Деловодна информация
02709Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца
558 13/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
13/08/2018 (дд/мм/гггг)
02709-2018-0049 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца 2016174760016
ул.Девети септември № 14
с.Борима, общ.Троян BG315 5672 България
Марин Минков Багаров +359 0670-62298
dgsborima@abv.bg +359 0670-62298

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180813LTeD9782946


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180813LTeD9782946
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ДГС Борима
50110000      
Услуги

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ДГС Борима, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им.
Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили: Ланд Ровер Дефендер 110 - 1 бр; Тойота РАВ 4 - 1 бр; Тойота Хайлукс - 2 бр. Услугата включва: І.Техническо обслужване на МПС 1. Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите., 2.Изготвяне и поддържане на сервизна книжка; ІІ.Текущ ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние; ІІІ.Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонт.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
22500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Сервизна база на Изпълнителя

Услугите предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ДГС Борима, включително дооставка на резервни части, материали и косумативи, необходими за извършването им.
Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следните марки автомобили: Ланд Ровер Дефендер 110 - 1 бр; Тойота РАВ 4 - 1 бр; Тойота Хайлукс - 2 бр.
Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същети цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили.
І.Техническо обслужване на МПС, в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя, за съответната марка автомобилна техника, състоящо се в извършване на проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране, както следва: І. Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите включва:1 Проверка на изпускателната система в т.ч. изпускателен колектор, меки връзки, гърнета, катализатор; 2.Проверка спирачна система в т.ч. накладки, спирачни дискове, маркучи и нивото на спирачната течност; 3.Проверка нивото на охладителната течност / температура па замръзване; 4.Проверка нивото на хидравлична течност; 5.Проверка състоянието на ремъците; 6. Проверка на ходовата част на автомобила /кормилна рейка, шарнири, щанги, маншони и свързаните с тях/; 7.Проверка на съединител, скоростна кутия и диференциал; 8.Диагностика, на двигател - веднъж на шест месеца; 9. Проверка състоянието на гумите; 10.Проверка на амортисьорите; 11.Проверка на светлините; 12.Проверка състоянието на акумулатора; 13. Проверка на чистачки стъкло-умивателна система; 14. Проверка на климатик и климатроник; І.2.Изготвяне и поддържане на сервизна книжка на базата на проверката и огледа участникът, избран за изпълнител изготвя констативен протокол с препоръки за извършване на ремонт с цел отстраняване на неизправностите и довеждане на автомобила до състояние, годно за експлоатация.
ІІ. Текущ ремонт: Обхваща всички дейности по привеждането на системите. възлите и агрегатите на автомобилите в изправно състояние. Всички операции по ремонта на автомобилите трябва да се извършат в съответствие с препоръките на завода-производител на съответното МПС. Изпълнителят трябва да е в състояние и да има възможност за извършване ремонти на двигател, на ходова част, електрически системи, на агрегати и възли, да регулира геометрията на окачване на преден и заден мост на МПС, на климатици и климатроници и др.
На основание §3, ал. 3 от НАРЕДБА № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства до приемането на методиката по наредбата се прилага методиката по чл.15, ал. 4 от НАРЕДБА № 24 от 08.03.2006 г. на Комисията за финансов надзор (отм.), в конкретния случай Приложение № 5 към чл.15, ал.4 на отменената Наредба № 24 от 08.03.2006 - времето за извършване на отделните ремонтни дейности не трябва да превишава стойностите по приложението.
ІІІ.Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извънгаранционната поддръжка и ремонта: Доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за правилната експлоатация на служебните автомобили, за извършването на извънгаранционно техническо обслужване и текущ ремонт е за сметка на Изпълнителя. Доставените, вложени и монтирани резервни части, материали и консумативи трябва да са нови и да отговарят на изискванията на производителя на автомобила. Вложените резервни части, материали и консумативи се заплащат от Възложителя по цени, съобразно с предложената от участника процент отстъпка спрямо продажната цена на дребно без ДДС.
Целият обем на поръчката е описан в техническа спецификация - раздел ІІІ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
часова ставка за ремонтни дейности    50
процент отстъпка от цената на дребно на резервни части    50
II.2.6) Прогнозна стойност
22500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя такова изисквание.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквание за доказване на икономисечко и финансово състояние на кандидатите.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да разполага с технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнение на поръчката , съгласно чл.63, ал.1, т.2 от ЗОП /технически и професионални способности/.При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП.
2. Участникът да разполага с необходимите за изпълнение на поръчката инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката/ съгласно чл.63, ал.1, т.8 от ЗОП /. ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП като предостави информация за наличните инструменти, съоръжения и техническо оборудване на разположение при изпълнение на поръчката


1.Да разполага с минимум едно техническо лице с необходимата професионална квалификация за изпълнение на поръчката, включено или не в структурата на участника, включително отговарящо за контрола на качеството.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 2) от ЕЕДОП.
2.Участникът да разполага с минимум: 1 брой - подемник за автомобил; Тестери и инструменти за диагностика: 1 брой – мото тестер, 1 брой – системен тестер; 1 брой машина за обслужване/сервизиране на климатици
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП като предостави информация за наличните инструменти, съоръжения и техническо оборудване на разположение при изпълнение на поръчката
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Документи за сключване на договор – съгласно чл. 112 от ЗОП и
1. На основание чл.111 от ЗОП, преди подписване на договора избрания изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора, в една от изброените в чл.111, ал.5 от ЗОП форми. Документът се представя в оригинал.
2. Списък /свободен текст/ на техническо лице/лица по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП за доказване на критерия за подбор.
3.Декларация /свободен текс/ за инструментите, съоръжениеята и техническото оборудване, които ще бъдет използвани за изпълнение на поръчката по чл.64.ал.1 т. 9 от ЗОП за доказване на критерия за подбор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/09/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/09/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДГС Борима, с адрес:с.Борима, ул.Девети септември № 14

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представител на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основаята за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съотвенствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предостява документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10 (десет) дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва