Деловодна информация
00884
1-2019 21/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00884-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 000455440
БУЛ. МАРИЦА № 26
ПЛОВДИВ BG421 4000 България
ИНЖ. ВИЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ +359 32603688
pom_rektor_uht@abv.bg +359 32644102

Интернет адрес/и

http://www.uft-plovdiv.bg/

http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=356


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uft-plovdiv.bg/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и координатор на стандартна балансираща група през 2019 – 2020 г. за нуждите на Университет по хранителни технологии ” 1-2019
09000000      
Доставки

1. Доставка на средно напрежение и отчитането на ниско напрежение се извършава на 13 /тринадесет/ точки в обекти - сгради на УХТ в гр. Пловдив и една в землището на язовир „Батак“, местност „Дъното“.
Възложителят има и два обекта със стандартизирани товарови профили, разположени в гр. Пловдив
Обществената поръчка се обявява с цел сключването на договор за изпълнение от 12 / дванадесет/ месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия и изтичането на действието на сключения в момента договор – 20.07.2019г..
Прогнозното общо количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока на договора от 1 /една/ година, определено на база консумираната енергия през предходната 2018 г., възлиза на 1 400 MWh.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
224000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, ГР. ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26 И ЯЗОВИР БАТАК, МЕСТНОСТ "ДЪНОТО"

Доставка на електрическа енергия със средно напрежение и отчитане на ниско напрежение се извършва на обектите - сградите на Университета по хранителни технологии в гр. Пловдив. Обществената поръчка е със срок на изпълнение от 12 /дванадесет/ месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия , но не по-рано от 20.07.2019г. когато изтича действащият в момента договор с доставчик. Прогнозното количество ел. енергия , което ще се доставя за срока на договора е 1400 Mwh, определено на база консумираната ел. енергия през 2018г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
224000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Ще се оценява предложената единична цена за 1 /един/ MWh, без ДДС, акциз и Задължения към обществото.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент.
На етапа при сключването на договора Участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на Лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или представен валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници или декларация, или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно съответния национален закон.
Към крайната дата на подаване на предложението, участникът следва да е регистриран в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските участници, поддържани от Елекроенергиен системен оператор /ЕСО/ със статус „активен”.
На етапа при сключването на договора Участникът следва да представи доказателство за регистрация пред ЕСО - в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи и в Регистъра на търговските участници и/или да посочи публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този лиценз (в случай, че информацията е достъпна за проверка в публичен регистър).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНЕ за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът е необходимо да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/ 2015, БДС ЕN ISO 9001:2008/ 2015 или еквивалент.
2. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите, участникът да е изпълнил минимум 1/една/ дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.


1. Система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/ 2015, БДС ЕN ISO 9001:2008/ 2015 или еквивалент с обхват на сертификата „търговия на електрическа енергия” и „координатор на балансираща група”.
2. Като сходна дейност възложителят приема доставка на минимум 1400 MWh нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща груп, за една стопанска година.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Изпълнителят следва да извърши процедурата пред съответното електро разпределително дружество за смяна на координатор и доставчик на електро енергия;
2. Изпълнителят следва да Включи и регистрира Възложителя като непряк член на стандартна балансираща група;
3. Изпълнителят следва да осигури на Купувача услуга по прогнозиране на потреблението и отговорност за балансиране;
4. Изпълнителят следва да има възможност за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество.
5. Изпълнителят следва да има възможност да администрира часовите графици за потребление на Възложителя;
6. Изпълнителят следва да има възможност да извършва всички дейности на „координатор на балансираща група“.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/03/2019 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, РЕКТОРАТ, БУЛ. МАРИЦА № 26

Получените оферти за участие ще се отворят на публично заседание , на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване / чл.54, ал.2 от ППЗОП./
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На оценка подлежи цената за 1 /един/ MWh електроенергия от ценовата оферта на участника, която не включва ДДС, акциз и такса «Задължение към обществото».
Предложените цените, посочени от участника трябва да бъдат изчислени до втория десетичен знак, без скрити знаци след десетичната запетая.
При разлика между цифровото и словестно изражение, за вярно се приема словестното.
Възложителят не определя и няма да изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора за изпълнение между страните.
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Разпоредбата се прилага и когато, участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете посочени в чл.57, ал.3 и ал.4 от ЗОП:
Обществената поръчка се обявява с цел сключването на договор за изпълнение от 12 / дванадесет/ месеца от датата на потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия и изтичането на действието на сключения в момента договор – 20.07.2019г..

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

ЧЛ.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва