Деловодна информация
1200
07-00-29 08/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
08/06/2018 (дд/мм/гггг)
1200-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б
София BG411 1040 България
Петя Банева +359 29702707
p.baneva@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha/obshtestveni-porachki-po-zop-2018
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Български институт по метрология 175092070
гр. София, бул, Д-р Г.М. Димитров №52Б,деловодство, стая 218
София BG411 1040 България
Петя Банева, началник отдел Управление на собствеността +359 29702707
p.baneva@bim.government.bg +359 29702777

Интернет адрес/и

www.bim.government.bg

http://www.bim.government.bg/bg/view/profil-na-kupuvacha

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

метрология

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обектите, предоставени на Български институт по метрология“
09310000      
Доставки

доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на Български институт по метрология (БИМ/възложител) и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ), и и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.
Прогнозното количество консумирана нетна активна електрическа енергия за 36 (тридесет и шест) месеца с предвидената опция е 3 720 000 кВтч. , а без предвидената опция 3 100 000 кВтч.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
562000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
65300000      
65500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG413
BG311
BG313
BG321
BG315
BG421
BG314
BG323
BG344
BG422

На територията на всички енергоразпределителни дружества на територията на Република България, на местата и с адреси, посочени в Приложение №1 от Техническата спецификация на документацията.

Доставка на нетни количества активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение, до обектите на Български институт по метрология и предоставяне на комбинирани услуги по смисъла на чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: "достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа", "пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа" и "отговорност за балансиране", както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.
Прогнозното количество консумирана нетна активна електрическа енергия за 36 (тридесет и шест) месеца с предвидената опция е 3 720 000 кВтч.
Прогнозното количество консумирана нетна активна електрическа енергия за 36 (тридесет и шест) месеца без предвидената опция е 3 100 000 кВтч.
Критериите по-долу
 
ДА Показател икономическа стабилност на балансиращата група    25 точки
Предложена цена за 1 (един) кВтч нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение при увеличение на потреблението с до +20% в рамките на договора    20 точки
Цена
55 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
562000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителя предвижда опция, възможност за увеличаване количествата на електрическа енергия в размер на +20% в рамките на срока на договора. Опцията ще се реализира при условията описани в чл.46 от проекта на договор
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Количеството електроенергия е ориентировъчно и служи само за информация за целите на настоящата поръчка. Прогнозното количество за потребление на електроенергия за срока на договора от 36 (тридесет и шест) месеца по никакъв начин не ангажира възложителя да го усвои, както и по никакъв начин не ограничава потреблението на възложителя в неговите рамки.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е лицензиран за търговия с електрическа енергия, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група” съгласно чл. 39, ал. 1, т. 5 и ал. 5, т. 5 от ЗЕ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има опит в изпълнението на доставки, сходни с предмета на поръчката. През последните 3 /три/ години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил или участвал в изпълнението на дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
забележка:разбира доставки на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение за клиенти, чието годишно потребление е приблизително равно, с отклонение до 1% на годишна база, или по-високо от потреблението на възложителя;
Възложителят ще приеме доказване на обема с една или повече доставки, изпълнени през посочения период.
2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.
под обхват следва да се разбира:Под обхват, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.


1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката общо за последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата
Доказателство за изпълнение на изискаването, съгласно чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - списък на доставките, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите (периода на изпълнение) и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателствата за изпълнените доставки могат да бъдат под формата на удостоверения/референции, издадени от получателите на доставките; удостоверение от компетентен орган; чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите и др. по преценка на участниците.
2.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015, или еквивалент с обхват, сходен с предмета на поръчката.
Доказателствоза изпълнение на изискването- копие на сертификат. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от прогнозната стойността на договора без включен ДДС
Гаранцията се представя в една от следните форми:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София бул. „Д-р Г.М. Димитров” № 52 Б, ет. 6 заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е на лице някое от основанията посочени в раздел РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА, т.III.2 ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ, под т.1 и 2 от документацията за участие.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
• участник, задължено лице по чл. 14, ал. 4 от Закона за енергийна ефективност и не са постигнали определените им индивидуални цели за енергийни спестявания за изпълнение през 2017 г., утвърдени с решение на МС № 796 от 20.12.2017 г.
2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
3.1. Гаранциите се представя в една от следните форми:
• парична сума;
• банкова гаранция;
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3.2. Изискванията и информация относно гаранцията за изпълнение са посочени в документацията за обществената поръчка.
4. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
б) Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.governmen..bg/
в) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. изтичането на срока по чл. 100, ал. 4 - срещу решението за одобряване на поканата за потвърждаване на интерес и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, с което одобряват промените в покана за потвърждаване на интерес;
3. изтичането на 5-дневния срок по чл. 100, ал. 5 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
4. изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;
5. публикуването на решенията за провеждане на процедури на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 - 10 и 13;
6. получаването на решението за предварителен подбор или за приключване на диалога;
7. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
8. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.
Жалбата по чл. 196, ал. 5 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
В случаите по чл.197, ал. 1, т. 1 и 6, когато датите на публикуване на обявленията в РОП и в "Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва