Деловодна информация
00959МБАЛ - Червен бряг ЕООД
107 27/02/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/02/2019 (дд/мм/гггг)
00959-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ-Червен бряг ЕООД 000410056
ул.Яне Сандански 61
Червен бряг BG314 5980 България
Ася Атанасова +359 0659-92766
mbal.chervenbryag@gmail.com +359 0659-92766

Интернет адрес/и

http://mbal-chervenbryag.com

http://mbal-chervenbrryag.com/bg/?cat=7


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mbal-chervenbrryag.com/bg/?cat=7
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца
33000000      
Доставки

Доставка на лекарствени продукти ,медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца,съгласно посочените в предмета на поръчката и техническо предложение от конкурсната документация ,видове прогнозни количества , след периодични заявки. Количествата са посочени в технисеското предложение и са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя. Възложителя не са ангажира със закупуване на цялото количество, възложителя може да заяви по-големи количества от дадена номенклатурна единица, но само в рамките на общата прогнозна стойност на поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
400000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

МБАЛ-Червен бряг ЕООД - болнична аптека

Доставка на лекарствени продукти медицински и лабораторни консумативи и медицински изделия за нуждите на МБАЛ-Червен бряг за срок от 12 месеца
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
400000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, по реда на Глава девета от Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ и/или да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и да имат валидно право да извършват търговия на едро на територията на Република България с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ или да имат валиден документ за производство на продукта от предмета на поръчката.
За удостоверяване на това обстоятелство, участникът попълва информацията в Част IV Критерии за подбор, Раздел А годност от ЕЕДОП.
Документ с който се доказва:
• Заверено копие на валидно Разрешение за търговия на едро и/или внос на лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държава членка, по реда на Глава девета от Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ.
• Валиден документ за търговия на едро на територията на Република България с медицински изделия издадено по реда на ЗМИ или да имат валиден документ за производство на продукта от предмета на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не са поставени критерии за подбор свързан с икономическото и финансово състояние.

Възложителя не поставя.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

по образец №2. Образецът на техническото предложение се попълва в празните редове на номенклатурните единици, за които се участва, като редовете за номенклатури за които не се участва се изриват. Не се променят наименованията и количествата, посочени в образеца.
11.5.1. Участникът трябва да приложи към техническото предложение по една мостра от посочените в техническата спецификация само за медицински ИЗДЕЛИЯ за който ще представи оферти:
Мостри – Представените мостри ще бъдат използвани за сравняване на техническите им характеристики с заложените изисквания в техническата спецификация на възложителя. Представените мостри трябва да отговарят изцяло на изискванията в техническата спецификация. При изследването на мострите няма да бъде нарушена търговската им цялост или търговски вид. Възложителят ще върне мострите при спазване на изискванията на чл.76 от ППЗОП.
11.7. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участник. Документа следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата – оригинал или заверено копие.
11.8 Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП, когато е приложимо.
Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/04/2019 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/04/2019 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

МБАЛ-Червен бряг, ет.3, кабинет на управителя на дружеството.

На публично заседание могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информаци
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.30 ,ал.1 от ППЗОП всеки участникът може да участва за една или повече номенклатурни единици от предмета на поръчката. С всеки участник класиран на първо място за всяка една номенклатурна единица, ще се сключи договор за съответните номенклатурни единици от предмета на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва