Деловодна информация
00467
04-00-31 15/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
00467-2019-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крумовград 000235913
пл. България № 5
Крумовград BG425 6900 България
инж. Асен Хаджиев +359 36412004
minkrum@abv.bg +359 36417024

Интернет адрес/и

www.krumovgrad.bg

https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1018-2019-02-15.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1018-2019-02-15.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършването на СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград. За обектите по отделните обособени позиции е предвидено да се извършват СМР за ремонт на съществуващите пътни настилки и участъци от общинска пътна мрежа. Основните дейности, които ще се изпълняват са асфалтиране на съществуваща улична настилка и рехабилитация на улици, направа на бетонови настилки на пътища и др.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1306705      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Приградски“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайон Приградски в община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 1 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите улични и пътни настилки, повдигани или сваляне на решетки и шахти при асфалтова настилка в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Приградски, включени в обособената позиция, а именно:
- Асфалтиране на улица в м. Горна с. Орех;
- Асфалтиране на улица в м. Долна с. Орех;
- Асфалтиране на улица с. Луличка;
- Асфалтиране на път за м. Белина с. Сърнак;
- Асфалтиране на улица с. Звънарка;
- Асфалтова настилка на път за м. Козино с. Звънарка;
- Асфалтиране на улици в м. Рудници с. Горна Кула;
- Асфалтиране на път за м. Крушево с. Златолист;
- Асфалтиране на път за м.Папур с. Вранско;
- Асфалтиране на път за м.Чемерика с. Вранско;
- Асфалтиране на път с. Вранско.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
164906.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Приградски“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Трериторията на микрорайон Приградски в община крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 2 е предвидено да се извърши направа на бетонови настилки на улици и пътища в населени места на територията на община Крумовград - микрорайон Приградски, включени в обособената позиция, а именно:
- Бетонова настилка на улица с. Орех;
- Бетонова настилка на на път за с. Дъждовник;
- Бетонова настилка на път за м. Победа с. Скалак;
- Бетонова настилка на път за м. Сойка с. Овчари;
- Бетонова настилка на път за м. Вихрушка с. Овчари;
- Бетонова настилка на път за м. Косовци с. Джанка;
- Бетонова настилка на път за м. Рътлина с. Джанка;
- Бетонова настилка на път за м. Церовник с. Джанка;
- Бетонова настилка на път за м. Джуровци с. Горна Кула;
- Бетонова настилка на път за м. Врабец с. Долна Кула;
- Бетонова настилка на път за м. Чолаковци с. Долна Кула;
- Бетонова настилка на път за м. Песечарка с. Долна Кула;
- Бетонова настилка на път за м. Раец с. Долна Кула;
- Бетонова настилка на път за м. Нова махала с. Бараци;
- Бетонова настилка на път за м. Папур с. Вранско.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
73594.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Гулийка“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайон Гулийка в община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 3 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите улични и пътни настилки, доставка и полагане на бетонови бордюри в населени места на територията на община Крумовград - микрорайон Гулийка, включени в обособената позиция, а именно:
- Асфалтиране на улици с. Полковник Желязово;
- Асфалтиране на път за м. Тончова махала с. Полковник Желязово;
- Асфалтиране на улици с. Едрино;
- Асфалтиране на улица м. Доборско с. Чал;
- Асфалтиране на улица с. Гулийка;
- Асфалтиране на път за м. Лисец с. Пелин;
- Асфалтиране на път за м. Медово с. Пелин;
- Асфалтиране на улица м. Росен с. Сливарка;
- Асфалтиране на път за м. Чифлик с. Сливарка;
- Асфалтиране на път за м. Бащино с. Сливарка;
- Асфалтиране на път за м. Червен дол с. Сливарка;
- Асфалтиране на път за м. Небосвод с. Подрумче;
- Асфалтиране на път за м. Плюскавиче с. Рогач;
- Асфалтиране на път за м. Извън регулация с. Рогач;
- Асфалтиране на път за м. Аладжалар с. Багрилци.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
228790      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Гулийка“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайон Гулийка в община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 4 е предвидено да се извърши направа на бетонова настилка на улици и пътища в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Гулийка, включени в обособената позиция, а именно:
- Бетонова настилка на улица с. Чернооки;
- Бетонова настилка на главна улица с. Каменка;
- Бетонова настилка на път за м. Праз с. Рогач.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32824.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голяма Чинка и Токачка“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Голяма Чинка и Токачка в община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 5 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите пътни настилки, доставка и полагане на бетонови бордюри в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Голяма чинка и Токачка, включени в обособената позиция, а именно:
- Асфалтиране на път за м. Славейно с. Пашинци;
- Асфалтиране на път за м. Латинка с. Пашинци;
- Асфалтиране на път за м. Централна с. Токачка;
- Асфалтиране на път за м. Бадевица с. Токачка;
- Асфалтиране на път за Руй-Шопор с. Кандилка;
- Асфалтова настилка на път за мах. Смолевица с. Самовила;
- Асфалтова настилка на път за с. Самовила.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
83753.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голяма Чинка и Токачка“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Голяма Чинка и Токачка в община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 6 е предвидено да се извърши направа на бетонови настилки на пътища в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Голяма Чинка и Токачка, включени в обособената позиция, а именно:
- Бетонова настилка с. Раличево;
- Бетонова настилка на път за м. Зиморница с. Гривка;
- Бетонова настилка на път за м. Явор с. Пашинци;
- Бетонова настилка на път за м. Бубарци с. Лещарка;
- Бетонова настилка на път за м. Черешарка с. Лещарка;
- Бетонова настилка на път за мах. Дъбравец с. Тополка;
- Бетонова настилка на път за с. Тополка;
- Бетонова настилка на път за м. Сестрино с. Бук;
- Бетонова настилка на път за м. Лъжичник с. Бук;
- Бетонова настилка на път за м. Житница с. Голяма Чинка;
- Бетонова настилка на път за м.Овчарци с. Голяма Чинка;
- Бетонова настилка на път за м. Съботино с. Малка Чинка;
- Бетонова настилка на път за м. Глиган с. Кандилка;
- Бетонова настилка на път за м. Свилина с. Метлика;
- Бетонова настилка на път за м. Балинци с. Метлика;
- Бетонова настилка на път за м. Белино с. Метлика;
- Бетонова настилка на път за Рибино.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
107396.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайон Поточница“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайон Поточница в община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 7 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите улични и пътни настилки в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Поточница, включени в обособената позиция, а именно:
- Асфалтиране на главна улица в м. Целина с. Поточарка;
- Асфалтиране на улица с. Студен кладенец;
- Асфалтиране на път Поточарка - Стари Чал;
- Асфалтиране на път м. Попово с. Поточница.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
79668.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Поточница и Странджево“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Поточница и Странджево в община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 8 е предвидено да се извърши направа на водосток на улица и направа на бетонови настилки на пътища в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Поточница и Странджево, включени в обособената позиция, а именно:
- Направа на водосток на улица с. Странджево;
- Бетонова настилка на път за м. Раненци и м. Язовец с. Красино;
- Бетонова настилка на път за м. Вълковска с. Морянци;
- Бетонова настилка на път за м. Дъбене с. Стари Чал.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70705.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен“ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Голямо Каменяне и Аврен в община Крумовград.

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 9 е предвидено да се извърши асфалтиране на съществуващите улични и пътни настилки, както и направа на изкуствени неравности в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Голямо Каменяне и Аврен, включени в обособената позиция, а именно:
- Асфалтиране на улици с. Голямо Каменяне;
- Асфалтиране на път за с. Синигер;
- Асфалтиране на път Скалак - Къклица - Лимец - Малък Девесил;
- Асфалтиране на път за махала в с. Черничево;
- Асфалтиране на път с. Горни Юруци;
- Направа на изкуствени неравности на път общинска пътна мрежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
87827.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Бетонови настилки на участъци от ОПМ и улици в микрорайони Голямо Каменяне и Аврен“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на микрорайони Голямо Каменяне и Аврен в община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обекта по обособена позиция № 10 е предвидено да се извърши направа направа на бетонови настилки на пътища в населени места на територията на община Крумовград – микрорайон Голямо каменяне и Аврен, включени в обособената позиция, а именно:
- Бетонова настилка на път за м. Равнинка с. Голямо Каменяне;
- Бетонова настилка на път за м. Дъскари с. Голямо Каменяне;
- Бетонова настилка на път за м. Препънка с. Малко Каменяне;
- Бетонова настилка на път за с. Гулия;
- Бетонова настилка на път за м. Душинково с. Гулия;
- Бетонова настилка на път за м. Красева с. Малък Девесил;
- Бетонова настилка на път за м. Пачева с. Малък Девесил;
- Бетонова настилка на път за м. Централна с. Голям Девесил;
- Бетонова настилка на път за м. Букова с. Девесилово;
- Бетонова настилка на път за м. Хвойнова с. Девесилово;
- Бетонова настилка на път за м. Долна с. Аврен;
- Бетонова настилка на път за м. Чорбаджийска с. Аврен;
- Бетонова настилка на път за м. Бял камък с. Егрек;
- Бетонова настилка на път за м. Училищна с. Егрек;
- Бетонова настилка на път за м. Зъб с. Къклица;
- Бетонова настилка на път за с. Храстово;
- Бетонова настилка на път за м. Садиево с. Лимец;
- Бетонова настилка на път за м. Централна с. Лимец;
- Бетонова настилка на път за м. Долна с. Лимец.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
156460.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Асфалтиране на улици гр. Крумовград“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени за обектите по обособена позиция № 11 е предвидено да се извърши доставка и полагане на видими бетонови бордюри 20/15, асфалтиране на съществуваща улична настилка и рехабилитация на улици в град Крумовград, включени в обособената позиция, а именно:
- Рехабилитация на улица „Арда“ гр. Крумовград;
- Асфалтиране на улица от о.т 395 до о.т. 396 гр. Крумовград.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
95777.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233200      
45233320      
45233330      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Територията на община Крумовград

Във връзка с изпълнението на строителните дейности заложени по обособена позиция № 12 е предвидено да се извършат асфалтови кърпежи на не по-малко от 3 200 кв.м. от четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Крумовград.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/10/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
За обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката – втора група, трета категория.
За обособена позиция № 11 Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката – втора група, четвърта категория.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП). С еЕЕДОП участниците представят информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, съответно дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, възложителят изисква заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в който попада обекта на поръчката, включително че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката/обособената позиция/, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, предмет на поръчката включени в обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 са строежи трета категория, а обектите, предмет на поръчката включени в обособена позиция № 11 - са строежи четвърта категория .
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване:
При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи представяне на заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.


Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката/обособената позиция/, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, предмет на поръчката включени в обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 са строежи трета категория, а обектите, предмет на поръчката включени в обособена позиция № 11 - са строежи четвърта категория .
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 1 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката:
-за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 на поне 1 (един) обект минимум втора група, III категория строежи;
-за обособена позиция № 11 на поне 1 (един) обект минимум втора група, IV категория строежи.
Забележка: За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на път от републиканската пътна мрежа и/или от общинската пътна мрежа, улици или еквивалентно.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
2. Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
б) Координатор по безопасност и здраве: - да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
ВАЖНО !!!!!! Възложителят допуска един експерт да съвместява и двете позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на информация за: професионалната квалификация на предложените експерти - учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация;
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на технически лица, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т.3 СЕ ПООТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
3.Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: За обособени позиции № 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 12:- асфалтополагач–1 бр.;- автогудронатор -1бр.;- валяк до 5 тона–1 бр.;-валяк до 10 тона–1бр.;-самосвал–2 бр.;- багер–1бр.-грейдер–1бр. .... продължава в раздел VI.3


ИЗИСКВАНЕТО по т. 1 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката: -за обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 на поне 1 (един) обект минимум втора група, III категория строежи; -за обособена позиция № 11 на поне 1 (един) обект минимум втора група, IV категория строежи.
Забележка: За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на път от републиканската пътна мрежа и/или от общинската пътна мрежа, улици или еквивалентно.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
б) Координатор по безопасност и здраве:
- да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
ВАЖНО !!!!!! Възложителят допуска един експерт да съвместява и девте позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 3 СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва:
За обособени позиции № 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 12:
- асфалтополагач – 1 бр.
- автогудронатор – 1 бр.
- валяк до 5 тона – 1 бр.
- валяк до 10 тона – 1 бр.
- самосвал – 2 бр.
- багер – 1 бр.
- грейдер – 1 бр.
За обособени позиции № 2, 4, 6 и 10:
- бетоновоз – 1 бр.
- багер – 1 бр.
- самосвал – 2 бр.
За обособена позиция № 8:
- бетоновоз – 1 бр.
- багер – 1 бр.
- самосвал – 2 бр.
- автокран – 1 бр.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът определен за изпълнител преди сключването на договор представя гаранцията за изпълнение на договора, която е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/03/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/03/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. "България" № 5.

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

............................... продължава от раздел III.1.3)
За обособени позиции № 2, 4, 6 и 10:- бетоновоз – 1 бр.; - багер – 1 бр.;- самосвал – 2 бр.; За обособена позиция № 8:- бетоновоз – 1 бр.;- багер – 1 бр.;- самосвал – 2 бр.;- автокран – 1 бр.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“ описват съответното техническо оборудване, като посочват, вид, марка и модел №.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП.
За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по чл. 107, т. 4 от ЗОП, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
2. в случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва