Деловодна информация
00467
04-00-39 27/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00467-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крумовград 000235913
пл. България № 5
Крумовград BG425 6900 България
инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет на Община Крумовград +359 3641-2004
minkrum@abv.bg +359 3641-7024

Интернет адрес/и

http://krumovgrad.bg/

https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1028-2019-02-27.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1028-2019-02-27.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция на част от водопроводната мрежа на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1 и 2
45232150      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е реконструкция на част от водопроводната мрежа на гр. Крумовград и с. Егрек.
За обектите предмет на всяка обособена позиция поотделно има инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на СМР, са описани и рамкирани в инвестиционните проекти, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС за всеки обект, които са част от инвестиционните проекти.
Проекта за всяка една обособена позиция поотделно включва: подмяна на съществуваща вътрешно водопроводна мрежа с нови ПЕВП тръби.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
810068.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Рекон. на част от водопр. мрежа, по ул. на гр. К-град: ул. „Беломорска“, ул. „К.П.Войвода“, ул.„Тракия“, ул. „Г.С.Раковски“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Трети март“,„Хр. Ботев“ и ул. "В. Левски" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232150      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, община Крумовград, област Кърджали.

Предмет на проекта по обособена позиция № 1 са реконструкция на съществуващите водопроводи по улици: ул. „Беломорска“, ул. „Капитан Петко Войвода“, ул. „Тракия“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Трети март“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Васил Левски“.
Град Крумовград има изградена водопроводна мрежа, която обхваща 100% от населението. Водоснабдяването на града и околните села, се осъществява от три броя шахтови кладенци, които се намират на десния бряг на реката. Там е изградена помпена станция, чрез която водата се тласка в напорен водоем с обем 1000 m? и от него през водоем V = 500 m?, се подава към водопроводната мрежа.
Почти 100% - 13283 m от водопроводната мрежа на гр. Крумовград е изпълнена от етернитови тръби – 9405 м., като разпределителните водостепенни клонове са с диаметър ф60 – 5224 м., стоманени тръби 2421 м. Има няколко клона, реконструирани тръби PEHD (около 1457 m). Средната консумация на вода, по данни на експлоатиращото предприятие е 65.3 л/ж.д. Не се наблюдава недостиг на питейна вода. С настоящия проект се намаляват значително загубите на вода във водопроводната мрежа и се дава възможност за благоустрояване на прилежащите улици.
Трасето на новопроектираната водопроводна мрежа следва това на съществуващата и обхваща всички улици на града. Основното захранване на водопроводната мрежа е от HP V = 500 m?, който се намира на 60 m североизточно от града. Само няколко квартала в най – източната и най – висока част на града /висока зона/ предвиждаме да се захранят от HP V = 1000 m?, който се намира на 500 м от гр. Крумовград.
Предвидено е да се подменят всички етернитови и стоманени тръбопроводи. Водопроводните клонове, изпълнени от тръби PEHD се запазват, но където те са с диаметър DN < 90, предвиждаме да се прекара магистрален водопровод с необходимия диаметър, като сградните отклонения ще останат свързани със съществуващия водопровод от PEHD тръби.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
451715.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на село Егрек“ - Етап 2 от строеж: „Реконструкция на външните водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа на с. Егрек, община Крумовград“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45232150      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

с. Егрек, община Крумовград, област Кърджали

Предмет на проекта по обособена позиция № 2 реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на село Егрек . Село Егрек се водоснабдява от четири водоизточника: „Ливади“, „Бял камък (Студен чучур)“, „Централен“ и „Горна махала“ със следните дебити:
„Ливади“ – 0.70 ? 2.00 dm3/s
„Бял камък (Студен чучур)“ – 0.45 ? 1.5 dm3/s
„Централен“ – 0.80 ? 2.50 dm3/s
„Горна махала“ – 0.75 ? 3.50 dm3/s
Има изградени три водоема:
HP V=25 m3 – захранва се от водоизточник „Бял камък “
HP V=70 m3 – захранва се от водоизточник „Централен“
HP V= 40 m3 - захранва се от водоизточник „Горна махала“
Водата от водоизточник „ Ливади “ постъпва директно във водопроводната мрежа. Няма изграден водоем.
Външните водопроводи са изпълнени от етернитови тръби ф60 и ф80 и са силно амортизирани. В последните години са подменени част от външните водопроводи – малка част от водопровода „Ливади“ и водопровода от водоизточник „ Централен“ – в по-голямата си част.
Вътрешната водопроводна мрежа е зонирана:
• Ниска зона се водоснабдява от водоизточник „Централен “
• Средна зона се водоснабдява от водоизточник „Ливади“
• Висока зона се водоснабдява от водоизточник „Студен чучур“
• Горната махала се водоснабдява от водоизточник „Горна махала“
Водопроводната мрежа в средна, висока зона и Горната махала са изпълнени от етернитови тръби, силно амортизирани, с многобройни аварии. Водопроводната мрежа в ниска зона е изцяло подменена с тръби PEHD.
Предмет на настоящия проект е реконструкция на всички външни водопроводи, с изключение на участъците с тръби PEHD и реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в средна и висока зона, както и в Горната махала.
Настоящото проектно решение обхваща вътрешната водопроводна мрежа за средна и висока зона . Ниска зона не се разглежда в този проект, тъй като е с изцяло реконтруирани водопроводи. Водопроводната мрежа на Горната махала е разразботена в Етап.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
358353.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката – четвърта група, втора категория.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП). С еЕЕДОП участниците представят информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, съответно дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, възложителят изисква заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в който попада обекта на поръчката, включително че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, предмет на поръчката са строежи втора категория.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.


ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, предмет на поръчката са строежи втора категория.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 1 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, на поне 1 (един) обект минимум IV група, II категория строежи.
Забележка: За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна мрежа или еквивалентно
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
2. Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
б) Координатор по безопасност и здраве: - да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
в) Геодезист: да притежава образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
ВАЖНО !!! Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на информация за: професионалната квалификация на предложените експерти - учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация;
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на технически лица, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 3 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
3. Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: За обособена позиция № 1 и 2: Багер – 1бр; Самосвал – 2 бр.; Бордови камион – 1 бр.; Компресор – 1 бр.; Механична трамбовка – 2 бр.; Автокран – 1 бр. Машина за направа на полифузионна заварка на тръби от ПЕВП – 2 бр.; Ел. агрегат – 3 бр.
..... продължава в раздел VI.3


ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 1 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, на поне 1 (един) обект минимум IV група, II категория строежи.
Забележка: За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна мрежа или еквивалентно
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
2. Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
б) Координатор по безопасност и здраве: - да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
в) Геодезист: да притежава образователно-квалификационна степен минимум „бакалавър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
ВАЖНО !!! Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 3 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
3. Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: За обособена позиция № 1 и 2: Багер – 1бр; Самосвал – 2 бр.; Бордови камион – 1 бр.; Компресор – 1 бр.; Механична трамбовка – 2 бр.; Автокран – 1 бр. Машина за направа на полифузионна заварка на тръби от ПЕВП – 2 бр.; Ел. агрегат – 3 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Финансовото обезпечение на обществената поръчка за обособени позиции № 1 и 2 при възможност ще се осигури с бюджета на община Крумовград за 2019 год.
Предвид гореизложеното договорите по обособени позиции № 1 и 2 ще се сключат под условие на основание чл. 114 от ЗОП. В случай, че не се осигури финансиране, всяка от страните може да прекрати договора след изтичане на три месечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна без да дължи предизвестие или обезщетение.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/03/2019 (дд/мм/гггг)   08:30 (чч:мм)

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. "България" № 5, залата на ет. 1

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

..... продължава от раздел III. 1.3
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“ описват съответното техническо оборудване, като посочват, вид, марка и модел №.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП.
За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по чл. 107, т. 4 от ЗОП, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
1. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
2. Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
3.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва