Деловодна информация
5369
8 14/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
5369-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

НЧ „Светлина – 1895“ – гр. Априлци 000283616
пл.Априлско Въстание №5
Априлци BG315 5641 България
Деница Николова +359 878719825
chit_svetlina@abv.bg +359 878719825

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-apriltsi.com/section-171-.html

http://www.obshtina-apriltsi.com/section-171-.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtina-apriltsi.com/section-171-.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

културно-просветна дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР за основен ремонт за реиновация на интериора на сградата на НЧ „Светлина – 1985“ – гр. Априлци
45000000      
Строителство

В предмета на обществената поръчка са включени всички необходими действия за извършване на мероприятия по реиновация на интериора на сградата на Народно читалище „Светлина -1895” - гр. Априлци. Предвижда се изпълнението на ремонтни дейности по сградата, с цел отваряне и пускане в експлоатация театралната зала с прилежащите към нея помещения.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
289518.14      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Априлци

Проектът включва изпълнение на СМР на трите нива на сградата: сутерен, основно ниво и второ ниво. В техническата спецификация и количествена сметка са посочени количествата и вида на подовите настилки, стенните мазилки и облицовки, таваните, вратите и другите детайли от интериора.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
289518.14      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Ремонт, дообрудване и дообзавеждане на Народно Читалище „Светлина – 1895 г.“ – гр. Априлци“, съгласно Договор за безвъзмезна финансова помощ №11/07/2/0/00530 от 16.04.2018 г. финансиран по Про

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Лицето, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи, четвърта категория, в съответствие с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Доказване:
На етап подаване на оферта, обстоятелството се удостоверява с посочване в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписване в ЦПРС, вкл. уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.1 Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Доказване:
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за икономическо и финансово състояние чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „икономическо и финансово състояние“, т. 1а.
Съответствието с минималното изискване се доказва от участника, избран за изпълнител, преди подписване на договор за изпълнение с представяне на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за общия оборот, или съответен валиден аналогичен документ.
2.2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 5 от ЕЕДОП.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП: Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е от четвърта категория строежи).


1 Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в двукратния размер на прогнозната стойност на обществената поръчка без ДДС.
2.2.2. Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е от четвърта категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се отнася за тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.
При използване на подизпълнител, изискванията по тази точка се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за строителството с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, изпълнени за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
За доказване на посочените изисквания участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
Доказателства (чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП) за изпълненото строителство - удостоверения, издадени от получателя или от друг компетентен орган относно строителството, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълненото строителство и/или други по преценка на участника.
2.Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 3.2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания, в това число: номер, дата и учебно заведение, издало дипломата за висше образоване; описание на общия професионален опит; описание на идентичното или сходното строителство, с посочване на конкретни обекти.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 2 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП:Доказателства за посочените в ЕЕДОП обстоятелства относно професионалната компетентност на предложените ключови експерти - списък на ключовите експерти, в който е посочена професионална компетентност на лицата.


1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 (една) дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
Под „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на поръчката“ се има предвид: СМР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на сграда/и с публични функции с общ обем на РЗП не по-малко от 1 000 кв. м. или еквивалентно.
2.Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
– Ръководител на екипа - да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Да притежава най-малко 5 години професионален опит по специалността.
– Технически ръководител на обекта – да притежава висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и/или „магистър” или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение, със специалност „строителен техник“, или еквивалентна специалност, съгласно чл. 163а от ЗУТ. Да притежава най-малко 5 години професионален опит по специалността.
– Специалист за контрол на качеството - да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
– Експерт по безопасност и здраве в строителството - Да притежава удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката следва да се разбира СМР по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на сграда/и с публични функции с общ обем на РЗП не по-малко от 1 000 кв. м. или еквивалентно.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите от експертния състав.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя по един от следните начини:
1. под формата на банкова гаранция – в оригинал;
2. парична сума (платежно нареждане в копие)
3. застраховка (оригинал на полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
11. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане под формата на платежно нареждане по посочената по-горе банкова сметка/банкова гаранция/застраховка (свободна форма) относно авансовото плащане, което е в размер на 50 % от възнаграждението по договора. Тази гаранция се освобождава съгласно условията на проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/03/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/03/2019 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

сградата на Народно читалище "Светлина - 1895г."

При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участниците, за които са налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП.
Освен това се отстраняват от участие и:
1. Участници, които са свързани лица и са подали различни оферти за участие в настоящата поръчка.
2.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона.
3.Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл.69 от Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва