Деловодна информация
00714
578 06/07/2018 (дд/мм/гггг)
не
00714-2018-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР СТАМАТОВ - ВАРНА ЕООД 000090065
бул. Цар Освободител № 150
Варна BG331 9000 България
Татяна Хинева +359 52613797
ag_varna@abv.bg +359 52613797

Интернет адрес/и

http://www.agvarna.bg/

http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.agvarna.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180709RtSQ288742
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващ лечебно заведение - по чл. 5 ал. 2 т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА СБАГАЛ ПРОФ.Д-Р Д.СТАМАТОВ-ВАРНА ЕООД
45000000      
Строителство

Предмет на поръчката е избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт на сградата на СБАГАЛ– Варна, находяща се на бул. „Цар Освободител“ № 150, гр. Варна, съгласно Техническа спецификация (Приложение №1), съставляваща неразделна част от документацията към поръчката. Предметът на поръчката е обособен в две позиции, съответно Обособена позиция № 1: Извършване на частичен ремонт на помещения и общи части на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло и Обособена позиция № 2: Извършване на ремонт на покрива на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло.С ремонта и по двете обособени позиции не се променя ЗП и РЗП на сградата, не се предвиждат фасадни промени.
Изпълнителят на обществената поръчка следва да изпълни всички договорени и/или необходими СРР със съответните количества, качество и вид на материалите в съответствие с предоставените от Възложителя спецификации, както и да отстрани всички появили се дефекти в срок.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
325021      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Извършване на частичен ремонт на помещения и общи части на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45300000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, бул. Цар Освободител 150 - сградата на СБАГАЛ -високо тяло

Сградата на СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов - Варна ЕООД - високо тяло представлява десететажната постройка, с идентификатор 10135.2556.324.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с функционално предназначение Здравно заведение, със застроена площ 654 кв.м., състояща се от един почти напълно подземен етаж и 9 надземни етажа. Ремонтните дейности по обособената позиция ще обхванат общи части на сградата /коридори и фоайета/, както и част от помещенията, използвани за Микробиологична лаборатория, Клинична лаборатория, Отделение по Анестезиология и интензивно лечение, Родилно отделение, в т.ч. родилни операционни зали, Отделение по Неонатология, Отделение Гинекология, в т.ч. гинекологични операционни зали, Отделение по Клинична патоанатомия, Отделение Патология на бременността, административно-стопанския блок на болницата, като в различните структурни единици ремонтните дейности включват различни по своя вид и обем дейности, в т.ч. демонтажни дейности - демонтаж на стари врати, дограма, осветителни тела, електрически ключове и контакти, вентилатори, стари подови настилки /теракот/ и стенни облицовки /фаянс/, поцинковани тръби, стари подови сифони, моноблокове, умивалници и смесители; очукване на стари замазки и мазилки и остъргване на латексови и фасагенни бои по стари стени в компрометирани участъци, включително пренос, натоварване, извозване и депониране на строителни отпадъци на сметище; доставка и направа на подови замазки на циментова основа, мазилки, гипсови шпакловки, направа на нови крайни подови покрития и стенни облицовки, окачени тавани; полагане на тръби и кабели, направа на вътрешна водопроводна инсталация; доставка и монтаж на осветилени тела, ел. ключове и контакти, санитарна керамика, вентилатори, сифони; доставка и монтаж на нови врати - различни видове и размери, в т.ч. обръщане около отвори с гипсокартон; доставка и монтаж на нова дограма със стъклопакет; боядисване, като отделните видове и обеми строително-ремонтни работи са подробно посочени в Техническите спецификации - Приложение № 1, съставляващо неразделна част от документацията към поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА „Мерки за осигуряване качеството на изпълнението“    45
Критерий, свързан с разходи 1 20
„Предлагана цена по основна КСС с добавени 10 % непредвидени разходи“    50
„Елементи на ценообразуване”    5
II.2.6) Прогнозна стойност
298864      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
80

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извършване на ремонт на покрива на сградата на СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - високо тяло 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45261000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, бул. Цар Освободител 150 - сградата на СБАГАЛ- високо тяло

Ремонтните дейности по обособената позиция ще обхванат покрива на сградата на болницата с идентификатор 10135.2556.324.5 съгласно КККР на гр. Варна, като включват доставка и полагане на рулонна минерална вата в подпокривното пространство, демонтаж на стара хидроизолация и ламаринена обшивка и очукване на компрометирана мазилка, в т.ч. пренос, натоварване, извозване и депониране на строителните отпадъци, доставка и направа на изравнителна замазка, топло и хидроизолация и всички съпътстващи дейности, като отделните видове и обеми строително-ремонтни работи са подробно посочени в Техническите спецификации - Приложение № 1, съставляващо неразделна част от документацията към поръчката
Критериите по-долу
 
ДА „Мерки за осигуряване качеството на изпълнението“    45
Критерий, свързан с разходи 1 20
„Предлагана цена по основна КСС с добавени 10 % непредвидени разходи“    50
„Елементи на ценообразуване”    5
II.2.6) Прогнозна стойност
26157      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти - І група, минимум втора категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват строително-ремонтните работи.
Участникът следва да посочи необходимата информация в Част IV, раздел А: Годност от ЕЕДОП.
Документи за доказване: Заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти - І група, минимум втора категория, придружено с валиден талон. В случай, че участникът е чуждестранно лице, може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж – І група, минимум втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Участникът следва да посочи необходимата информация в Част IV, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от ЕЕДОП.
Документи за доказване: Заверено копие на валидни документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП - застрахователна полица или еквивалентен документ (за чуждестранните лица), съобразно декларираното в ЕЕДОП.
В случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора, участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие на новата застрахователна полица.
В случай, че действието на застраховката изтича по време на изпълнение на договора за възлагане на поръчката, участникът, избран за изпълнител, представя декларация за подновяване действието на застраховката със срок, не по-малък от срока на изпълнение на договора.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“, съгласно чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за категорията строеж – І група, минимум втора категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Изпълнението, независимо от датата на започването му, трябва да е приключило към датата на подаване на оферти по настоящата поръчка. Под идентичен или сходен с предмета на поръчката се приема: по ОП 1 - изграждане и/или основен ремонт и/или текущ ремонт на сграда/и втора или по-висока категория, по ОП 2 - - изграждане на сграда/и втора или по-висока категория строежи или изпълнение на хидро и топлоизолационни работи на покриви на сграда/и втора или по-висока категория строежи. Участникът следва да посочи необходимата информация в Част IV, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, с посочване на стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място, вид и обем (РЗП в кв. м.). Документи за доказване: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, което/ито съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема (РЗП в кв.м.), както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентен стандарт) с обхват – строителство и/или строително-ремонтни работи. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват строително-ремонтните работи. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Участникът следва да посочи необходимата информация в Част IV, раздел Г от ЕЕДОП: Стандарти за осигуряване на качеството, както и описание на обхвата, за който е сертифициран. Документи за доказване: Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ прилагането на система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентен стандарт) с обхват строителство и/или строително-ремонтни работи, издаден на негово име, от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката: по ОП 1-Скеле - подвижно; Ударопробивна техника; Пробивна и къртачна техника; Техника за рязане на метални и неметални материали; Техника за заваряване; Дърводелска техника; Оптико-лазерна измервателна техника – нивелири, ъглови лазери; Мрежови сертифициращ тестер за кабели минимум кат. 6А с валиден протокол за метрологичен контрол от оторизирана лаборатория; по ОП 2 - Газова горелка; Товароподемник /хаспел/; Техника за заваряване; Пробивна и къртачна техника; Техника за рязане на метални и неметални материали; Оптико-лазерна измервателна техника. /III.1.3) Технически и професионални възможности-Изисквано минимално/ни ново/а/


1. Участникът трябва да има опит в изпълнение на поне 1 (една) дейност с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008/2015 (или еквивалентен стандарт) с обхват – строителство и/или строително-ремонтни работи. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват строително-ремонтните работи. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
3. Участникът следва да разполага минимум със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката: по ОП№1 -Скеле - подвижно; Ударопробивна техника; Пробивна и къртачна техника; Техника за рязане на метални и неметални материали; Техника за заваряване; Дърводелска техника; Оптико-лазерна измервателна техника – нивелири, ъглови лазери; Мрежови сертифициращ тестер за кабели минимум кат. 6А с валиден протокол за метрологичен контрол от оторизирана лаборатория; по ОП№2-Газова горелка; Товароподемник /хаспел/; Техника за заваряване; Пробивна и къртачна техника; Техника за рязане на метални и неметални материали; Оптико-лазерна измервателна техника
Продължава от III.1.3) Технически и професионални възможности-Списък и кратко описание на критериите за подбор: Участниците следва да посочат необходимата информация в Част IV, раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП. Документи за доказване: Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката. При подаване на оферта участникът само декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя и се посочват нац. бази данни, в които се съдържат деклар. обст-ва, или компет. органи, които съгласно законодателството на д-вата, в която уч-кът е установен, са длъжни да предоставят инф-я.
Съгл. чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възл-лят може да изисква от уч-ците по всяко време да представят всички или част от док-нтите, чрез които се доказва инф-ята, посочена в ЕЕДОП.
При изп-не на чужд капацитет се представя ЕЕДОП, надлежно попълнен и подписан от лицата по чл.40, ал.1 от ППЗОП, за всяко от третите лица. В тези случаи в ЕЕДОП се посочва инф-ята, изисквана съгл. част ІІ - раздел А и Б, част ІІІ: „Осн-я за изкл-не“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отн-е на ресурса, който се предоставя за изп-не.
Преди скл-не на д-р, Възл-лят изисква от уч-ка, определен за изп-тел, да предостави акт. док-нти за липсата на осн-ята за отстр-не от пр-рата, както и съотв-е с пост. критерии за подбор. Док-те се представят и за подизп-лите и третите лица, ако има такива.
В процедурата може да участва уч-к, който отговаря на усл-ята на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискв-ята на Възл-ля.
Възл-лят отстранява уч-к, за когото са налице осн-ята по чл. 54, ал. 1, чл.55, ал.1,т. 1,т.4и5 от ЗОП, усл-ята по чл. 107 ЗОП, както и обст-вата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ. В случай, че уч-к оферира по-висока цена от прогн. ст-ст по съответната ОП, той ще бъде предложен за отстраняване от участие по тази ОП, на осн-ние чл.107, т.2, буква „а“ ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение при подписване на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността му.
Формата на гаранцията е по избор на участника:
1.парична сума – платима по банкова сметка на СБАГАЛ Проф.д-р Д.Стаматов– Варна ЕООД : Банка: СЖ Експресбанк АД, BIC: TTBBBG22; IBAN: BG11TTBB94001515064722 - в лева.
2.банкова гаранция – същата следва да е авизирана от българска банка, ако е издадена от чуждестранна банка.
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

06/10/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2018 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

гр. Варна, бул. Цар Освободител № 150, ет. 1 - заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Инф-я за задълж-ята, свързани с данъци и осигуровки, опазване на ок. среда, закрила на заетостта и усл-ята на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg; ИА "ГИТ" - тел. 02/987 47 17, http://www.gli.government.bg/.
Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с обществената поръчка и разменени между участника и Възложителя трябва да са на български език. Приложените документи, представени от участника могат да бъдат на друг език, но трябва да са придружени с точен превод на езика на документацията за участие по отношение на относимите към офертата части - като в този случай за нуждите на тълкуването на офертата, преводът ще е с предимство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал.1 т. 4 от ЗОП жалби могат да бъдат подавани в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва