Деловодна информация
00482МБАЛ "Д-р Димитър Павлович"
881 18/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/12/2018 (дд/мм/гггг)
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
11.02.2019 11:35 ч. :  00482-2018-0002 служебно вписване
затвори
 История 00482-2018-0005
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Д-р Димитър Павлович ЕООД гр. Свищов 104509202
ул. Петър Ангелов №18
Свищов BG321 5250 България
Даниела Станкова - Н-к отдел ОП +359 63168111
op@svishtov.bg +359 63160504

Интернет адрес/и

http://www.mbal-svishtov.bg/

http://www.mbal-svishtov.bg/buyer-profile/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-svishtov.bg/buyer-profile/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ГР. СВИЩОВ 2019/2020 ГОДИНА
09310000      
Доставки

Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение за имота, собственост и ползван от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов, включване на обекта в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя. Прогнозно количество електрическа енергия за 2 години е 1400 MWh .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №18.

Предметът на поръчката включва доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение за имота, собственост и ползван от МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов, включване на обекта в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне и подаване на почасови дневни графици от координатора на балансиращата група, поемане на отговорността за балансиране и всички дейности, свързани с участие в либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя. Прогнозно количество електрическа енергия за 2 години е 1400 MWh .
Критериите по-долу
 
ДА Брой членове в балансиращата група    10
Цена
90
II.2.6) Прогнозна стойност
300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да притежава права за търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група, в съответствие с чл. 39 от Закона за енергетиката.
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейски съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
Участникът попълва част ІV, раздел А: „Годност“, т. 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Документ, с който се доказва: Валидна лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ или еквивалент за чуждестранните участници - копие „Вярно с оригинала”.
2. Участникът да е регистриран в Електроенергиен системен оператор ЕАД като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“.
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейски съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
Участникът попълва част ІV, раздел А: „Годност“, т. 1 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Документ, с който се доказва: Документ, издаден от ЕСО ЕАД, че е регистриран като търговец на електрическа енергия и като координатор на стандартна балансираща група с посочен кодов номер и статус „активен“ или еквивалент за чуждестранните участници - копие „Вярно с оригинала”.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да има изпълнена минимум една доставка през последните три години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: изпълнението на дейности за доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение в качеството координатор на балансираща група.
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП
Документ, с който се доказва: Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП – по образец №5, заедно с доказателство за извършената доставка - копия заверени с гриф „Вярно с оригинала”.
2. Участникът следва да има внедрени следните системи:
- БДС EN ISO 9001:2008 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
- БДС EN ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Документ, с който се доказва: Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


1. Участникът да има изпълнена минимум една доставка през последните три години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: изпълнението на дейности за доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение в качеството координатор на балансираща група.
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП
Документ, с който се доказва: Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП – по образец №5, заедно с доказателство за извършената доставка - копия заверени с гриф „Вярно с оригинала”.
2. Участникът следва да има внедрени следните системи:
- БДС EN ISO 9001:2008 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
- БДС EN ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група.
Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Документ, с който се доказва: Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице:
- основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП.
Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от стойността на договора, която се представя в една от следните форми:•Банкова гаранция;•Парична сума;•Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/01/2019 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/01/2019 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

сградата на МБАЛ "Д-р Димитър Павлович" гр. Свищов, ул. П. Ангелов №18, отдел Счетоводство

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице:
- основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП;
- условията по чл. 107 ЗОП;
- обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- за когото не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато участникът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици , по смисъла на чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП;
- за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);
- който, след покана от страна на Възложителя и в определения в нея срок, откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по-кратък срок на валидност;
- чието Ценово предложение надвишава прогнозната стойност на обществената поръчка, определена от Възложителя за настоящата обществена поръчка, и/или по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за настоящата поръчка елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
- в случаите, предвидени в методиката за оценка на офертите - Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП.
- са свързани лица по смисъла на &1, т.13 и т.14 от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Отсъствието на посочените обстоятелства при подаване на офертата, участникът декларира в ЕЕДОП, а участникът, избран за изпълнител преди сключване на договора представя доказателства по чл. 58 ЗОП, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
2. Условия за замяна на изпълнителя с нов изпълнител съгласно чл.116, ал.1, т.4, б. “а“ от ЗОП.
2.1. Във всички случаи на прекратяване на договора посочени в раздел IХ от договора – образец №4, неразделна част от документацията за участие ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не прекрати договора, а да замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл.116, ал.1, т.4, б „а“ от ЗОП при следните условия:
- за новия изпълнител не са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и посочените в обявлението за поръчка основания по чл.55, ал.1 от ЗОП;
- същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за обществена поръчка.
2.2. Изменения на договора са допустими в изрично предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.
2.3. Независимо от предвижданите от Възложителя и възможните такива изменения на договора при изпълнението на поръчката, цената за изпълнение на договора (Договорната цена) не се променя и е окончателна. Това обстоятелство се приема безусловно от Изпълнителя с подписването на договора за изпълнение на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/12/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва