Деловодна информация
994
740 14/11/2018 (дд/мм/гггг)
не
994-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Елин Пелин ЕООД 000770047
ул. Здравец15
Елин Пелин BG412 2100 България
д-р Мая Луканова +359 0725-60152
mbal_elin_pelin@abv.bg +359 0725-60152

Интернет адрес/и

www.mbal-elinpelin.com

www.mbal-elinpelin.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.mbal-elinpelin.com
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Елин Пелин ЕООД
33690000      
Доставки

Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи за нуждите на МБАЛ Елин Пелин ЕООД
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
258333      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на медикаменти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33690000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

МБАЛ Елин Пелин, Болнична аптека

Доставка на медикаменти за нуждите на МБАЛ Елин Пелин
Критериите по-долу
 
ДА срок на изпълнение на поръчката    55т.
Гаранционен срок    45т.
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на антибиотици 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33621100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

МБАЛ Елин Пелин, Болнична аптека

Доставка на антибиотици.
Критериите по-долу
 
ДА Срок на изпълнение на поръчката    55т.
Гаранционен срок    45т.
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
50000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на лабораторни реактиви 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33696500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

МБАЛ Елин Пелин, Болнична аптека

Доставка на лабораторни реактиви
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    55т.
Гаранционен срок    45т.
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
12500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на медицински консумативи 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

МБАЛ Елин Пелин, Болнична аптека

Доставка на медицински консумативи
Критериите по-долу
 
ДА Срок на доставка    55т.
Гаранционен срок    45т.
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
70833      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Отчет да приходите и разходите за предходната година; Годишен баланс - представя се заверено копие.
Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си Информацията се посочва в ЕЕДОП/.


няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Декларация за съответствие с нормативните изисквания по образец

- Предлаганите лекарствени продукти да са включени в Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на отварянето на Плик №1 и №2;
- Участникът да притежава Разрешение за употреба в Република България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент № 726/2004 на ЕП, валидно към датата на подаване на офертата. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, следва да представи декларация по чл.55 ал.6 от ЗЛПХМ, че оферираните количества от лекарствения продукт са налични към момента на подаване на офертата.
- Оферираните цени са в съответствие с договорените от НЗОК цени , съгласно приложение № 10 към член единствен на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, актуален към датата на подаване на офертата, а за лекарствените продукти, за които няма договорени цени или не попадат в обхвата на Списъка - предложените цени са в съответствие с държавните регулирани цени съгласно чл.258 ал.1 от ЗЛПХМ.
- Участникът притежава Разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) и/или за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, издадени по реда на ЗЛПХМ. Обхватът на Разрешението съответства на предмета на поръчката;
- Участникът притежава Лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - / ако участникът оферира продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение №2 и Приложение №3 от ЗКНВП/;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/12/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/12/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Елин Пелин, ул. Здравец"15

Процедурата по отваряне се извършва съгласно правилата на чл.181, ал. 2 и ЗОП и чл.61 ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби, свързани с настоящата процедура се подават съгласно чл. 196 ЗОП и в сроковете по чл.197ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/11/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва