Деловодна информация
00467
04-00-248 29/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
00467-2018-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крумовград 000235913
пл. България № 5
Крумовград BG425 6900 България
инж. Абидин Хаджимехмед - зам.-кмет на Община Крумовград +359 3641-2003
minkrum@abv.bg +359 3641-7024

Интернет адрес/и

http://krumovgrad.bg/

https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/961-29-11-2018.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/961-29-11-2018.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена” по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5
44000000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е „Периодична доставка на строителни материали за нуждите на община Крумовград и обслужващите звена”, със следните обособени позиции:
№ 1 „Строителни материали и инвентар”,
№ 2 „ВиК материали, части и инвентар”,
№ 3 „Метал и метални изделия”,
№ 4 „Бои, подови и стенни покрития и инвентар”,
№ 5 „Електрически материали”.
Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата за всяка обособена позиция поотделно са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
260670.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Строителни материали и инвентар" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44110000      
44114200      
44191200      
44500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Франко складовете на община Крумовград и обслужващите звена на територията на община Крумовград

Предмет на обособената позиция е периодична доставка на строителни материали и инвентар за нуждите на Община Крумовград и обслужващите звена.
Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата за обособена позиция № 1 са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
94500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„ВиК материали, части и инвентар” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44130000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Франко складовете на община Крумовград и обслужващите звена на територията на община Крумовград.

Предмет на обособената позиция е периодична доставка на ВиК материали, части и инвентар за нуждите на Община Крумовград и обслужващите звена.
Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата за обособена позиция № 2 са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
54860.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Метал и метални изделия” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Франко складовете на община Крумовград и обслужващите звена на територията на община Крумовград.

Предмет на обособената позиция е периодична доставка на метал и метални изделия за нуждите на Община Крумовград и обслужващите звена.
Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата за обособена позиция № 3 са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Бои, подови и стенни покрития и инвентар” 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
44111400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Франко складовете на община Крумовград и обслужващите звена на територията на община Крумовград.

Предмет на обособената позиция е периодична доставка на бои, подови и стенни покрития и инвентар за нуждите на Община Крумовград и обслужващите звена.
Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата за обособена позиция № 4 са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10660.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Електрически материали” 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
31200000      
31500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Франко складовете на община Крумовград и обслужващите звена на територията на община Крумовград.

Предмет на обособената позиция е периодична доставка на електрически материали за нуждите на Община Крумовград и обслужващите звена.
Предвид спецификата на настоящата обществена поръчка възложителят залага прогнозни количества на доставяните строителни материали и инвентар. Количествата за обособена позиция № 5 са посочени в техническата спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, като същите са прогнозни и не ангажират възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Закупуването на артикулите ще се определя съгласно възникналите нужди на възложителя.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
56550.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя критерии за подбор свързани с годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор свързани с икономическото и финансово състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да докаже опит в изпълнението на поне 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.
* Под „еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка” следва да се разбират:
- За обособена позиция № 1 доставки на „Строителни материали и инвентар” до краен клиент и/или еквивалент;
- За обособена позиция № 2 доставки на „ВиК материали, части и инвентар” до краен клиент и/или еквивалент;
- За обособена позиция № 3 доставки на „Метал и метални изделия” до краен клиент и/или еквивалент;
- За обособена позиция № 4 доставки на „Бои, подови и стенни покрития и инвентар” до краен клиент и/или еквивалент;
- За обособена позиция № 5 доставки на „Електрически материали” до краен клиент и/или еквивалент.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид с посочване на стойностите, датите и получателите.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да разполага минимум с необходимото собствено или наето транспортно средство, както следва:
- за обособена позиция № 1 - 1 бр. бордови камион и 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 4 тона;
- за обособена позиция № 2 - 1 бр. бордови камион и 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 4 тона;
- за обособена позиция № 3 - 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 3,5 тона;
- за обособена позиция № 4 - 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 3,5 тона;
- за обособена позиция № 5 - 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 3,5 тона.
Изискването се отнася за всички обособени позиции поотделно! В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, същият може да посочва една и съща техника, отговаряща на изискванията за съответната обособена позиция!
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, Инструменти, съоръжения или техническо оборудване .
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката съобразно декларираното в ЕЕДОП.
3. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да разполага със складова база – собствена или наета.
ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИ!
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, Инструменти, съоръжения или техническо оборудване .
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката съобразно декларираното в ЕЕДОП.
В настоящата обществена поръчка съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.


1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да докаже опит в изпълнението на поне 1 (една) доставка, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата.
* Под „еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка” следва да се разбират:
- За обособена позиция № 1 доставки на „Строителни материали и инвентар” до краен клиент и/или еквивалент;
- За обособена позиция № 2 доставки на „ВиК материали, части и инвентар” до краен клиент и/или еквивалент;
- За обособена позиция № 3 доставки на „Метал и метални изделия” до краен клиент и/или еквивалент;
- За обособена позиция № 4 доставки на „Бои, подови и стенни покрития и инвентар” до краен клиент и/или еквивалент;
- За обособена позиция № 5 доставки на „Електрически материали” до краен клиент и/или еквивалент.
2. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да разполага минимум с необходимото собствено или наето транспортно средство, както следва:
- за обособена позиция № 1 - 1 бр. бордови камион и 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 4 тона;
- за обособена позиция № 2 - 1 бр. бордови камион и 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 4 тона;
- за обособена позиция № 3 - 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 3,5 тона;
- за обособена позиция № 4 - 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 3,5 тона;
- за обособена позиция № 5 - 1 бр. лекотоварна кола с полезен товар до 3,5 тона.
Изискването се отнася за всички обособени позиции поотделно! В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция, същият може да посочва една и съща техника, отговаряща на изискванията за съответната обособена позиция!
3. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва да разполага със складова база – собствена или наета.
ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИ!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция. Условия и размер. В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30 календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите.
Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранцията се предоставя в една от следните форми:
•парична сума, депозирана по указана от Възложителя сметка;
•банкова гаранция;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. "България" № 5

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП. Участник, за когото са налице осн.по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.2.В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор. 5.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.6. На осн. чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не поставя изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. 8.Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва