Деловодна информация
00546
1800106 28/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
28/02/2019 (дд/мм/гггг)
00546-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, гр. София ( УСБАЛО ЕАД) 000662776
ул. Пловдивско поле № 6
София BG411 1756 Вануату
Ивета Малинова, Росица Христова, Айсел Юсеин +359 028076355
rhristova@sbaloncology.bg +359 028706321

Интернет адрес/и

http://sbaloncology.bg/index.php/bg/

http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190228JjBI1451307
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

чл.5, ал.2, т.16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на ПЕТ-КТ и допълнителна апаратура за нуждите на УСБАЛО ЕАД
33100000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка включва доставка чрез покупка, адаптиране на помещения, монтаж/инсталиране на позитронна емисионна томография - компютърна томография (ПЕТ – КТ), настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апаратурата, както и доставка чрез покупка и инсталиране на необходимата към ПЕТ - КТ допълнителна апаратура - автоматична мобилна система за калибрирано инжектиране на радиофармацевтици (диспенсър с ижектор), настройки и тестове, обучение на персонала и гаранционно обслужване на апаратурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4166666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на ПЕТ-КТ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лъчетерапевтичен комплекс на кота – 3.40, намиращ се на приземен етаж в Корпус В на „УСБАЛО“ ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6.

Доставка, монтаж и инсталиране на ПЕТ-КТ, адаптиране на помещения, изготвяне на технически и лъчезащитни проекти, настройки и тестове, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционна поддръжка на апаратурата.
Критериите по-долу
 
ДА TOF времева разделителна способност    15 точки
Брой кристали в детекторната система    13 точки
Отвор на гентрито    8 точки
Физическо aксиално поле на скениране ПЕТ (FOV)    8 точки
Товароносимост на пациентната маса    6 точки
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3916466.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на необходимата към ПЕТ - КТ допълнителна апаратура - диспенсър с ижектор. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      LA23
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Лъчетерапевтичен комплекс на кота – 3.40, намиращ се на приземен етаж в Корпус В на „УСБАЛО“ ЕАД, гр. София, ул. „Пловдивско поле“ № 6.

Доставка на необходимата към ПЕТ - КТ допълнителна апаратура - автоматична мобилна система за калибрирано инжектиране на радиофармацевтици (диспенсър с ижектор), монтаж, настройки и тестове, обучение на персонала и гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
ДА Светлинен датчик показващ общото състояние на системата    15 точки
Подвижен тъч скрийн екран    15 точки
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
250200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция № 1: 1. Участникът да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ по реда на Закона за медицинските изделия или друг еквивалентен документ, удостоверяващ правото му да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. 2. Участникът да притежава валидна Лицензия или Регистрация за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране, с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва дейностите, включени в предмета на обособената позиция, на територията на Република България.
За обособена позиция № 2: 1. Участникът да притежава валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ по реда на Закона за медицинските изделия или друг еквивалентен документ, удостоверяващ правото му да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. 2. Участникът да притежава валидна Лицензия или Регистрация за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране, с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва дейностите, включени в предмета на обособената позиция, на територията на Република България.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такива изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция № 1: 1. Участникът да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: изпълнение на дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуклеарна медицина, съгласно Наредба № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина”, а именно: планарна и/или томографска гама-камера (SPECT) и/или хибридна камера за мултимодална диагностика (SPECT - СТ) и/или ПET – CT - позитронно-емисионна томография. Участникът следва да е изпълнил всички съпътстващи предмета на обособената позиция дейности по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура. 2. Участникът да прилага внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура. 3. Участникът да разполага с технически лица с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката - сервизни инженери за монтаж и сервиз на предлаганата медицинска апаратура, които: са преминали курс на обучение при производителя за поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, притежават сертификати за обучение или еквивалентни документи, доказващи професионалните им умения за поддръжка на медицинската апаратура, издадени от производителя или от оторизирана от него организация, и притежават удостоверения за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, съобразно вида на предлаганата апаратура.
За обособена позиция № 2: 1. Участникът да прилага внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура. 2. Участникът да разполага със сертифициран от производителя технически и ръководен персонал, с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на дейностите - лицата да отговарят на следните минимални изисквания: завършено висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници, да притежават удостоверения за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, съобразно вида на предлаганата апаратура.


За обособена позиция № 1: 1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) дейност през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. 2. Участникът да прилага внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура. 3. Участникът да разполага с минимум 2 (двама) сервизни инженери за монтаж и сервиз на предлаганата медицинска апаратура, които са преминали курс на обучение при производителя за поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, притежават сертификати за обучение или еквивалентни документи, доказващи професионалните им умения за поддръжка на медицинската апаратура, издадени от производителя или от оторизирана от него организация и притежават удостоверения за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, съобразно вида на предлаганата апаратура.
За обособена позиция № 2: Участникът да прилага внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта БДС EN ISO 9001 или еквивалентно/и, с обхват доставка, монтаж и поддръжка на медицинска апаратура. 2. Участникът да разполага с минимум 2 (две) лица за монтаж и гаранционно обслужване на апаратурата, които притежават завършено висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно – при чуждестранни участници и удостоверения за правоспособност за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, съобразно вида на предлаганата апаратура.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/04/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/04/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

сградата на „УСБАЛО” ЕАД, гр. София 1765, ул. „Пловдивско поле” № 6, 6 етаж, Заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на „УСБАЛО” ЕАД. Документът за упълномощаване се предоставя на комисията.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, на основание чл.55, ал.1, т.1 ЗОП, за когото е налице някое от следните обстоятелства: обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай, че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгл. законодателството на държавата, в която е установен. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията по чл.55, ал.1, т.1 ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, основанията по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП се прилагат за всеки един от тях. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор, основанията по чл. 55, ал.1,т.1 от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица. Информацията относно основанията за незадължително отстраняване се посочва в ЕЕДОП, част III “Основания за изключване”, раздел В.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно условията на чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва