. 11
9 Обшивка с поц.ламарина - улук за челна дъска м. 8
10 Лакиране видими дървени елеминте с лазурен лак двукратно м2. 80
11 Грундиране бетонова повърхност с бетонконтакт м2. 102
12 Направа частично изравнит
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изграждане на навес на Ловен дом Бела вода 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45260000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Ловен дом Бела вода, местност Бела вода, с. Чупрене

ОП 1 – Изграждане на навес
1 Направа носеща конструкция-колони и столици от обработен иглолистен материал - греди 14/14 мз. 0,44 4 бр. колони и 1 столица 11 м.
2 Също покривни ребра 10/14,монтирани през 60 см. осово,дължина средно 4 м. мз. 0,62 мярка от място
3 Доставка и монтаж носещи ъглови планки и анкери за бетон 140/12,комплект 1 бр. планка,2 бр. анкери и 4 бр. винтове за дърво бр. 50 при компро- метиране на анкерите - шпилки
4 Доставка и монтаж челна дъска м. 18
5 Обшивка ребра с ламперия 9 см. м2. 40
6 Покривна хидроизолация под бардулина - воалит без посипка 3 кгр./м2. м2. 40
7 Доставка и монтаж битумни керемиди м2. 40 Боброва опашка зелени
8 Надулучна пола от поц.ламарина в зоната на оттичане /без улук/ м. 11
9 Обшивка с поц.ламарина - улук за челна дъска м. 8
10 Лакиране видими дървени елеминте с лазурен лак двукратно м2. 80
11 Грундиране бетонова повърхност с бетонконтакт м2. 102
12 Направа частично изравнителна замазка за осигуряване наклони и равнини м2. 45
13 Доставка и монтаж тротоарни плочи на лепило и фуга 2 см.Плочи с размери 40/40/5 см. м2. 102
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10512.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане на вътрешен и външен парапет на Ловен дом Бела вода 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45340000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Ловен дом Бела вода, местност Бела вода, с. Чупрене

ОП 2 - Изграждане на вътрешен и външен парапет
1 Доставка и монтаж стълбищен парапет за втори етаж от неръждавейка "INOX" Н-90 см. м. 3
2 Демонтаж външен дървен парапет м. 32
3 Доставка и монтаж нов метален парапет за тераса.Метални колонки с височина 105 см. от готова настилка.Метални пана с размери 150/80 см.Вертикалните елементи на паната с разстояние между тях до 12 см. м. 32 брой колонки - минимум 21,Н-105 см.
4 Грундиране метален парапет м2. 64
5 Боядисване двукратно с автоемайл лак м2. 64
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4487.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
2

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят изисквания

не се поставят изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

• през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил 1 (едно) строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на ремонтни дейности по изграждане на навеси, външни и вътрешни парапети.

• през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил 1 (едно) строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на ремонтни дейности по изграждане на навеси, външни и вътрешни парапети.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни в срок възложените му дейности с добро качество, съгласно действащите нормативни изисквания за този вид работа.
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява препоръките, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощените от него представители, отнасящи се до организацията на работа и касаещи спазването на технологичната последователност на ремонтните работи, опазване на околната среда и обезпечаващи безопасни условия на труд, пожарната безопасност, както и охраняващи живота и здравето на трети лица.
3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва ръководство и контрол по изпълнението на договорените работи съгласно ЗБУТ и наредбите към него, както и техническите и технологични изисквания за изпълнение на отделните видове работи. Същият е длъжен да спазва разпоредбите на контролните органи, упражняващи надзор върху строителния процес, съгласно законите и подзаконовите нормативни актове.
4. Да извозва отпадъците, които ще се получат при извършването на ремонтните
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/08/2019 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/08/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Миджур, с. Чупрене, ул. Асен Балкански № 2

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата, указани в ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни в срок възложените му дейности с добро качество, съгласно действащите нормативни изисквания за този вид работа.
2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява препоръките, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощените от него представители, отнасящи се до организацията на работа и касаещи спазването на технологичната последователност на ремонтните работи, опазване на околната среда и обезпечаващи безопасни условия на труд, пожарната безопасност, както и охраняващи живота и здравето на трети лица.
3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва ръководство и контрол по изпълнението на договорените работи съгласно ЗБУТ и наредбите към него, както и техническите и технологични изисквания за изпълнение на отделните видове работи. Същият е длъжен да спазва разпоредбите на контролните органи, упражняващи надзор върху строителния процес, съгласно законите и подзаконовите нормативни актове.
4. Да извозва отпадъците, които ще се получат при извършването на ремонтните за своя сметка.
5 Да изпълни всички изисквания по техническата безопасност на работещите на обекта, включително и предвидените съгласно българското законодателство първоначален и други видове инструктаж.
6. Да влага в строителството висококачествени материали, строителни изделия и съоръжения отговарящи на БДС.
7. Да отстранява за своя сметка некачествено изпълнени работи, неотговарящи на одобрените проекти и БДС, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. Да изпълни възложената работа с квалифицирани работници и постоянно техническо ръководство в съответствие с действащата нормативна уредба за изпълнение на ремонтни работи.
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен съгласно условията на договора и полагайки грижата на добрия търговец да изпълни видовете работа предмет на договора с удовлетворяващо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ качество, както и да осигури необходимия ресурс за изпълнението на договорните му задължения и работните детайли.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно изпълнение на всички дейности на обекта - предмет на този договор.
11. При изпълнение на възложените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички действащи технически нормативни актове, както и правилата по техническа безопасност, хигиена на труда и противопожарна безопасност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще опазва околната среда от замърсяване. Допълнително заплащане по тази точка не се предвижда.
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съгласува всички промени, наложили се по време на строителството с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 1 (един) ден за посещението и предписаните мерки от държавните и общински органи, оторизирани от нормативните актове да осъществяват строителен контрол. Когато посещението е в последен работен ден, уведомлението се прави до 17 часа на първия следващ работен ден.
Гаранционните срокове за всички видове завършени ремонтни са минимум 5 (пет) години. Ако при извършване на работата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката, или ако изпълнената работа има недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска от него:
1. поправяне на работата без заплащане;
2. заплащане на разходите, необходими за поправката;
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поеме гаранции за извършените ремонти съгласно нормативните документи – гаранционният срок за извършените СМР е не по-малък от предвидените минимални гаранционни срокове в чл.20 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежи в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Да отстранява за своя сметка след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички появилите се по време на действие на договора и в гаранционния срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него строително-монтажни работи. За отстранените недостатъци и отклонения от извършените СМР в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно ал.7 от настоящия договор.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да в

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва