Деловодна информация
00940
12-00-18 05/04/2019 (дд/мм/гггг)
не
00940-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия 131304835
ул. Леге №2-4
София BG411 1000 България
Мариян Стоянов +359 882291770
office@sme.government.bg +359 29407932

Интернет адрес/и

http://www.sme.government.bg

https://www.sme.government.bg/?p=45248


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.sme.government.bg/?p=45248
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Дейности по осигуряване информираност и публичност по проект с №BG16RFOP002-2.015-0001-С01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“
79341000      
Услуги

Дейности по осигуряване информираност и публичност по проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-С01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. Процедурата е разделена на две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на рекламни и информационни материали по проекта;
Обособена позиция № 2: Информационни дейности по организиране на публични събития и публикуване на рекламни карета по проекта.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на рекламни и информационни материали 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79811000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София, ул. "Леге" №2-4

Изпълнителят трябва да изпълни следните дейности:
- Изработване на дизайн на рекламните и информационните материали по посочения проект, като се съобрази със заложените изисквания за графично оформление на програмата, приложени към настоящата спецификация и публикувани на сайта на Възложителя.
- Брандиране на материалите
- Предпечатна подготовка
- Отпечатване
- Доставка и монтаж (където е приложимо) на рекламни и информационни материали
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 27/06/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-С01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж н

Обособена позиция №1 е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания на основание чл.12 от ЗОП, във връзка с чл. 80 от ППЗОП.

II.2) Описание 1

Информационни дейности по организиране на публични събития и публикуване на рекламни карета 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

град София, ул. "Леге" 2-4

Информационни дейности по проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-С11 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП" на ОПИК 2014-2020, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Поддейност 1: организиране и провеждане на публични събития по проекта
Поддейност 2: публикуване на рекламни карета в печатни издания
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 27/06/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект с № BG16RFOP002-2.015-0001-С01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на малки и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж н

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се предвиждат.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се предвиждат.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник трябва:
1. На основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗОП, участникът трябва да има изпълнени услуги както е указано по-долу.
2. На основание чл.63 ал.1 т.5 от ЗОП, участникът трябва да разполага с ключови експерти както е указано по-долу;


Всеки участник трябва:
1. На основание чл.63 ал.1 т.1 от ЗОП, участникът трябва да има изпълнени минимум три услуги с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката по съответната обособена позиция през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За предмет, сходен с предмета на поръчката, ще се счита:
1.1. По Обособена позиция №1: Извършване на рекламни услуги, свързани с дизайн и изработка на печатни материали.
1.2. По Обособена позиция №2: Организиране и провеждане на публични събития.
2. На основание чл.63 ал.1 т.5 от ЗОП, участникът трябва да разполага с ключови експерти по обособени позиции, а именно:
2.1. За Обособена позиция №1:
2.1.1. Ръководител на екип: Образование: висше с образователно-квалификационна степен магистър или еквивалентна, специалност: Връзки с обществеността, Реклама, Маркетинг и/или Графичен дизайн/Графичен уеб дизайн/Изобразително изкуство или еквивалентна. Професионален опит: Минимум 3 г. опит в областта на рекламата;
2.1.2. Ключов експерт графичен дизайн и предпечатна подготовка, Образование: висше с образователно-квалификационна степен бакалавър или еквивалентна, специалност: Връзки с обществеността, Реклама, Маркетинг и/или Графичен дизайн/Графичен уеб дизайн/Изобразително изкуство или еквивалентна; Професионален опит: Минимум 3 г. опит в областта на графичния дизайн и/или художеството оформление и илюстрация и/или рекламата и/или предпечатната подготовка;
2.2. За Обособена позиция №2:
2.2.1. Ключови експерти – минимум 2-ма експерти: Образование: висше с образователно-квалификационна степен бакалавър или еквивалентна, специалност: Връзки с обществеността, Реклама, Маркетинг, Икономика или еквивалентна; Професионален опит: Минимум 2 г. опит в областта на организирането на публични събития (пресконференции, форуми, конференции, дискусии и др.), организиране и провеждането на рекламни кампании, включително и медия планиране и купуване;
За еквивалентни ще се считат специалности, които дават професионални знания в посочените области, свързани с предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в Проекта на договор за съответната обособена позиция - неразделна част от документацията.
Преди сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора, по един от следните начини, по избор на изпълнителя:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията за усвояване и връщане на гаранцията са описани в Проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
890044

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/04/2019 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/05/2019 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

град София, ул. "Леге" №2-4, зала Партер

Отварянето на получените оферти е публично и протича по реда на чл. 54, ал. от 3 до 5 от ППЗОП, като на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 от ЗОП и участник, за когото са налице обстоятелествата по чл.55 ал.1 т.1 от ЗОП, освен ако не докаже предприети мерки за надеждност. Подробно описание по отношение на отстраняване по чл.54 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от ЗОП е налице в Документацията за участие.
Участникът трябва да отговаря на условията по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и на изискванията за липса на свързаност, подробно описани в Документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедура може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на 7-дневен срок от публикуването в регистъра на обществените поръчки на обявлението.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/04/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва