Деловодна информация
0652
9600-17 29/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
0652-2018-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Кирил Герасимов +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/156-96-00-17-18


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/156-96-00-17-18
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на строително-монтажни работи по проект:„Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област
45000000      
Строителство

Намерението на Община Септември, Област Пазарджик е да се извърши ремонт (рехабилитация) на улици в границите на Община Септември.
Изработени са работни проекти за рехабилитация на пътните участъци, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие, банкети и принадлежности на пътя.
Целта на проектите е да се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката с оглед осигуряването на условия за безопасност на движението, да се даде решение за рехабилитацията на пътя, и за привеждането му в състояние за нормално провеждане на трафика, обслужващ населените места.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1756098.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

с. Симеоновец - улица от о.т. 150 до о.т. 156.
с. Лозен - улица от о.т. 84 до о.т. 95.
с. Семчиново - улица от о.т. 91 до о.т. 69.
с. Варвара - улица от о.т. 178 до о.т. 185.
в гр. Ветрен - улица

Подобект №1: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Симеоновец - улица от о.т. 150 до о.т. 156.
Началото на улицата предвидена за ремонт е Реп. път III-8404, а края е при кръстовище в края на селото. Общата дължина на трасето е 191м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 1220 кв.м., направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 1173 кв.м.
Улицата се намира в югоизточнта част на селото и по нея се осъществява достъпа на автомобили до Реп. път III-8404.
Подобект №2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Лозен - улица от о.т. 84 до о.т. 95.
Началото на участъка от улицата предвидена за ремонт е о.т. 84, а края е при о.т. 95. Общата дължина на трасето е 308м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 1830 кв.м., направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 1913 кв.м.
Улицата се намира в южната част на селото и по нея се осъществява достъпа на автомобили от централната част към периферията на селото. Улицита излиза на РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ І-8, Лозен - Пазарджик.
Подобект №3: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Семчиново - улица от о.т. 91 до о.т. 69.
Началото на участъка от улицата предвидена за ремонт е ОТ91, а края е при ОТ69. Общата дължина на трасето е 251м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 1134 кв.м., направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 391 кв.м.
Улицата се намира в североизточната част на селото и по нея се осъществява достъпа на автомобили до Реп. път III-8404.
Подобект №4: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Варвара - улица от о.т. 178 до о.т. 185.
Началото на участъка от улицата предвидена за ремонт е о.т. 178, а края е при о.т. 185 намираща се на Реп. път II-84. Общата дължина на трасето е 317м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 2050 кв.м, направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 1059.5 кв.м.
Подобект №5: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Ветрен - улица от о.т.212, о.т.213, о.т.286 до о.т.309.
Началото на участъка от улицата предвидена за ремонт е о.т. 212, а края е о.т. 309 намираща се на Реп. Път III-3704. Общата дължина на трасето е 455м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 3700 кв.м., направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 1580 кв.м.
Улицата се намира в източната част на селото и по нея се осъществява достъпа на автомобили до Реп. път III-3704, който преминава през гр. Ветрен
Подобект №6: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - улица „Чайковски“.
Намерението на Възложителят е да се извърши рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Септември. Началото на улицата предвидена за ремонт е кръстовище с бул.“Съединение“-Общински Път PAZ1206, a краят е при кръстовище с бул. “Възраждане“ - Републикански Път III-8402. Общата дължина на улицата е 258м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 1720 кв.м., направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 1310 кв.м.
Подобект №7: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - улица „Стефан Захариев“.
Намерението на Възложителят е да се извърши рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Септември.
Улицата е разделена на два участъка.
Първият е с начална точка – край на скоро ремонтиран участък на 120м. западно от кръстовището с бул.“Възраждане“- Републикански път III-8402, тази начална точка е кръстовище с ул.“Петър Берон“. Край на първи участък е ...
Критериите по-долу
 
ДА Качество на техническото предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1756098.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осъществява по «Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.», Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

На основание чл.60 от ЗОП участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранните лица- в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка,в която са установени,кото им позволява да изпълняват строителството на обекти ВТОРА група, ЧЕТВЪРТА категория,съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Участник или съдружник/ци в обединение или подизпълнител/и,които ще участват пряко в изпълнение на строителните дейности, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (http://register.ksb.bg)на Камарата на строителите в България (http://www.ksb.bg/), съгласно чл.3 от Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи по чл.137,ал.1,т.4,б.”а” от Закон за устройство на територията (ЗУТ)-минимум ІV-та категория, за право да извършва строително-монтажни работи (СМР), предмет на поръчката.
Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”,буква „А”, „Годност”, т.1) от ЕЕДОП, като декларират тези обстоятелства, и не са задължени за представят удостоверението за вписване в ЦПРС, т.к. вписаната информация е достъпна по електронен път на http://register.ksb.bg.
Лице или лица от страна-членка на ЕС, представя декларация или удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която са установени, и издаден от компетентен орган съгласно правото на държавата,в която е установено,за право да изпълнява дейности по СМР,предмет на настоящата обществена поръчка.
Подизпълнители,които ще изпълняват дейност по строителство,както и онези съдружници в обединение,което не е юридическо лице, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство,също следва да са вписани в ЦПРС, за изпълнение на съответната група и категория строеж,като представят декларация по описаната по-горе в тази точка ред.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл.171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност,предназначена за строителство по смисъла на ЗУТ и с минимална застрахователна сума в размер на 100 000.00 лв. съгласно чл.5, ал.2, т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”,буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”,т.5) от ЕЕДОП. Към декларираните данни, участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ,отговаряща на предмета на настоящата поръчка.
Участниците да са постигнали положително съотношение между определени активи и пасиви за всяка от последните 3 /три/ приключили финансови години /2015, 2016 и 2017 г./ в зависимост от датата,на която участникът е създаден или е започнал дейността си, а именно:
2.1.4.2.1. Коефициенти на ликвидност:
Задават се минимално допустими съотношения* между определени активи и пасиви:
1.1. Коефициент на обща ликвидност (К ол) –минимум 1,5;
1.2. Коефициент на бърза ликвидност (К бл)-минимум 1,0;
Доказва се със:
При подаване на офертата съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”,буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”,т.4) от ЕЕДОП.
За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал.1, т.3 от ЗОП,участникът представя преди датата на сключване на договора копия на годишните финансови отчети или техните съставни части за последните 3 /три/ приключили финансови години /2015,2016 и 2017г./,в случай,че същите не са публично достъпни в Търговския регистър на Агенция по вписвания (http://public.brra.bg ) или еквивалентен регистър за чуждестранни участници.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 5(пет) години,считано от датата на подаване на офертата (взависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил дейности по строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Забележка:
Под строителство „идентично или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира изпълнение на основен ремонт на пътища и/или улици.
Доказва се със:
Участникът попълва Част ІV „Критерий за подбор”,буква „в”, „Технически и професионални способности”,т.1а) от ЕЕДОП. Списъкът следва да съдържа следното: стойностите,датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на изпълненото строителство,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с експертен екип за изпълнение на строителството, а именно:Технически ръководител, Специалист по безопасност и охрана на труда-координатор по безопасност и здраве, Доказва се със: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
-Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);- Професионална компетентност.Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор”,буква „В”, „Технически и професионални способности”,т.6) от ЕЕДОП.
Участникът да прилага системи за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент, с предмет обхват „строителство” или еквивалент.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Участникът да прилага системи за опазване на околната среда съгласно стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с предмет обхват „строителство” или еквивалент.Доказва се със: Посочване на информацията в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Г”, „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продълж. от II.1.1.Наименование: ...Пазарджик".
продълж. от II.2.2. Описание на обществената поръчка: ... кръстовище с ул.“Хан Аспарух“. Участъкът се развива в посока изток-запад. Вторият е с начална точка бул.“Възраждане“-Републикански път III-8402, с трасе развиващо с посока запад-изток. Край на участъка е регулационната граница на гр. Септември.
Първият е от ул.“Петър Берон“ до ул. „Хан Аспарух“ с дължина 166м. Втория участък е с начало Републикански път III-8402 до регулационна граница с дължина 232м. Общата дължина на улицата е 518м., а на предвидения за ремонт участък е 398м. Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 2260 кв.м., направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 1345 кв.м.
Подобект №8: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - улица „Бузлуджа“.
Намерението на Възложителят е да се извърши рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Септември. Началото на улицата предвидена за ремонт е кръстовище с бул.“Възраждане“-Републикански път III-8402, а края е при южната регулационната граница на гр. Септември. Улицата е разделена на два участъка. Първият е от Републикански път III-8402 до ул. „Хан Аспарух“ с дължина 245м. Втория участък е с начало регулационна граница до ул.“Хан Аспарух“ с дължина 91м. Общата дължина на улицата е 336м. Въз основа на горното се възлага изготвянето на Работен проект за рехабилитация на улицата, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 1911 кв.м., направа на нови тротоари, и принадлежности на улицата – 948 кв.м.
Подобект №9: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - улица „Васил Левски“.
Намерението на Възложителят е да се извърши рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Септември. Началото на улицата предвидена за ремонт е кръстовище с бул.“Ив.Вазов“, а края е при кръстовище с бул.“Възраждане“-Републикански път III-8402. Общата дължина на улицата е 1262м.
Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 10 050 кв.м., направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 5152 кв.м.
Подобект №10: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември – част от улица „Христо Ботев“ от ул. „Иван Вазов“ до ул.“Ал. Стамболийски“ (м/у о.т.691 до о.т.657).
Намерението на Възложителят е да се извърши рехабилитация на част от уличната мрежа в гр. Септември. Началото на участъка от улицата предвидена за ремонт е кръстовище с ул.“Ив. Вазов“, а края е при кръстовище с ул.“Ал. Стамболийски“. Общата дължина на трасето е 486м.
Проектното решение, предвижда реконструкция и рехабилитация на уличния участък, като се положи трайна настилка с асфалтобетоново покритие – 3 565 кв.м., направа на нови тротоари и принадлежности на улицата – 1 725 кв.м.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на поръчката. Гаранцията за авансово предоставените средства е в размер до 50 % от стойността на поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва