Деловодна информация
00467
04-00-239 21/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
00467-2018-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крумовград 000235913
пл. България № 5
Крумовград BG425 6900 България
инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет на Община Крумовград +359 3641-2004
minkrum@abv.bg +359 3641-7024

Интернет адрес/и

http://krumovgrad.bg/

https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/951-21-11-2018.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/951-21-11-2018.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Рехабилитация и благоустрояване на улична мрежа в град Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитация и благоустрояване на четири броя улици в гр. Крумовград. За обектите предмет на всяка обособена позиция поотделно има инвестиционни проекти, които са неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническите спецификации, свързани с изпълнението на СМР, са описани и рамкирани в инвестиционните проекти и Приложение № 1 „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС за всеки обект, които са част от инвестиционните проекти. Проекта за всяка една обособена позиция включва: ремонтни дейности по тротоари и улични настилки и подобряване на отводняването.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1102864.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Тракия“ от ОТ 78 през ОТ179, ОТ 180, ОТ 186,ОТ 188, ОТ 190 до ОТ 191, с дължина 575 м““ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233252      
45233161      
45233330      
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, община Крумовград, област Кърджали.

Предмет на обособена позиция № 1 е рехабилитация и благоустрояване на улица в гр. Крумовград. За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект и Приложение № 1 „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.
Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория
• Габарити:
Улицата е с установена достатъчна пропускателна способност , както и наличното залесяване, обуславят решението за запазване на съществуващия габарит. Той остава 7.00м
• Тротоари:
Проектът предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.
• Улични настилки:
Установеното състояние на настилката на уличните платна в квартала предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 15/25/50см, съгласно приложени детайли. Повърхностното износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на
покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина минимум 4см.
• Отводняване:
Отвеждането на дъждовните води ще се подобри, като то ще бъде повърхностно и към
съществуващата дъждоприемната канализация. Наличието на ревизионни и малък брой
дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото покритие на улиците.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
252578.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Улица „Георги С. Раковски“ от ОТ 79 през ОТ 178, ОТ 181,ОТ 182, ОТ 183, ОТ 189 до ОТ 191, с дължина 583 м““ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233252      
45233330      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, община Крумовград, област Кърджали

Предмет на обособена позиция № 2 е рехабилитация и благоустрояване на улица в гр. Крумовград. За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект и Приложение № 1 „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.
Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория
• Габарити:
Улицата е с установена достатъчна пропускателна способност , както и наличното залесяване, обуславят решението за запазване на съществуващите габарити. Те остават в траниците от 5.00м до 6.00м
• Тротоари:
Проектът предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.
• Улични настилки:
Установеното състояние на настилката на уличните платна в квартала предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 15/25/50см, съгласно приложени детайли. Повърхностното износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на
покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина минимум 4см.
• Отводняване:
Отвеждането на дъждовните води ще се подобри, като то ще бъде повърхностно и към
съществуващата дъждоприемната канализация. Наличието на ревизионни и малък брой
дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото покритие на улиците.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
248154.63      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Рехаб. и благ. на подобект: „Ул. „Капитан Петко Войвода“ от ОТ 77 през ОТ 166, ОТ 165, ОТ 164, ОТ 163, ОТ 162, ОТ 333, ОТ 161, ОТ 160, ОТ 159, ОТ 158, ОТ 345, ОТ 157, ОТ 346 до ОТ 156 с дължина 850 м 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233252      
45233330      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали

Предмет на обособена позиция № 3 е рехабилитация и благоустрояване на улица в гр. Крумовград. За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект и Приложение № 1 „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.
Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория
• Габарити:
Улицата е с установена достатъчна пропускателна способност , както и наличното залесяване, обуславят решението за запазване на съществуващия габарит. Той остава 7.00м
• Тротоари:
Проектът предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.
• Улични настилки:
Установеното състояние на настилката на уличните платна в квартала предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 15/25/50см, съгласно приложени детайли. Повърхностното износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на
покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина минимум 4см.
• Отводняване:
Отвеждането на дъждовните води ще се подобри, като то ще бъде повърхностно и към
съществуващата дъждоприемната канализация. Наличието на ревизионни и малък брой
дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото покритие на улиците.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
330411.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Рехабилитация и благоустрояване на подобект: „Актуализация на проект за рехабилитация и благоустрояване на ул. „Беломорска“ от ОТ 76 през ОТ 168, ОТ 330, ОТ 148, ОТ 146 - п.т.10 с дължина 730 м““ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233000      
45233252      
45233330      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

гр. Крумовград, общ. Крумовград, обл. Кърджали

Предмет на обособена позиция № 4 е рехабилитация и благоустрояване на улица в гр. Крумовград. За обекта има инвестиционен проект, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Техническата спецификация, свързана с изпълнението на СМР, е описана и рамкирана в инвестиционния проект и Приложение № 1 „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ“, както по отношение на вида и спецификацията на отделните използвани материали, така и по отношение на начина и технологията на изпълнение. Всички видове дейности които следва да се изпълнят са описани в КС, която е част от инвестиционния проект.
Категория на строежа съгласно чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ: IV-та категория
• Габарити:
Улицата е с установена достатъчна пропускателна способност , както и наличното залесяване, обуславят решението за запазване на съществуващия габарит. Той остава 5.00м
• Тротоари:
Проектът предвижда ремонт на всички пешеходни площи, като това включва премахване на съществуващите настилки, оформяне на подравняване и подготовка на основата и полагане на нови бетонови тротоарни плочки и нови бетонови „градински“ бордюри около зелените площи.
• Улични настилки:
Установеното състояние на настилката на уличните платна в квартала предвижда ремонтни дейности. Всички улични бордюри следва да бъдат подменени с нови бетонови 15/25/50см, съгласно приложени детайли. Повърхностното износване на асфалтобетоновото покритие, както и наличната здрава основа определят необходимостта от извършване локални ремонти в проблемни зони, почистване на
покритието, направа на битумен разлив за добро свързване на пластовете и изпълнение на цялостен нов износващ пласт от плътен асфалтобетон тип „А“ с дебелина минимум 4см.
• Отводняване:
Отвеждането на дъждовните води ще се подобри, като то ще бъде повърхностно и към
съществуващата дъждоприемната канализация. Наличието на ревизионни и малък брой
дъждоприемни шахти, определя тяхното почистване и повдигане, съобразено с нивата на новото покритие на улиците.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
271719.61      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Участникът трябва да има право да изпълнява строежи от категорията строеж, в която попадат обектите на поръчката – втора група, четвърта категория.
Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (еЕЕДОП). С еЕЕДОП участниците представят информация относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, съответно дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП, възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, възложителят изисква заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строежи, в който попада обекта на поръчката, включително че е извършил съответната регистрация, когато е необходимо, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, предмет на поръчката са строежи четвърта категория.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, като посочва уеб адрес и в активираното поле „Издаден/о от:“ описва данните за застрахователната полица - орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи представяне на заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.


ИЗИСКВАНЕТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството). Обектите, предмет на поръчката са строежи четвърта категория.
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, на поне 1 (един) обект минимум втора група, IV категория строежи.
Забележка: За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на път от I до III клас от републиканската пътна мрежа и/или от общинската пътна мрежа, улици или еквивалентно.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В. Технически и професионални способности, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в еЕЕДОП, заедно с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 1 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
2. Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
б) Координатор по безопасност и здраве:
- да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
в) Геодезист: да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
ВАЖНО !!!!!! Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ с посочване на информация за: професионалната квалификация на предложените експерти - учебно заведение, където е придобито образованието, специалност и квалификация, номер на документа, удостоверяващ придобитото образование и квалификация;
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на Списък на технически лица, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, съобразно декларираните в ЕЕДОП обстоятелства.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
3. Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: а) За ОП № 1, 2, 3 и 4 :-асфалтополагач – 1 бр.;-фугорезачка – 1 бр.;-валяк до 5 тона – 1 бр.;-валяк до 10 тона – 1 бр.;-автогудронатор – 1 бр.;-самосвал – 2 бр.;-багер – 1 бр.;-грейдер – 1 бр.;-бетоновоз – 1 бр.;-пътна фреза – 1 бр.
..... продължава в раздел VI.3


1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил дейности (строителство) с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката, на поне 1 (един) обект минимум втора група, IV категория строежи. ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 1 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Забележка: За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“, следва да се разбира строителство и/или рехабилитация и/или реконструкция и/или основен ремонт на път от I до III клас от републиканската пътна мрежа и/или от общинската пътна мрежа, улици или еквивалентно.
2.Участникът следва да разполага със следния минимален технически екип за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител: да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
б) Координатор по безопасност и здраве:
- да притежава степен на образование не по-ниска от средно специално или еквивалент;
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
в) Геодезист: да притежава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Геодезия“ или еквивалент;
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 2 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
Забележка: Под „еквивалентно образование” следва да се разбира специалност, получена в чуждестранно учебно заведение в еквивалентни на тези области специалности по смисъла на ПМС 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления. Под „еквивалентно обучение“ следва да се разбира обучение, проведено от чуждестранен обучител на теми, еквивалентни на изискваните за съответните позиции.
ВАЖНО !!!!!! Възложителят не допуска един експерт да съвместява повече от две позиции от изискуемия технически екип за изпълнение на поръчката.
3. Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, минимум както следва: а) За ОП № 1, 2, 3 и 4:-асфалтополагач – 1 бр.;-фугорезачка – 1 бр.;-валяк до 5 тона – 1 бр.;-валяк до 10 тона – 1 бр.;-автогудронатор – 1 бр.;-самосвал – 2 бр.;-багер – 1 бр.;-грейдер – 1 бр.;-бетоновоз – 1 бр.;-пътна фреза – 1 бр.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 3 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Във връзка с възможността, която чл. 114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Финансовото обезпечение на обществената поръчка за обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 в размер на 833 333.33 лева без ДДС ще се осигури с банков заем съгласно Решение № 606 от протокол № 33/30.08.2018 год. на ОбС Крумовград, като разликата от 833 333,33 лева без ДДС до стойността на сбора от сумите на сключените договори с определените за изпълнители участници по четирите обособени позиции ще се осигури с бюджета на община Крумовград за 2019 год.
Предвид гореизложеното договорите по обособени позиции № 1, 2, 3 и 4 ще се сключат под условие на основание чл. 114 от ЗОП. В случай, че не се осигури финансиране, всяка от страните може да прекрати договора след изтичане на три месечен срок от сключването му, чрез писмено уведомление до другата страна без да дължи предизвестие или обезщетение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/12/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Възложителя, намираща се в гр. Крумовград, пл. "България" № 5, залата на ет. 1

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

..... продължава от раздел III. 1.3
Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в съответното поле в еЕЕДОП, Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“ описват съответното техническо оборудване, като посочват, вид, марка, модел № и правното основание, на което го ползват (собствен, на лизинг или наети).
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят изисква представянето на декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП.
ИЗИСКВАНЕТО ПО Т. 3 СЕ ОТНАСЯ И ЗА ЧЕТИРИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!
За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Други специфични основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са изискванията по чл. 107, т. 4 от ЗОП, чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от
1. изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва