Деловодна информация
00714
914-1 16/11/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
27/12/2018 (дд/мм/гггг)
00714-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД 000090065
бул. Цар Освободител 150
Варна BG331 9000 България
Татяна Хинева +359 52613797
ag_varna@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181227fdYP381730
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на реактиви и медицински консумативи за нуждите на Клинична лаборатория,Клинична патология и Лаборатория Микробиология при СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов-Варна ЕООД по обособ.позиции за 12 месеца
33690000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на реактиви и медицински консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Клинична патология, Лаборатория Микробиология и стерилизационна база при СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД по обособени позиции след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца.
Предметът на обществената поръчка е обособен в 12 обособени позиции, като всички са от типа "затворени" позиции и участниците следва да оферират доставка на реактивите и консумативите по всички номенклатури от съответната позиция. Подробно описание на стоките по съответните обособени позиции и номенклатурни единици, включително относно качество, количество и други специфични изисквания, е предоставено в документацията за обществената поръчка и в Техническата спецификация (Приложение 1).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
88477.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор AIA 360 за нуждите на Клинична лаборатория 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
33694000      
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична лаборатория при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 33 номеклатурни единици, както следва: 1.1-Реактив Substrat (комплект от 2 бр. Х 100 ml)-10бр.;1.2-Реактив LH II (тест)-400бр.;1.3-Реактив Естрадиол (тест)-400бр.;1.4-Калибратор LH II (комплект от 6 нива)-4бр.;1.5-Калибратор Estradiol (комплект от 6 нива)-4бр.;1.6-Реактив FSH (тест)-400бр.;1.7-Калибратор FSH (комплект от 2 нива)-4бр.;1.8-Реактив Prolactin-400бр.;1.9-Калибратор Prolactin (комплект от 2 нива)-4бр.;1.10-Реактив HCG-500бр.;1.11-Калибратор HCG (комплект от 6 нива)-6бр.;1.12-Реактив OVCA-300бр.;1.13-Калибратор OVCA (комплект от 6 нива)-4бр.;1.14-Реактив Progesteron-300бр.;1.15-Калибратор Progesteron (комплект от 6 нива) -4бр.;1.16-Реактив Testosteron -100бр.;1.17-Калибратор Testosteron (комплект от 6 нива)-2бр.;1.18-Реактив CEA-100бр.;1.19-Калибратор CEA (комплект от 2 нива)-2бр.;1.20-Дилуент - концентрат-2000ml1.21-Миещ разтвор концентрат-2000ml1.22-Хартия за принтер AIA 360 (ролки)-35бр.;1.23-Стандартизиращи купички-600бр.;1.24-Купички за проба AIA 360-3000бр.;1.25-Котролен материал за AIA360 (комплект от 3 нива по 3 мл)-6бр.;1.26-Реактив TSH (тест)-100бр.;1.27-Калибратор TSH (Комплект от 6 нива)-1бр.;1.28-Реактив FT4 (тест)-100бр.;1.29-Калибратор FT4 (Комплект от 6 нива)-1бр.;1.30-Реактив FT3 (тест)-100бр.;1.31-Калибратор FT3 (Комплект от 6 нива)-1бр.;1.32-Реактив Intact PTH (тест)-100бр.;1.33-Калибратор Intact PTH (Комплект от 6 нива)-1бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20675.31      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката.

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за Кръвно - газов и електролитен анализатор М348 за нуждите на Клинична лаборатория 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
33694000      
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична лаборатория при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 13 номенклатурни единици, както следва: 2.1-Буфери за М 348 -32бр.;2.2-Миещ разтвор в комплект с депротеинизиращ и кондиционизиращ разтвор за М348-32бр.;2.3-Газови бутилки за М 348 (комплект от 2 бутилки)-5бр.;2.4-Помпена касета за М348-5бр.;2.5-Пълнещ разтвор за референтен електрод -60ml;2.6-Пълнещ разтвор за РН електрода-27ml;2.7-Пълнещ разтвор за Na+, K+, електрода-27ml;2.8-Капилярки с Zi хепарин 140 микролитра-6000бр.;2.9-Капачки за капилярки-12000бр.;2.10-Контролен материал за КТА и електролитен анализатор ниво 1 (ампула)-20бр.;2.11-Контролен материал за КТА и електролитен анализатор ниво 2 (ампула)-20бр.;2.12-Контролен материал за КТА и електролитен анализатор ниво 3 (ампула)-20бр.;2.13-Бъркалки за капилярки за М348-8000бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12619.59      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката.

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за Хематологичен брояч ВС-3000 plus за нуждите на Клинична лаборатория 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
33694000      
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична лаборатория при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 11 номенклатурни единици, както следва: 3.1-Изотоничен разтвор Дилуент-600l;3.2-Промиващ разтвор Детергент-300l;3.3-Лизиращ разтвор-7l;3.4-Почистващ ензимен разтвор-900ml;3.5-Почистващ разтвор за иглата-300ml;3.6-Хартия за принтер ВС - 3000 plus (ролка)-200бр.;3.7-Контролна кръв - нормална-8ml;3.8-Контролна кръв - висока-8ml;3.9-Контролна кръв - ниска-8ml;3.10-Миеща станция за пипетор на ВС - 3000 plus-5бр;3.11-Накрайник за засмукване за ВС - 3000 plus-5бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5075.89      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката.

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за биохимичен анализатор BS 120 за нуждите на Клинична лаборатория 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
33694000      
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична лаборатория при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 33 номенклатурни единици, както следва: 4.1-Глюкоза GOD-PAP метод -4800ml;4.2-Урея UV метод, ензимен -1600ml;4.3-Креатинин - метод на Яфе, кинетичен -1400ml;4.4-Билирубин Д+Т. Метод на Йендрашек - Гроф-1000ml;4.5-Желязо с хромоген ферозин без депротеинизация-800ml;4.6-ЖСК - тест-200бр.;4.7-Общ белтък - Биуретов метод-1600ml;4.8-Калций общ - монореагент-800ml;4.9-Магнезий - монореагент-1200ml;4.10-Хлориди - ТРТZ-600ml;4.11-ASAT (GOD) JFCC UV метод-2000ml;4.12-ALAT (GPT) JFCC UV метод-2000ml;4.13-Гамма ГПТ JFCC UV метод-800ml;4.14-Алкална фосфатаза - АМР буфер-800ml;4.15-LDH - кинетичен метод-800ml;4.16-Общ холестерол - ензимен метод-1200ml;4.17-Триглицериди - ензимнен метод-1200ml;4.18-HDL холестерол - директен метод -600ml;4.19-HDL - калибратор -12ml;4.20-HDL - контрола ниво 1-10ml;4.21-HDL - контрола ниво 2 -10ml;4.22-Албумин -2400ml;4.23-Мултикалибратор за субстрати-20ml;4.24-Контролен серум - ниво N-210ml;4.25-Контролен серум - ниво P-210ml;4.26-Микроалбумин реактив - турбидиметричен метод-100ml;4.27-Микроалбумин - калибратор-4ml;4.28-Микроалбумин - контрола -4ml;4.29-Имуноглобулин JgG - tур - бидиметричен метод -210ml;4.30-Имуноглобулин JgМ - tур - бидиметричен метод -210ml;4.31-Имуноглобулин - калибратор-2ml;4.32-Имуноглобулин - контрола ниво 1 -30ml;4.33-Имуноглобулин - контрола ниво 2 -30ml.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9509.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката.

II.2) Описание 1

Реактиви за "С" реактивен протеин за нуждите на Клинична лаборатория 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична лаборатория при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 4 номенклатурни единици, както следва: 5.1-CRP - реактив. Турбидиметричен метод-1350ml;5.2-CRP - калибратор-7ml;5.3-CRP - контрола ниво 1-12ml;5.4-CRP - контрола ниво 2-12ml
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6985.20      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката.

II.2) Описание 1

Консумативи за BS 120 - биохимичен анализатор и тромботаймер за нуждите на Клинична лаборатория 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична лаборатория при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 8 номенклатурни единици, както следва: 6.1-Реакционни кювети за BS120-1500бр.;6.2-Почистващ разтвор за шлаухите на BS120-1500ml;6.3-Промиващ киселинен разтвор-1000ml;6.4-Промиващ алкален разтвор-1000ml;6.5-Кювети за проба за "тромботаймер - 2"-1000бр.;6.6-Сачми за "Коагулометър-2" -1000бр.;6.7-Епруветки за реактив за "тромботаймер - 2"-50бр.;6.8-Епруветки 4 мл ?12/75-2000бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
662.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката.

II.2) Описание 1

Реактиви за коагулация - Апарат Тромботаймер -2 за нуждите на Клинична лаборатория 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
33694000      
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична лаборатория при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 5 номенклатурни единици, както следва: 7.1-Тромбопластин - реактив с ISI-1,0-1,2-84ml;7.2-APTT - реактив-120ml;7.3-CaCl2 - реактив 25 mmol/л-60ml;7.4-Д-димер - мануален метод /тест/-120брой;7.5-Нормална конролна плазма-30ml.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1751.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката.

II.2) Описание 1

Други консумативи за нуждите на клинична лаборатория 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична лаборатория при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 8 номенклатурни единици, както следва: 8.1-Тест-ленти за уринен анализ за UA66 Mindray с 10 показателя-5000бр.;8.2-Имунохроматографски тест за сифилис-100бр.;8.3-Тест за HIV-100бр.;8.4-Тест за HbSAg-200бр.;8.5-Тест за HCV-200бр.;8.6-Тръбички за изследване на СУЕ по метода на Вестергреен с външен d=4 mm-1500бр.;8.7-Контролен серум за билирубин на новородени с висока концентрация 280-300 микромола/л.-60ml;8.8-Фибриноген - метод на Клаус. Реактив с добавка на калций и каолин-144ml.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3141.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката.

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за нуждите на Лаборатория Микробиология 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
33696000      
33698000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Лаборатория Микробиология при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията вкл.104ном.ед-ци:9.1-Стер.петри ?90/несепарирани/-4500бр.9.2-Стер.епрув.+запушалки,цилиндр.4 мл ?12/75мм-1500бр.9.3-Стер.епрув.+запушалки,цилиндр.10 мл ?16/100мм-3000бр.9.4-Стер.тампони с памучен край в инд.оп-ка-2500бр.9.5-Стер.накрайници за пипети - 5-200µl(жълти)в инд.оп-ка-400бр.9.6-Стер.накрайници за пипети-1.0мл(сини),оп-ках96 бр.-3бр.9.7-Кръвен агар база,оп-ка/500г-3бр.9.8-Левин агар,оп-ка/500г-2бр.9.9-Мак конки агар,оп-ка/100г-2бр.9.10-Мюлер Хинтън агар,оп-ка/500г-2бр.9.11-Соево казеинов бульон,оп-ка/500г-1бр.9.12-Сабуро агар с Chloramphenicol,оп-ка/500г-1бр.9.13-Ендо агар,оп-ка/500г-1бр.9.14-Обикн.(месо-пептонен)бульон,оп-ка/100г-1бр.9.15-Обикн.(месо-пептонен)агар,оп-ка/500г-1бр.9.16-Апохолат/дезоксихолат/цитрат агар,оп-ка/100г-1бр.9.17-Chromagar Candida,оп-ка/100г-1бр.9.18-Мюлер Хинтън агар,2% глюкоза с метиленово синьо,оп-ка/100г-2бр.9.19-Клигер агар,оп-ка/100г-1бр.9.20-Хроматогенен агар(UTI),оп-ка/500г-1бр.9.21-Кръвен агар с овнешка кръв/Колумбия-100бр.9.22-Шоколадов агар/Шоколадов агар с ф-ри/без бацитрацин-160бр.9.23-Мюлер Хинтон агар с конска кръв-100бр.9.24-Мюлер Хинтън агар-60бр.9.25-Шедлер агар,бутилких100 мл-5бр.9.26-Шедлер агар с 5% кръв-40бр.9.27-Шедлер бульон-40бр.9.28-Пептонна вода 1%-20бр.9.29-Мляко с метиленово синьо-40бр.9.30-Симонс агар/готов за употр./-2бр.9.31-Клигер агар-1бр.9.32-Клигер агар-60бр.9.33-Среда за опр.урея и индол-50бр.9.34-Кристензен бульон с уреа-2бр.9.35-Среда за док.декарбоксилаза на L-лизин-100бр.9.36-Среда за док.декарбоксилиране на L-орнатин-100бр.9.37-Кит за док.декарбоксилиране на лизин,аргинин и орнатин-2бр.9.38-Хемокултури педиатр./соево-казеинов бульон/-мануални-360бр.9.39-Хемокултури педиатр.анаеробни/тиоклиголатна среда/мануални-20бр.9.40-Среда за аеробни хемокултури-мануални-50бр.9.41-Среда за анаеробни хемокултури-мануални-50бр.9.42-Тест за оксидаза-2бр.9.43-Нитроцефинов тест/цефиназен тест/-1бр.9.44-Норм.заешка плазма,лиофилизирана,фл-н 3 мл-12бр.9.45-Реактив на Ковач за док.на индол,-1бр.9.46-Оцветителни разтвори(оцветяване по Грам),сет 4х250-6бр.9.47-Латекс аглутинационен тест за стафилококи,оп-ках100-1бр.9.48-Ampicilin 10µg,картр.x50d-15бр.9.49-Ampicilin 2µg,картр.x50d-10бр.9.50-Amoxicilli/clav.acid 30 µg,картр.x50d-15бр.9.51-Amoxicilli/clav.acid 3 µg,картр.x50d-5бр.9.52-Ampicilin/sulbactam 20µg,картр.x50d-15бр.9.53-Cefoxitin 30,картр.x50d-15бр.9.54-Cephalexin 30,картр.x50d-5бр.9.55-Cefuroxim 30,картр.x50d-10бр.9.56-Ceftriaxon 30,картр.x50d-10бр.9.57-Ceftazidim 10,картр.x50d-10бр.9.58-Ceftazidim 30,картр.x50d-5бр.9.59-Cefepim 30,картр.x50d-5бр.9.60-Cefixim 5,картр.x50d-5бр.9.61-Penicillin 1 unit,картр.x50d-15бр.9.62-Oxacillin 2,картр.x50d-5бр.9.63-Piperacillin 30,картр.x50d-10бр.9.64-Piperacillin/Tazobactam 36 µg,картр.x50d-10бр.9.65-Imipenem 10,картр.x50d-10бр.9.66-Meropenem 10,картр.x50d-10бр.9.67-Erythromycin 15,картр.x50d-15бр.9.68-Clindamycin 2,картр.x50d-10бр.9.69-Ciprofloxacin 5,картр.x50d-15бр.9.70-Levofloxcin 5,картр.x50d-10бр.9.71-Norfloxacin 10,картр.x50d-5бр.9.72-Moxifloxacin 5,картр.x50d-5бр.9.73-Gentamycin 10,картр.x50d-15бр.9.74-Amikacin 30,картр.x50d-10бр.9.75-Tobramicin 10,картр.x50d-5бр.9.76-Tetracyclin 30,картр.x50d-5бр.9.77-Trimethoprim/Sulfamethoxazol 1.25/23.75,картр.x50d-5бр.9.78-Nutrofurantoin,картр.x50d-5бр.9.79-Muporocin 200,картр.x50d-5бр.9.80-Gentamycin 30,картр.x50d-5бр.9.81-Vancomycin 5,картр.x50d-5бр.9.82-Nistatin 100,картр.x50d-5бр.9.83-Fluconasol 25,картр.x50d-5бр.9.84-Miconasol 30,картр.x50d-5бр.9.85-Дифиренц.дискове bacitracin 0.04,оп-каx50d-1бр.9.86-Диференц.дискове Optochin 0.4,оп-каx50d-1бр.9.87-Диагн.дискове Novobiocin 5,картр.x50d-1бр.9.88-MIC Ampicillin за опр.на МИК-12бр.9.89-MIC Penecillin за опр.на МИК-12бр.9.90-MIC Vancomycin стрипове за опр.на МИК-24бр.9.91-MLT Suspension Medium MIC G+-,епруветки-30бр.9.92-MIC Colistin стрипове за опр.на МИК-епруветки-12бр.9.93-MLT Suspension Medium MIC,епрув.за 12 стрипа-30бр.9.94-Ezy MIC Fluconasole-10бр.9.95-RPRcarbon-нетрепонемен сифилис тест,оп-ках250бр.-прод. в ІІ.2.14
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
10463.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

9.96-TPHA тест за сифилис-1бр.9.97-Плаки U-образно дъно-10бр.9.98-Имунохроматографски тест за сифилис-бърз тест/плочка/-100бр.9.99-Chlamydia antigen test за секрети,сетх20 теста-1бр.9.100-Тест mycoplasma ureaplasma,сетх20 теста-1бр.9.101-Хран.среда за микоплазма,сетх40 теста-1бр.9.102-Наситен сумарен E.coli I гр.-1бр.9.103-Наситен сумарен E.coli II гр.-1бр.9.104-Наситен сумарен E.coli III гр.-1бр.

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за апарат VITEK 2 за нуждите на Лаборатория Микробиология 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Лаборатория Микробиология при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител 150

Позицията включва 14 номенклатурни единици, както следва: 10.1-GN карти, опаковка х 20-4бр.;10.2-GP карти, опаковка х 20-5бр.;10.3-ANC карти, опаковка х 20-1бр.;10.4-YST карти, опаковка х 20-1бр.;10.5-NH карти, опаковка х 20-1бр.;10.6-AST GN карти, опаковка х 20-2бр.;10.7-AST GP карти, опаковка х 20-3бр.;10.8-AST N 222 карти, опаковка х 20-1бр.;10.9-Api Coryne, опаковка х 25-2бр.;10.10-ZYM B X2, опаковка х 2-2бр.;10.11-ZYM A X2, опаковка х 2-1бр.;10.12-NIT1 NIT2 reagents-1бр.;10.13-PYZ X2-1бр.;10.14-SALINE SOLUTION, опаковка 3х500мл-1 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4513.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката

II.2) Описание 1

Реактиви и консумативи за нуждите на Клинична патология 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
33696000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Клинична патология при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 29 номенклатурни единици, както следва: 11.1-Парафин на гранули на основата на високопречистени парафини и полимери с ниско молекулно тегло, без DMSO, температура на топене 56°С, опаковка 5 кг.-80кг;11.2-Кит за бързо оцветяване на кръвни натривки по Diff-Quick, 3х500 мл реактиви-3оп-вки;11.3-PAS кит, опаковка от 5х100 мл реактиви-1оп-вка;11.4-Ножчета за микротом/криостат, еднократни, нисък профил, 50 бр./оп.-2оп-вки;11.5-Ножчета за микротом/криостат, еднократни, висок профил, 50 бр./оп.-2оп-вки;11.6-Ножчета еднократни за микротом/криостат, нисък профил, заточени за дълготрайна употреба, форма на острието тип "Готически свод", 50 бр./оп.-2оп-вки;11.7-Ножчета еднократни за микротом/криостат нисък профил, заточени за дълготрайна употреба, форма на острието тип "Готически свод", за твърди и плътни тъкани, 50 бр./оп.-2оп-вки;11.8-Хематоксилин по GILL III, опаковка 2.5л-10оп-вки;11.9-Eosin Y 0.2%, алкохолен разтвор, опаковка 2.5 л/оп.-10оп-вки;11.10-Eosin водноразтворим, суха субстанция, 25 гр.-1оп-вка;11.11-Van Gieson кит, опаковка х 100 мл реактиви-1оп-вка;11.12-Giemsa, опаковка 1 л-1оп-вка;11.13-Формалин, 10% неутрален буфериран, опаковка 5 л-120оп-вки;11.14-Касети биопсични, 45° наклон на повърхността за надписване, отвори с ? не по-голямо от 0.67 мм, , опаковка от 500 бр.-2оп-вки;11.15-Касети хистологични (с правоъгълни отвори), 45° наклон на повърхността за надписване, опаковка от 1000 бр.-3оп-вки;11.16-Хартия филтърна, ?70 мм, 100 бр./оп.-3оп-вки;11.17-Лепило за покривни стъкла, съвместимо с ксилол, опаковка 500 мл-4оп-вки;11.18-Декалцинираща течност за големи биопсии, опаковка 1 л-1оп-вка;11.19-Декалцинираща течност за малки биопсии с едновременна фиксация, опаковка 1 л-1оп-вка;11.20-Реактив за просветляване-заместител на ксилол за хистологични изследвания, опаковка 10 л-3оп-вки;11.21- Синтетичен заместител на покривно стъкло, опаковка от 500мл-4оп-вки;11.22-Етилов абсолютен алкохол за хистология - опаковка от 1 литър-60l;11.23-Ксилол хистологичен - опаковка от 1итра-70l;11.24-Ацетон хистологичен, опаковка от 1 литра-5l;11.25-Метилов алкохол за хистология, опаковка от 1 литър-5l;11.26-Перманентен маркер тънкописец за биопсични стъкла и касети, устойчив на вода и хистологични реактиви-10бр.;11.27-Форми за отливане на парафин от нерждаема стомана с размери 15/15/5мм-60бр.;11.28-Форми за отливане на парафин от нерждаема стомана с размери 24/24/5мм-60бр.;11.29-Форми за отливане на парафин от нерждаема стомана с размери 24/30/5мм-24бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10954.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката

II.2) Описание 1

Консумативи за нуждите на Стерилизационна база 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Стерилизационна база при СБАГАЛ гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150

Позицията включва 2 номенклатурни единици, както следва: 12.1 - Сол на таблетки за омекотяваща водоочистваща система, опаковка х 25 кг - 15 опаковки и 12.2 - Формалин 3% опаковка х 5л - 365 опаковки.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2125      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците следва да оферират доставката на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай, че участник не е оферирал доставка на реактивите и консумативите по всички номеклатурни единици, офертата му ще бъде отстранена поради несъответствието й с предварително обявените условия на поръчката
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 77 от Закона за медицинските изделия, възложителят поставя изискване участникът да притежава валидно за срока на действие на договора разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентните органи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без този документ, на основание чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.
При подаване на офертата участникът декларира горното обстоятелство като попълва в ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да попълни и данни за съответния интернет адрес.
В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.
*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е „Търговски регистър“.
Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1, освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и професионалните способности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Реактивите да съответстват на аналитичните принципи заложени в утвърдените мед.стандарти-Клинична лаборатория,Обща и клинична патология и Микробиология, както и да са възприети от JFCC-Междунар.Федерация по Клинична Химия,DGCC-Герм.Научно Др-во,SSCC-Скандинавско Научно Др-во,ААСС-Американска Асоциация по Клинична химия,JCSH-Междунар. Комитет по Стандартизация и Хематология и ЕС.Предл. реактиви да имат кодове в НСВОК.Предл.реактиви,калибратори и контр.серуми в обхвата на отд.об.позиция да имат пълна съвместимост(т.е.концентрациите на калибраторите и контролите да са получени ч/з изпитване и тестване с реактивите на същия производител).Посочените в техн.спецификация кол-ва са ориентировъчни и не пораждат задължение възложителят да ги закупи в пълния обем. Всички останали условия за изпълнение на поръчката са подробно описани в документацията към поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/02/2019 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/05/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/02/2019 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1 - заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възл.отстранява от участие в процедурата участник:
1.1. за к.са налице основ.по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,възн.п/и или по време на проц.;
1.2. к.не отговаря на постав.критерии за подбор или не изпълни др.условие,посоч.в обявл.за ОП или в документ.;
1.3.к.е предст.оферта,к.не отговаря на предв.обяв.условия на поръчката;
1.4.к.не е предст.в срок обосн.по чл.72,ал.1 от ЗОП или ч.оферта не е приета,съгл.чл.72,ал.3-5 от ЗОП;
1.5. к не отг.на прав./изиск-я, св.с опазване на окол. среда, соц. и труд. право, прил.колект. споразум.и/или разпоредби на м/унар. екол.соц. и труд.право от Прил.10 ЗОП;1.6.участн.,к.са свързани лица.
2.Специф.нац.осн-я за отстран.на участник са наличие на обс-та по:
2.1.осъжд.за престъпления по чл.194–208,чл.213а–217,чл.219–252 и чл.254а–255а и чл.256-260 НК;
2.2. нарушения по чл.61,ал.1,чл.62,ал.1 или 3,чл.63,ал.1 или 2,чл.228,ал.3 от КТ;
2.3. наруш.по чл.13,ал.1 от ЗТМТМ;
2.4.чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
2.5.налич.на обст.по чл.69 от ЗПКОНПИ.
3.Док.на липсата на основ.за отстраняване:
3.1.за обст.по чл.54, ал.1,т.1-свидет.за съдимост;
3.2.за обст.по чл.54,ал.1,т.3-удостов.от органите по прих.и удостов.от общината по седалището на Възложителя и на участника;
3.3.за обст.по чл.54,ал.1,т.6 - удостов.ГИТ.
3.4.за обст.по чл.55,ал.1,т.1 удост.,изд.от АВ.Когато участникът,избран за изпълнител е чужд.лице,той представя съответния документ,издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
4.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).
5.Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП.
6.Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.
7.Когато участн. е посочил,че ще използва капацитета на 3 л. и/или подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП,който съдържа инфо. съгласно раздели А и Б от Част II и Част III.
8.Когато изискванията по чл.54,ал.1,т.1,т.2 и т.7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице,вс.лица подписват един и същ еЕЕДОП.
9.В случаите,когато се подава повече от един еЕЕДОП,обстоятелствата,свързани с критериите за подбор,се съдържат само в еЕЕДОП,подписан от лице,което може самостоятелно да представлява участника.
10.Участникът следва да декларира приложението на специф.нац.основания за отстраняване,както и липсата/наличието на свързаност с друг участник (чл.107,т.4 ЗОП),в Част III,Буква „Г“ от еЕЕДОП.
11.В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участникът следва да посочи единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър,БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата,в която участникът е установен,както и адрес,включ.електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата.
12.Когато участник в обществена поръчка е обединение,което не е юридическо лице,се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението,като в част II,Раздел А се посочва съответната информация за останалите участници в обединението.
13.В част II,Раздел Б от ЕЕДОП се посочва/т името/ната и адреса/ите на лицето/ата,упълномощено/и да представляват участника за целите на настоящата поръчка.
14.За док.липс.на осн.за отстр.по чл.107,т.2,б.„б“ ЗОП учас.мог.да получат необ.инф-я от документацията по ОП
15.Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция в размер на 5 % от стойността на договора,без ДДС

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП жалба срещу решението за откриване на процедурата може да бъде подадена в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва