Деловодна информация
00042
РД-14-42 10/07/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
10/07/2019 (дд/мм/гггг)
00042-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на транспорта, информационните технолгии и съобщенията 000695388
ул. Дякон Игнатий № 9
София BG411 1000 България
Анита Ангелова – началник на отдел „Стратегическо развитие на видовете транспорт“, дирекция „Национална транспортна политика“ +359 29409596
mail@mtitc.government.bg +359 29885094

Интернет адрес/и

https://www.mtitc.government.bg/

https://www.mtitc.government.bg/pk/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1708
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 000695388
ул. Дякон Игнатий № 9
София BG411 1000 България
Ангелина Василева +359 29409662
mail@mtitc.government.bg +359 29885094

Интернет адрес/и

https://www.mtitc.government.bg/

https://www.mtitc.government.bg/pk/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

транспорт, информационни технологии и съобщения

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 година
71621000      
Услуги

1.Анализ на трансп. инфраструктура за комбиниран транспорт (КТ) в Б-я
2.Анализ на товарния трафик по основните пътни и железопътни направления, речни и морски пристанища и на извършените операции по КТ. Прогноза за товарния трафик със сечения 2027г. и 2034г
3.Преглед на законодателството в обл. на КТ и опита при прилагането на мерки за стимулиране на КТ в др. д-ви членки на ЕС. Обобщение на законодателни практики и мерки, подходящи за прилагане в Б-я. Анализ на законодателството на ЕС в обл. на КТ
4.Анализ на нац. законодателство в обл. на КТ и на прилаганите нац. мерки за стимулиране на КТ. Предложения за промени в законодателството и за прилагане на доп. мерки за стимулиране на КТ в Б-я
5.Проект на Национален план за развитие на КТ в Б-я до 2030г
6.Организиране на срещи и проучване на мнението на заинтересованите стр.
7.Стратегическа екологична оценка на проекта по т.5 и при необходимост на Оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72316000      
90700000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията гр. София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ № 9-11.

Очакваните резултати от изпълнение на поръчката са:
• Анализ на транспортната инфраструктура за осъществяване на комбиниран транспорт в България (налична и необходима)
• Анализ на товарния трафик по основните пътни и железопътни направления, речни и морски пристанища и на извършените операции по комбиниран транспорт. Прогноза за товарния трафик със сечения 2027 г. и 2034 г.
• Преглед на законодателството в областта на комбинирания транспорт и опита при прилагането на мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в други държави членки на ЕС. Обобщение на законодателни практики и мерки, подходящи за прилагане в България. Анализ на законодателството на ЕС в областта на комбинирания транспорт.
• Анализ на националното законодателство в областта на комбинирания транспорт и на прилаганите национални мерки за стимулиране на комбинирания транспорт. Предложения за промени в законодателството и за прилагане на допълнителни мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в Република България
• Проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.;
• Организиране на срещи със заинтересованите страни. Проучване на мнението на заинтересованите страни.
• Стратегическа екологична оценка на проекта на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България и при необходимост на Оценка за съвместимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените зони.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка, със следните подпоказатели    40
Описание и организация на изпълнението на поръчката    Макс. бр. точки 20
Преглед на законодателството в областта на комбинирания транспорт и опита при прилагането на мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в други държави членки на ЕС    Макс. бр. точки 20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да са реализирали минимален общ оборот общо за последните три приключили финансови години. Посоченият период може да е по-кратък в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Съгласно т. 66, пар. 2 от ДР на ЗОП – „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.
За участник - чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата. В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася общо за обединението.
Изискването се доказва от участника, определен за изпълнител, с един от следните документи:
• годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
• справка за общия годишен оборот.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Годишните финансови отчети или техни съставни части не се представят, в случай че са публикувани по партидата на участника в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, функциониращ към Aгенция по вписванията
При подаване на оферта за участие, участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“.
Документи за доказване съответствието с критериите за подбор се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1. т. 2 от ЗОП.


Участниците да са реализирали минимален общ оборот общо за последните три приключили финансови години в размер на 600 000 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности посочени по-долу с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
За „дейности с предмет сходен с тези на поръчката“ се приемат:
• извършване на анализ и/или проучване в областта на транспорта.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася общо за обединението.
Поставеното изискване се доказва от участника, определен за изпълнител чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
При подаване на оферта за участие, участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“.
Документи за доказване съответствието с критериите за подбор се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1. т. 2 от ЗОП.
2. Участниците следва да разполагат с екип за изпълнение на поръчката, включващ следните ключови експерти:
•Ръководител на екипа;
•Експерт по проучване и анализ на транспортната система;
•Експерт по транспортно планиране;
•Експерт юрист
•Експерт по административно-организационни дейности в транспортния сектор;
•Експерт по околна среда.
Поставеното изискване се доказва от участника, определен за изпълнител чрез представяне на списък на екипа за изпълнение на поръчката, както и документи, които доказват професиналната компетентност на екипа.
За доказване на опита на ключовите експерти, за завършен се счита проект, който е одобрен и приет от съответния Възложител или е направено окончателно плащане по него.
При подаване на оферта за участие, участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП Част IV: „Критерии за подбор“.
Документи за доказване съответствието с критериите за подбор се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1. т. 2 от ЗОП.


1. Участниците трябва да са изпълнили мин. 1 от посочените по-долу дейности, които са с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, през последните 3 год., считано от датата на подаване на офертата.
За „дейности с предмет сходен с тези на поръчката“ се приемат:
• извършване на анализ и/или проучване в областта на транспорта.
2. У-ците следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката, включващ най-малко следните ключови експерти:
2.1. Ключов експерт (КЕ) 1: Ръководител на екипа
Основен професионален опит (ОПО): Мин. 7год. опит в областта на транспортното планиране, формирането и/или прилагането на транспортната политика и/или управлението на проекти в сферата на транспорта.
Специфичен професионален опит (СПО): Опит в изготвяне и/или преглед на пред-инвестиционни проучвания и/или анализи, свързани с транспортния сектор като цяло и/или по видове транспорт (напр. автомобилен, железопътен, морски, вътрешноводен, комбиниран и т.н.) – 3 завършени проекта, от които мин. 2 на същата позиция.
2.2.КЕ 2: Експерт по проучване и анализ на транспортната система
ОПО: Мин. 5год. опит в областта на анализ и прогнозиране на товарния транспорт и товарните потоци.
СПО: Опит в разработването и управлението на транспортни модели, изготвяне и/или преглед на пред-инвестиционни проучвания и/или анализи, свързани с транспортния сектор като цяло и/или по видове транспорт (напр. автомобилен, железопътен, морски, вътрешноводен, комбинирани превози и т.н.) – 2 завършени проекта, от които поне 1 на същата позиция.
2.3.КЕ 3:Експерт по транспортно планиране
ОПО: Мин. 5год. опит в транспортното планиране.
СПО: Опит в разработването на анализи в областта на транспортната система като цяло и отделните видове транспорт, изготвяне и/или преглед на пред-инвестиционни проучвания и/или анализи в сферата на транспорта – 2 завършени проекта, от които поне 1 на същата позиция.
2.4.КЕ 4: Юрист
Квалификация и умения: Висше образование минимална степен магистър – право или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в области еквивалентни на посочените.
ОПО: Мин. 5год. опит, свързан с хармонизирането на българското законодателство със законодателството на Европейския съюз (acquis communautaire).
Предвижда се КЕ юрист да участва мин. 7 месеца в изпълнението на проекта, от които мин. 3 месец в страната на В-я.
2.5.КЕ 5: Експерт по административно-организационни дейности в транспортния сектор
ОПО: Мин. 5 год. опит по проекти, свързани с изграждането на административен капацитет или институционално укрепване в транспортния сектор.
2.6.КЕ 6: Експерт по околна среда
Квалификация и умения: Висше образование - минимална степен магистър – екология и опазване на околната среда или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в области еквивалентни на посочените.
ОПО: Мин. 5год. опит в изготвянето на оценки за въздействието върху околната среда и/или екологични оценки.
СПО: Опит в изготвянето на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения и/или екологични оценки/стратегически екологични оценки (ЕО) на инвестиционни програми в областта на транспорта – 2 завършени ОВОС и/или ЕО, от които на същата позиция поне един завършен ОВОС и/или ЕО.
Забележка: Ключовите експерти 1, 2, 3 и 5, следва да притежават Квалификация и умения: Висше образование - минимална степен бакалавър – транспортно инженерство, икономика, икономика на транспорта или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в области еквивалентни на посочените.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/09/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/09/2019 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 9-11

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Относно личното състояние на участниците:
1.1. В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя;
1.2. Възложителя отстранява от участие участник, за когото са налице условията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и обстоятелство по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
2. Прогнозната стойност на поръчката, съвпада с максималния финансов ресурс на Възложителя.
3. Съгласно чл. 70 от ППЗОП, когато определеният за Изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, преди сключване на договора следва да представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.
4. При сключването на договора за обществената поръчка се прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари по реда на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и актовете по прилагането му.
5. Гаранции:
5.1. Изпълнителите могат да се възползва от възможност за авансово плащане в размер на 10% от стойността на договора с/у представяне на гаранция, обезпечаваща авансово предоставените средства до размера на тези средства с включен ДДС.
5.2. Преди сключване на съответния договор, изпълнителят предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС. Гаранциите се представят в една от посочените форми в чл. 111, ал. 5 от ЗОП по избор на изпълнителя. В случай че изпълнителя избере гаранциите да са под формата на банкова гаранция или застраховка, формата и съдържанието на съответния документ се съгласува предварително с Възложителя, като се вземат предвид изискванията посочени в документацията.
6. Органите по чл.47, ал.4 от ЗОП са: За задълженията, свързани с данъци и осигуровки: НАП - Информационен телефон - 0700 18 700; www.nap.bg ; За задълженията по закрила на заетостта и условията на труд: МТСП - http://www.mlsp.government.bg; София 1051, ул. Триадица №2, тел: 8119 443; За задълженията по опазване на околната среда: МОСВ: http://www3.moew.government.bg/, 1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67 тел: 02/ 940 6331.
7.Сроковете за подготовка на докладите по всяка от описаните дейности са обобщени както следва:
- Доклад 1 „Анализ на транспортната инфраструктура за осъществяване на комбиниран транспорт“-5 месеца;
- Доклад 2 „Анализ на товарния трафик по основните пътни и железопътни направления, речни и морски пристанища и на извършените операции по комбиниран транспорт. Прогноза за товарния трафик със сечения 2027 г. и 2034 г.“-6 месеца;
- Доклад 3 „Преглед на законодателството в областта на комбинирания транспорт и опита при прилагането на мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в други държави-членки на ЕС. Обобщение на законодателни практики и мерки, подходящи за прилагане в България. Аналз на законодателството на ЕС в областта на комбинирания транспорт.“-7 месеца;
- Доклад 4 „Анализ на националното законодателство в областта на комбинирания транспорт и на прилаганите национални мерки за стимулиране на комбинирания транспорт. Предложения за промени в законодателството и за прилагане на допълнителни мерки за стимулиране на комбинирания транспорт в Република България“ - 8 месеца;
- Доклад 5 (Заключителен доклад)“Проект на Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.)“ - 9 месеца;
- Доклад 6 „Организиране на срещи със заинтересованите страни. Проучване на мнението на заинтересованите лица.“ - 10 месеца;
- Доклад 7 „Стратегическа екологична оценка (СЕО) на проекта на Национален план за развитие на комбинирания транспрот в Република България и при необходимост на Оценка на съвместнимостта на плана с предмета и целите на опазване на защитените територии“ – 15 месеца.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/07/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва