Деловодна информация
02716Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен, Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково
ПО-05-65 03/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
03/05/2019 (дд/мм/гггг)
02716-2019-0056 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югоизточно държавно предприятие-ДП-Сливен, Териториално поделение Държавно горско стопанство Гурково 2016176540237
ул. Прохода №1
Гурково BG344 6199 България
Керка Денчева +359 887220057
dgsgurkovo@uidp-sliven.com +359 43312024

Интернет адрес/и

www.dgsgurkovo.uidp-sliven.com

http://www.uidp-sliven.com/procedures/3040


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/3040
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горска и ловна дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково”
77200000      
Услуги

„Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
77200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Територията на ДГС Гурково

„Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на територията на ТП ДГС Гурково” съобразно техническа спецификация към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
1

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изискват

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За изпълнение на поръчката е необходимо кандидатите да разполагат с минимум един брой верижен булдозер с тристранно гребло , както и един водач на верижен булдозер с правоспособност за управление му.

До участие се допускат лица, които разполагат с минимално техническо оборудване /собствено или наето/, което да е регистрирано и технически изправно за изпълнение на поръчката, както следва:
ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ и информация за доказване на минималните технически възможности: За изпълнение на поръчката е необходимо кандидатите да разполагат с минимум един брой верижен булдозер с тристранно гребло .
До участие се допускат лица, които ще имат на свое разположение минимален брой персонал с необходимата професионална компетентност за извършване на предмета на поръчката, както следва:
• Минимум: един водач на верижен булдозер с правоспособност за управление на верижен булдозер.Участникът в процедурата трябва да е изпълнил минимум 1 /една/ услуга с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти.? Минималните изисквания се доказват с: представен Списък на услугата, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания и получатели
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от възложителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

В годишния план на ТП ДГС Гурково за защита на държавни горски територии от пожари за 2019 година, са фиксирани срокове за изпълнение"Специфични мерки и мероприятия": „Поддържане на стари минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради за защита на горските територии от пожари на т -срок - 15.07.2019г. Посочените срокове са съобразени с повишената пожарна опасност след 30 юни, свързана с лятното увеличение на температурите, засушавания, намаляване количеството на валежите, ниската атмосферна влажност. Годишният план се съгласува с РС ПБЗН гр.Гурково и обл.управление ПБЗН гр.Стара Загора, ЮИДП гр.Сливен, утвърждава се от РДГ Стара Загора-представя се в МЗХ. ГП е задължителен за изпълнение и подлежи на контрол и санкции при неизпълнение. РС ПБЗН до края на м.юли на съотв.година извършват предварителен контрол на направените от ДГС-МИ и ЛПП. Поддържането на МИ и ЛПП е отговорна задача в борбата за ограничаване и потушаване на възникнали горски пожари и запалвания.

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/05/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Гурково,гр.Гурково, п.к 6199, ул.Прохода №1

Право за получаване на офертите - Ценка Стоянова
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгл. чл 197 ал.1 т.4 - в 10 дневен срок след изтичане на 7 дни от публикуване в РОП на обявлението за обществена пооръчка
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/05/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва