Деловодна информация
00447
92-06-13 12/07/2019 (дд/мм/гггг)
не
00447-2019-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 131282355
ул. Елисавета Багряна № 20
софия BG411 1111 България
Зорина Бояджиева +359 29486-208
zorina.boyadjieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

https://www.registryagency.bg

https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Преустройство и промяна предназначението на помещения в партер и сутерен за административен офис и архив за дейността на СВ – Бяла в сграда за обществено ползване, частна държавна собственост, УПИ VI
45454000      
Строителство

„Преустройство и промяна предназначението на помещения в партер и сутерен за административен офис и архив за дейността на Служба по вписванията – Бяла в сграда за обществено ползване, частна държавна собственост, УПИ VII, кв. 176А, гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 3“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
85400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45454000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Бяла

„Преустройство и промяна предназначението на помещения в партер и сутерен за административен офис и архив за дейността на Служба по вписванията – Бяла в сграда за обществено ползване, частна държавна собственост, УПИ VII, кв. 176А, гр. Бяла, област Русе, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 3“
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
85400      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
80

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да е вписан в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група мининимум четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ и буква „д“ от ЗУТ, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

а) Участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, в размер не по-малък от 85 000 /осемдесет и пет хиляди/ лева без включен ДДС в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Изискуемият оборот следва да е реализиран през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
б) Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност на Строителя” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му. Изискването за застраховка за професионална отговорност на участниците не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


а) Минималният общ оборот се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
б)Участникът декларира съответствието в част IV, б. Б на ЕЕДОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето офертите:
- копие на застраховка „Професионална отговорност на Строителя” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ, ако участникът е чуждестранно юридическо лице.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
Под идентични или сходни с предмета и обема на поръчката да се счита изпълнение на дейности, свързани със строителни и монтажни работи /СМР/ на сгради или части от тях, включително и инсталации с разгъната застроена площ не по – малка от 300,00 кв. м. СМР следва да включват: мазачески, бояджийски работи, поставяне на настилки, полагане на електроинсталации и климатични инсталации.
Изискването се доказва с представянето на Списък от дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката на минимум 1 /една / дейност – 1 изпълнен обект - с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
2. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с необходимата професионална компетентност,който ще отговаря за изпълнението на поръчката, отговарящ на съответните минимални изисквания, както следва:
• Технически ръководител, който има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или „строителен техник” и отговаря на изискванията за образователен ценз, съгласно чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна, с професионален опит като технически ръководител минимум 3 г.
• Отговорник Контрол по качеството, който има квалификация „строителен инженер”, „архитект“ или „строителен техник” и притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, с професионален опит като Отговорник Контрол по качеството или еквивалент минимум 1 г.
• Отговорник по безопасност и здраве в строителството, който притежава удостоверение за Експерт за безопасност и здраве съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентен документ, с професионален опит като Отговорник по безопасност и здраве в строителството или еквивалент минимум 1 г.
• За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.
• Електроинженер със степен магистър или еквивалент с професионален опит минимум 3 г ;
• Инженер топлотехника със степен магистър или еквивалент с професионален опит минимум 3 г;


Удостоверяване на обстоятелствата по т.1 Участникът декларира съответствието с изискванията в част ІV, б.В и Г на ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със:
- списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка и удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
Удостоверяване на обстоятелствата по т. 2: Участникът декларира съответствието с изискванията в част ІV, б. В на ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява със списък на технически правоспособни лица, които ще извършват строителните и монтажните работи, съдържащ имената и професионалната квалификация, описание на притежаваните валидни сертификати.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/08/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/02/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

София, ул. Елисавета Багряна № 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях лица и техните действителни собственици, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл. 181, ал. 2 от ЗОП и предвижда комисията да извърши оценката на ценовите предложения на участниците преди преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва