Деловодна информация
02709СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК
257 26/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
02709-2018-0045 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК 2016174760211
ул. Христо Ботев №2
Белоградчик BG311 3900 България
инж. Илиян Георгиев Илиев +359 885828026
tpdgsbelogradchik@abv.bg +359 885828026

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180726OsZr9735367


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180726OsZr9735367
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Текущ ремонт на покрива на сграда Разсадник" за нуждите на ТП ДГС Белоградчик за срок от 3 (три месеца)
45261910      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва ремонт на покрива на сграда Разсадник на ТП ДГС Белоградчик. Сградата е двуетажна масивна сграда, построена през 1986 г. със застроена площ 82 кв.м. Ремонта включва:демонтаж на керемиди-119,94кв.м.,Изваждане на прозорци от зид-2бр.,демонтаж на ламаринена обшивка-8,4 кв.м.,демонтаж на покривна конструкция в съществуващи сгради,включително изнасяне на материал-1,5 куб.м.,разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор-0,6куб.м.,тухлена зидария на циментен разтвор-0,6куб.м.,тухлена зидария за самостоятелни комини на циментен разтвор-1,1куб.м.,направа на покривна конструкция в съществуваща сграда-1,5куб.м.,обшивка на покрив с нерендосани дъски 2,5см.-119,94кв.м. или покриване с нови керемиди-119,94кв.м.,полагане на покривна мушама без залепване-119,94кв.м. или покриване на било с нови капаци-12,6м.,направа на летвена скара по покрив за керемиди-119,94кв.м.,покриване с керемиди върху готови мушама и летви-119,94кв.м.,покриване на било с капаци-
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6082.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261910      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

сграда Разсадник на ТП ДГС Белоградчик

Предметът на обществената поръчка включва ремонт на покрива на сграда Разсадник на ТП ДГС Белоградчик. Сградата е двуетажна масивна сграда, построена през 1986 г. със застроена площ 82 кв.м. Ремонта включва:демонтаж на керемиди-119,94кв.м.,Изваждане на прозорци от зид-2бр.,демонтаж на ламаринена обшивка-8,4 кв.м.,демонтаж на покривна конструкция в съществуващи сгради,включително изнасяне на материал-1,5 куб.м.,разваляне на тухлена зидария на вароциментен разтвор-0,6куб.м.,тухлена зидария на циментен разтвор-0,6куб.м.,тухлена зидария за самостоятелни комини на циментен разтвор-1,1куб.м.,направа на покривна конструкция в съществуваща сграда-1,5куб.м.,обшивка на покрив с нерендосани дъски 2,5см.-119,94кв.м. или покриване с нови керемиди-119,94кв.м.,полагане на покривна мушама без залепване-119,94кв.м. или покриване на било с нови капаци-12,6м.,направа на летвена скара по покрив за керемиди-119,94кв.м.,покриване с керемиди върху готови мушама и летви-119,94кв.м.,покриване на било с капаци-12,6м.,външна гладка вароциментна мазилка-14кв.м.,обшивка с подцинкована ламарина-8,4кв.м.,челни рендосани дъски-5,1кв.м.Срокът за изпълнение на поръчката е 3м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6082.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания относно годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил за последните пет години минимум една дейност/ строителство, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката, считано от датата на подаване на офертата /чл.63 ал.1,т.1, б "а" от ЗОП/ .Под „строителство със сходен или идентичен предмет ” следва да се разбира: ремонт на покрив на сграда или на друго еквивалентно съоръжение , или ново строителство относно такъв покрив или реконструкция на такъв покрив.
Под „изпълнено строителство ” се разбира такова, което независимо от датата на сключването е приключила в рамките на заложения от Възложителя срок.
Възложителят не се интересува от обема на извършеното строителство.


Участникът да е изпълнил за последните пет години минимум една дейност/ строителство, с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.Документ, с който се доказва съответствието с критериите за подбор при подаване на офертата с информацията в ЕЕДОП Част IV, раздел В, при условията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП - с документите по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП /на списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания/.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и условията по чл.107 от ЗОП.Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка да се извърши в съответствие с техническата спецификация и при спазване на нормативните изисквания съгласно действащото законодателство на Република България.Възложителят изисква от избрания за изпълнител на обществена поръчка гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% /пет/ от стойността му без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на ТП ДГС Белоградчик, гр. Белоградчик,ул. Христо Ботев №2

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Присъстващите се легитимират с представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Източник на финансиране - средствата от стопанска дейност на стопанството. 2. Плащането по договора ще се извършва в 10 /Десет/ дневен срок от представяне на надлежно оформена подробна фактура от Изпълнителя в български лева, по посочена от него банкова сметка. 3.Изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците е съгласно Раздел III от документацията "Изисквания към участниците". 4.Основания за отстраняване на участниците: Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и условията по чл.107 от ЗОП;участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие посочено в обявлението на обществената поръчка или в документацията;участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.73, ал. 3-5 от ЗОП;участници, които са свързани лица. 5.Възложителят изисква от избрания за изпълнител на обществена поръчка гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% /пет/ от стойността му без ДДС в една от формите,посочени в чл. 111,ал.5 от ЗОП, които да обезпечат изпълнението му. 6.Участниците могат да получат информация: за задълженията свързани с данъци и осигуровки от Национална агенция за приходите / www.nap.bg/ , за задълженията свързани с опазване на околната среда от Министерство на околната среда и водите / http://www3.moew.government.bg/ , за задълженията свързани със закрила на заетостта и условията на труд от Министерство на труда и социалната политика /http://www.mlsp.government.bg /

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва