Деловодна информация
4547
08-32 03/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
4547-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Музикално-драматичен театър К. Кисимов-Велико Търново 000124037
ул. Васил Левски № 4
гр. Велико Търново BG321 5000 България
Надка Манева Яламова +359 62625851
mdtvtarnovo@gmail.com +359 62623526

Интернет адрес/и

http://www.teatarvtarnovo.com/

http://www.teatarvtarnovo.com/index.php?option=com_content&view=section&id=5&Itemid=28


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.teatarvtarnovo.com/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Отдих, култура и вероизповедание

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на консултантска услуга по изпълнение на предпроектни проучвания и изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремо
71315000      
Услуги

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на следнните дейности:
Дейност 1: Архитектурно заснемане на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново‘‘
Дейност 2: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Дейност 3:Енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за енергийните характеристик на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново‘‘, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
Дейност 4: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за ене
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
213002.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

град Велико Търново, сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“

Предмет на обществената поръчка е изпълнение на следнните дейности:
Дейност 1: Архитектурно заснемане на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново‘‘
Дейност 2: Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики за обекта, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите;
Дейност 3:Енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за енергийните характеристик на сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново‘‘, съгласно НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради;
Дейност 4: Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект и изпълнение на авторски надзор по чл.162 от ЗУТ за обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“
Дейност 5: Изпълнение на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“
Критериите по-долу
 
ДА Показател П1 „Срок за изпълнение на Конструктивно обследване на сградата и съставяне на Технически паспорт “    20%
Показателят П2 - „ Срок за изпълнение на енергийно обследване и съставяне доклад и издаване на сертификат за енергийните характеристики на сградата“    20%
Показател П3 - Срок за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „работен проект“    20%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
213002.39      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


2. Дейност 6: Изпълнение на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект „Ремонт, обновяване, оборудване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на МДТ „Константин Кисимов“ гр. Велико Търново, община Велико Търново“ се включва в настоящата обществена поръчка като „опция“. Тя ще бъде възложена за изпълнение само при наличието на законова необходимост за изпълнение на дейността, съгласно чл.162 от ЗУТ.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

ВАЖНО:
1. Настощата обществена поръчка се открива при условията на чл.114 от ЗОП, предвид това, че към момента не е осигурено финансиране на изпълнението на предмета на поръчката и същата ще стартира изпълнение само при условие, че Възложителят осигури финансиране.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участниците следва да отговарят на изискванията на чл. 176 в от ЗУТ (Да притежават лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или физически лица, упражняващи технически контрол по част "Конструктивна", които отговарят на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, както и проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, за оценка на останалите характеристики на строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, а за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. 2 Участниците или физическо лице от екипа следва да отговарят на изискванията на чл. 43 от ЗЕЕ (да притежават удостоверение за всписване в Регистъра на АУЕР по чл.43, ал.3 от ЗЕЕ), а за чуждестранни лица в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това минимално изискване за годност, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подбор Раздел А „Годност“ , т. 1) /т.2) на представяния от него ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) посочване в зависимост от това дали юридическо или физическо лице удостоверява съответствие с критериите се посочва регистрация в съответния регистър, (2) документ - вид, номер и дата на издаване удостоверяващ съответствието; (3) информация за свободен електронен достъп до съответните регистри;
На основание и при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, в хода на процедурата или преди сключване на договора за възлагане изпълнението на обществената поръчка, за доказване съответствие с поставения критерий за подбор се представя следните документ по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, чрез който се доказва достоверността на декларираната в ЕЕДОП информация, а именно: лиценз от министъра на регионалното развитие и благоустройството по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и/или удостоверение на физическо лице, че е включено в списъка по чл.142, ал.10 от ЗУТ на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и удостоверение за всписване в Регистъра на АУЕР по чл.43, ал.3 от ЗЕЕ. За чуждестранни лица се приемат еквивалентну списъци или регисттри, поддържани от компетентен орган в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. (или еквивалентен документ) с изискуемото покритие .
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да имат валидна застрахователна полица за Професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за дейност проектиране (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице - участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), с общ лимит на отговорността, покриваща обема на поръчката.
За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, буква Б “Икономическо и финансово състояние” съответния публичен регистър, който съдържа тази информация, както и номер на застрахователната полица, валидност и обхват.


Всеки Участник, подаващ оферта в процедурата, трябва да е застрахован с валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (клауза „проектиране“), с покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на обществената поръчка.
За Участник или партньор в Обединение - Участник, който е становен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно аконодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанския субект.
Доказване: При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с това минимално изискване за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на изискуемата информацията в Част IV „Критерии за подборРаздел Б „Икономическо и финансово състояние, т. 5) на представяния от него ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1)застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с предмета на поръчката“ . 2.Участникът трябва да разполага за целия срок на изпълнение на договора с ръководен екип - инженерно-технически състав, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на възлагане, който да бъде пряко ангажиран с изпълнението на строителството, предмет на поръчката, състоящ се като минимум от следните експерти:
Част „Архитектурна” – 1 проектант;
Част „Конструктивна“ - 1 проектант;
Част „Електрическа“ - 1 проектант.
Част „ВиК“ - 1 проектант.
Част „ОВК” – 1 проектант;
Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант;
Част „Пожарна безопасност“ – 1 проектант;
Технически контрол по част „Конструктивна – 1 проектант
3.3.3.3 Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен обхват в областта на сградното проектиране или екв. 4 Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт EN ISO 14001:2004 (14001:2005), или еквивалент, с предметен обхват в областта на сградното проекиране или еквивалент.


1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с предмета на поръчката“ .Забележка: Под услуги „сходни“ с предмета и обема на поръчката следва да се разбират изпълнени: енергийно обследване на сграда, услуги по изработване на инвестиционни проекти, свързани с реализация на енергоефективни мерки, ремонт, и/или реконструкция и/или модернизация на съществуващи жилищни или обществени сгради. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ част IV, буква В, т.1б. информацията за изпълнените услуги идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите на услугата и дейностите от предмета на извършените услуги за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.2. Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката.
Минимални изисквания към ключовия персонал:1.Проектант част „Архитектура”;
- придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Архитектура" или еквивалент;Пълна проектантска правоспособност от КАБ, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;1. Проектант част „Конструктивна”;
- придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „ПГС”, „ССС” или еквивалент;- пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
2. Проектант част „Електро” - придобита образователна степен "магистър", квалификация “Електротехника” или еквивалент;Пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;3. Проектант част „Отопление, вентилация и климатизация” - придобита образователна степен "магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент:Пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;4. Проектант част „Енергийна ефективност” - придобита образователна степен "магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент;Пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;
5. Проектант част „Пожарна безопасност”следва да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, придружено от Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгласно Наредба 13-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност;
6. Проектант част „План за управление на строителните отпадъци”
следва да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;7.Проектант част „План за безопасност и здраве”пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;8.Технически контрол по част „Конструктивна - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „ПГС”, „ССС” или еквивалент; продължава в VI.3 Допълнителна информация..
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Всички условия за изпълнение на настоящата поръчка са описани в Техническите спецификации,
документацията за обществената поръчка и проекта на договор /Приложение №7/, които са публикувани на интернет страницата на Възложителя, рубрика "Профил на купувача"
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

11/02/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

град Велико Търново, ул.“Васил Левски“ № 4, в зала в МДТ „Константин Кисимов“

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, след легитимация. Представител на участник се допуска след представяне на документ за самоличност и съответно изрично пълномощно
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължава от раз. III..да притежава удостоверение за вписване в регистъра на лицата, упражняващи технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционния проект към КИИП или еквивалент;Забележка: За целите на настоящата поръчка под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин и да обхваща същата област на знанието.Забележка: Един експерт може да изпълнява повече от една част от инвестиционния проект, само при наличие на необходимата правоспособност.
Доказване: При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието си с така поставеното минимално изискване за технически и професионални способности, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор “, Раздел В „Технически и професионални способности “, т. 6) от ЕЕДОП.3.Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2008 (9001:2015), или еквивалентен, с предметен обхват в областта на сградното проектиране или еквивалент.4.Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление на околна среда по Стандарт EN ISO 14001:2004 (14001:2005), или еквивалент, с предметен обхват в областта на сградното проекиране или еквивалент. Доказване: Участникът доказва съответствието си с поставените в т. 3.3.3. и т. 3.3.4. минимални изисквания, единствено попълвайки Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление “ от ЕЕДОП.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник: за който са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП; както и за който са налице следните специфични национални основания: обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл. 21За-217, чл.219-252 и чл. 254а-260 от Наказателния кодекс, както и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна; наличие на свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпореди на ЗОП между участниците в конкретната процедура.Възложителят допуска възможността по чл. 55, ал.4 от ЗОП.2.Възложителят изисква от участника определен за изпълнител да предостави гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора в лева без ДДС. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор /Приложение № 5/, неразделна част от документацията за обществена поръчка;3. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи по поръчката в "Профил на купувача 4. Възложителят определя ограничен финансов ресурс. Участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от предварително определения финансов ресурс, ще бъде отстранен от участие.6.Офертите се разглеждат по реда на чл. 181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10- дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва