Деловодна информация
00589
19/СЛУ-2460 27/03/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/03/2019 (дд/мм/гггг)
00589-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Перник 000386751
пл. Св. Иван Рилски №1А
Перник BG414 2300 България
Розалина Николова;инж.Лилия Пънтова;инж.Богомил Алексов +359 76684220/+359 76684278/+359 76684272
poop@pernik.bg +359 76684273

Интернет адрес/и

http://pernik.bg/

https://pernik.nit.bg/proczeduri-po-zop-2019.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://pernik.nit.bg/proczeduri-po-zop-2019.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари и общински пътища в община Перник по 4 обособени позиции: прод.в VI.3)
45233142      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа , прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник, както и извършване на СМР за ремонт на паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи на територията на гр.Перник и община Перник.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1650000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44113620      
44113320      
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр.Перник, район Изток

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа , прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти , както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.Основни видове дейности:1. Преасфалтирането на улици, включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезоване на настилката, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезоването пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилката, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - кръпки в настилката или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластовете стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонова смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена настилка.2. При асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилката, за да се спази регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонова смес.3. При извършване на превантивен ремонт /кръпки/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка- или фрезоване на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя., почисване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на кръпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадъци.4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/тротоар – подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камък или фрезован асфалт, с последващо уплътняване.5. Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камък, разкъртва се с многофункционален багер, изкопава се до проектното ниво на кота дъно на шахтата и тръбите и др.подробно описани в техн.спец.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
560000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП с изключение на случаите по чл.56, ал.1 от ЗОП

II.2) Описание 1

Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44113620      
44113320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр.Перник, район Запад

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа , прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти , както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.Основни видове дейности:1. Преасфалтирането на улици, включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезоване на настилката, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезоването пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилката, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - кръпки в настилката или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластовете стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонова смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена настилка.2. При асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилката, за да се спази регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонова смес.3. При извършване на превантивен ремонт /кръпки/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка- или фрезоване на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя., почисване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на кръпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадъци.4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/тротоар – подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камък или фрезован асфалт, с последващо уплътняване.5. Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камък, разкъртва се с многофункционален багер, изкопава се до проектното ниво на кота дъно на шахтата и тръбите и др.подробно описани в техн.спец.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
560000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП с изключение на случаите по чл.56, ал.1 от ЗОП

II.2) Описание 1

Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
44113320      
44113620      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр.Перник

Извършване на СМР за полагане асфалтобетон и ремонт на единични участъци на пътната настилка от уличната мрежа , прилежаща улична регулация и общински пътища на територията на гр.Перник и община Перник. Преасфалтирането като вид СМР включва възстановяване на основни пластове от пътното легло, усилване на компроментирани участъци от пътното платно, преасфалтиране на участъци, подмяна капаци на ревизионни шахти и решетки на уличните оттоци, повдигане или понижаване нивото на съществуващи РШ и ДШ и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя, действащите в страната технически норми и стандарти , както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др.Основни видове дейности:1. Преасфалтирането на улици, включва следните строителни дейности: почистване на съществуващия пътен участък, фрезоване на настилката, почистване на повърхността на пътната настилка. След фрезоването пътното платно се оглежда за необходимостта от предварителни ремонти на основата /изкърпване на дълбоки дупки или слягания в настилката, наличието на мрежовидни пукнатини или единични пукнатини, за които е необходимо извършването на предварителен ремонт - кръпки в настилката или запълване на пукнатините с битумна паста, изкърпване и усилване на компрометирани участъци. Повдигане или понижаване нивото на съществуващите РШ и ДШ се изпълнява с бетонов завършващ сегмент. Нивелетно коригиране на съществуващата асфалтова настилка /при необходимост/, пренареждане или полагане на нови бордюри върху бетонова основа, битумен разлив за връзка на пластовете стар и нов асфалтобетон, преасфалтиране с плътна асфалтобетонова смес, обработка на контактните фуги между стара и новоположена настилка.2. При асфалтиране /полагане асфалт върху основа за улици/ се включват следните операции: подравняване на земното легло, полагане на бордюри върху бетонова основа, планиране и заздравяване на земната основа със слой трошен камък, възстановяване РШ или ДШ или коригиране нивото на РШ и/или ДШ с бетонов завършващ сегмент. Преди полагането на неплътен асфалтобетон за основа, трошенокаменната настилка се подравнява, почиства се от земни почви и кал, органични примеси и други замърсители от какъвто и да е характер, проверява се дали е достигнато необходимото ниво на настилката, за да се спази регулата на съществуващите и новоположени бордюри, уплътнява се до необходимите показатели, което се установява с изпитване на уплътнението чрез натискова плоча. След геодезическата проверка на основата от несортиран трошен камък се прави първи битумен разлив за връзка по описаната по-горе технология и се полага пласт от неплътен асфалтобетон за основа. След приемане на положената настилка от неплътен асфалтобетон се прави втори битумен разлив за връзка и се полага износващият пласт от плътна асфалтобетонова смес.3. При извършване на превантивен ремонт /кръпки/ се изпълняват следните видове СМР: очертаване на компрометирания участък, изрязване на кръпката с фугорезачка- или фрезоване на дупките в прави линии успоредни и перпендикулярни на оста на пътя., почисване от натрошения материал, почистване на основата, продухване със сгъстен въздух на основата, битумен разлив за връзка, полагане на плътна асфалтобетонова смес, при необходимост на два пласта, уплътняване на кръпката с валяк, обработка на контактните фуги между стар и нов асфалтобетон и извозване на строителните отпадъци.4. Стабилизирането на основата на временни улици и паркинги се състои от подготовка на леглото за временния път/паркинг/тротоар – подравняване и уплътняване, полагане на настилка от трошен камък или фрезован асфалт, с последващо уплътняване.5. Възстановяване на РШ и/или ДШ при възлагане от Възложителя. Асфалтовата настилка се изрязва по цялата и дебелина до подосновния пласт от трошен камък, разкъртва се с многофункционален багер, изкопава се до проектното ниво на кота дъно на шахтата и тръбите и др.подробно описани в техн.спец.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
280000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП с изключение на случаите по чл.56, ал.1 от ЗОП

II.2) Описание 1

Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44113120      
45233142      
45233222      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

гр.Перник

Извършване на СМР за ремонт на паважни настилки на територията на гр.Перник и община Перник като вид технологични работи, включва демонтаж на стара паважна настилка с почистване на паветата, възстановяване на основните пластове и оформяне на пътното легло, полагане на паважна настилка, уплътняване и фугиране, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и др. Основни видове дейности:
1. При ремонт на паважна настилка се изпълняват следните операции: съществуващите павета се отстраняват, почистват и подготвят за пренареждане. Основата се почиства от кал и глина, изпълнява се усилване на участъка с последващо подравняване и уплътняване до необходимото ниво. Прави се пясъчна подложка и демонтираните павета се нареждат отново. След изпълнението, ремонтираните участъци се засипват с промит пясък, който се разстила посредством гребла и метли и като завършваща операция е изпълнението на трамбоване, посредством пневмотрамбовка.
2. При възстановяване на паваж се изпълняват следните операции: определеният за целта участък се трасира от геодезистите на Изпълнителя. След изкопаване на излишните земни почви, земното легло се подравнява и уплътнява, полага се основа от подходящ материал указан в проекта или посочен от Възложителя, след което площта се оформя с бетонови бордюри, укрепени с бетон с клас на якост не по-нисък от В 15.
Промяна нивото на съществуващите РШ и/или ДШ съобразно нивото на новополаганата паважна настилка се коригират с бетонов завършващ сегмент, подмяна на компрометирани капаци на шахтите и поставяне на нови при липсващи такива.
Изисквания при изпълнение на поръчката за Обособена позиция № 4 ремонт и възстановяване на тротоарни настилки от бетонови плочи и асфалтобетон.
Извършване на СМР за ремонт на тротоарни настилки и прилежаща улична регулация от бетонови елементи /плочи, унипавета/ на територията на гр.Перник и община Перник, като вид технологични работи, включва демонтаж на съществуващата тротоарна настилка, възстановяване на основните пластове от леглото под настилките, полагане на настилка от вибропресовани или бетонови елементи, фугиране, полагане на тротоарни и градински бордюри, полагане на бетонови пътни ивици, почистване на работната площадка и др. в рамките на договорения с Изпълнителя срок и в съответствие с действащите в страната технически норми и стандарти и приложената „Техническа спецификация – 2009“ на Национална агенция „Пътна инфраструктура”.
Основни видове дейности:
1. При възстановяване на тротоари се изпълняват следните операции: направа на изкоп за легло на тротоари и бордюри, пренареждане и полагане на нови бетонови бордюри, полагане на слой трошен камък с последващо уплътняване, направа на тротоарна настилка от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.
2. При частичен ремонт на тротоари се изпълняват следните операции: демонтаж на съществуваща настилка, почистване на стари тротоарни плочи, почистване на основата, пренареждане на бордюри, при липса на съществуващи - полагане на нови, при необходимост полагане слой трошен камък с последващо уплътняване и направа на тротоарна настилка от стари или при необходимост от нови плочи на пясъчна подложка, фугиране.
При приемане на готовата основа и на асфалтобетоновото покритие се проверяват най-малко един път на всеки 20м напречния наклон и равността . допускат се следните минимални отклонения: в напречен наклон до + 0,5% и в равността до 10мм междина под 4мм лата.
Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

От участие в процедурата се отстранява участник, при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП с изключение на случаите по чл.56, ал.1 от ЗОП
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите за строежи от II група, трета и четвърта категория по смисъла на чл.137, ал.1 от ЗУТ, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
На етап подаване на оферта, обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписване в ЦПРС, вкл. уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Участниците-чуждестранни лица, следва да декларират, че притежават документ от който да е видно, че имат право да изпълняват възлаганата дейност в Република България, както и че са извършили съответната регистрация ,когато е необходимо.
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от II група, трета и четвърта категория по смисъла на на чл.137, ал.1 от ЗУТ или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица, или съответен валиден аналогичен документ.
Участниците-чуждестванни лица, следва да представят и документ, с който да докажат, че имат право да изпълняват възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил необходимата регистрация, когато е необходимо.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Обстоятелствата се удостоверяват в еЕЕДОП. /попълва се част IV раздел Б, от еЕЕДОП/.
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части,когато публикуването им се изисква.
Когато по основателна причина, участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1.Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години, в размер, съгласно изискванията регламентирани в чл.61, ал.2 от ЗОП , а именно : двукратния размер на прогнозната стойност за съответната обособена позиция, както следва:
- Обособена позиция 1: 1 120 000.00 лв./ един милион сто и двадесет хиляди лева / без ДДС;
- Обособена позиция 2: 1 120 000.00 лв./ един милион сто и двадесет хиляди лева / без ДДС;
- Обособена позиция 3: 560 000.00 лв./ петстотин и шестдесет хиляди лева / без ДДС;
- Обособена позиция 4: 500 000.00 лв./ петстотин хиляди лева / без ДДС;
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от обединението като цяло, а не от всеки от членовете в него.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
2.Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за застрахователен риск „Професионална отговорност на строителя”, съгласно чл.171 от ЗУТ или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (за обекти II група, трета и четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал.1 от ЗУТ).
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани съответно с изпълнението на строителството.
За доказване на поставеното изискване, на етап подаване на офертата участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е II група, трета и четвърта категория строежи по смисъла на чл. 137, ал.1 от ЗУТ).
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: заверено копие на застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. На етап подаване на оферта, участникът попълва строителството/вата, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите и вида на изпълнените дейности, датите и получателите, (попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности;
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с доказателства за извършеното строителство (удостоверения за добро изпълнение, препратка към публичен регистър, както и всички други документи, доказващи изпълнението на строителството), които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида строителство, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.На етап подаване на оферта участникът декларира персонала за изпълнение на обществената поръчка, с посочване на името и професионалната компетентност (квалификацията, притежаваните сертификати и/или удостоверения, общия и специфичен професионален опит) на всяко от лицата (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.6);
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП, а именно: списък на техническите лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които орговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство-лицата, които ще изпълняват строителството.
3.На етап подаване на оферта участникът декларира механизацията и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка, (попълва се съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.9);
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение, с представяне на документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, а именно: декларация - списък на инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката.


1.Участникът,през последните пет години,считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил договор/договори и/или обект/обекти с предмет сходен с този на настоящата поръчка.
*под предмет сходен с този на настоящата поръчка,следва да се разбира:За ОП1,2 и 3:изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на улици и/или пътища с асфалтова настилка, в това число дейности по асфалтиране. За ОП4:направа на нови и/или ремонт на съществуващи и/или разваляне и/или пренареждане на улични паважни настилки и тротоарни настилки с паваж и плочи.
2.Участникът трябва да разполага с квалифициран и опитен екип,който ще бъде ангажиран в изпълнението на настоящата обществена поръчка.Екип заОП№1,ОП№2,ОП№3 и ОП№4-Технически ръководител,който да отговаря на следните минимални изисквания:а)има придобита професионална квалификация,отговаряща на изискванията на чл.163а,ал.2,във връзка с чл.163а, ал.4,изр.първо от ЗУТ,специалност „Пътно строителство” или еквивалентна;б )има опит като технически ръководител при изпълнението на минимум на 1(един)обект,сходен с предмета на поръчката;Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството:Да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ,Да притежава валидно Удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент,Опит като контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност на минимум 1 обект,сходен с предмета на поръчката.;Специалист безопасност и здраве -Да притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията по чл.163а, ал.2 от ЗУТ, Да притежава валидно Удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ и/или Наредба РD -07-2 от 16.12.2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент,Опит като Координатор по безопасност и здраве в строителството на минимум 1 обект,сходен с предмета на поръчката.Квалифициран персонал за ОП№1, ОП№2 и ОП№3 /Оператори /-минимум 5,по един за следната пътно-строителна техника: пътна фреза, асфалтополагаща машина, валяк,челен товарач,колесен багер,с правоспособност да управлява и контролира машината по време на работа; Работници за полагане на асфалтобетон– мин.7 души.Квалифициран персонал за ОП№4/Оператори/-мин.2,по един за сл.пътно-строителна техника: валяк;колесен багер;Работници за полагане на паваж-мин.5души. Важно!!Един експерт може да съвместява дейностите/позициите-Специалист по контрол по качеството/отговорник по качеството и Специалист безопасност и здраве за съответната обособена позиция,ако притежава необходимите квалификации и правоспособност за изпълнение на отделните дейности,съгласно действащото законодателство.
3.Участникът в процедурата следва да разполага с минимум следната механизация и техническо оборудване ( относимо за ОП1; ОП2 и ОП3)-Минимум по 1 бр. от следното техническо оборудване:Пътна фреза ;Автогудронатор;Асфалтополагаща машина;Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т;Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т;Пневматичен колесен валяк;Автогрейдер;Челен товарач;Автомобил–поливомияч с мотометачка;Колесен багер(комбиниран)–мин.0,5 м3;Автомобил–самосвал;Автомобил - бордови;Минимум по 1 бр.от следната малогабаритна механизация за ремонт и поддържане:Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности;Моторна виброплоча;Моторна духалка;Моторен или пневматичен къртач;Моторна пръскачка за битумни емулсии;Ел. агрегат.Относимо за ОП№4-Минимум по 1 бр.от следното техническо оборудване:Автомобил - бордови;Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т;Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т;Колесен багер (комбиниран)–мин.0,5м3;Автомобил – самосвал;прод.вVI.3)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора за обществената поръчка, за съответната обособена позиция/прогнозната стойност/. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията във формата на парична сума може да се внасе по банков път по сметка на Община Перник: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG36CECB97903360879300, при Централна Кооперативна Банка АД, клон Перник
Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 60 (шестдесет) календарни дни след изтичане срока на договора, за съответната обособена позиция.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/05/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/05/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала в сграда на Община Перник, находяща се на пл.Св.Иван Рилски 1А

Съгласно разпоредбите на чл.54, ал.2 от ППЗОП, на публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод.от II.1.1) обособена позици 1: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Изток;
обособена позиция 2: Основен и текущ ремонт на улични настилки и тротоари с асфалтово покритие Район Запад;
обособена позиция 3: Основен и текущ ремонт на общинските пътища- IV класна пътна мрежа;
обособена позиция 4: Основен и текущ ремонт на улични паважни настилки и тротоарни настилки с плочи и паваж.
Прод. от III.1.3) Мимимум по 1 бр. от следната малогабаритна механизация за ремонт и поддържане:Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности;Моторна виброплоча;Моторна духалка;Моторен или пневматичен къртач;Моторна пръскачка за битумни емулсии ;Ел. агрегат
Важно !! Възложителят не поставя изискване за обем на сходно строителство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

По реда на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП в 10-дневен срок след изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/03/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва