Деловодна информация
02709СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК
166 25/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
02709-2018-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОГРАДЧИК 2016174760211
ул. Христо Ботев №2
Белоградчик BG311 3900 България
Камелия Радкова Ангелова +359 885828027
tpdgsbelogradchik@abv.bg +359 885828027

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180425lftx9387180


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180425lftx9387180
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

стопанисване и опазване на горски територии държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Текущ ремонт на съществуващи горски пътища" за нуждите на ТП ДГС Белоградчик
45233142      
Строителство

Предметът на обществената поръчка включва текущ ремонт на съществуващи горски пътища с прогнозна дължина 2 км., за който ще са необходими 33 часа работа с булдозер.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Горски територии стопанисвани от ТП ДГС Белоградчик

ремонт на съществуващи горски пътища с прогнозна дължина 2 км., за който ще са необходими 33 часа работа с булдозер.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
7

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма изисквания, относно годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За изпълнението на предмета на обществената поръчка е необходимо участникът да разполага с техническо оборудване: Участникът да притежава или разполага с верижен трактор /булдозер/ - 1 бр.Поставеното изискване се доказва при подаване на офертата с ЕЕДОП,при условията на чл.67, ал.5 във връзка с чл.64, ал.1, т.9 и чл.63, ал.1, т.8 е необходимо участникът да представи декларация за техническото оборудване,което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката.

Участникът да разполага с минимално небходимата техника за точно и качествено изпълнение на поръчката
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и условията по чл.107 от ЗОП.Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка да се извърши в съответствие с техническата спецификация и техническите изисквания на Наредба № 5/31.07.2014 г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им /Издадена от Министерството на регионалното развитие, Министерството на земеделието и храните , Обн. ДВ. бр.68/15.08.2014 г./, както и действащото законодателство на Република България. Възложителят изисква от избрания за изпълнител на обществена поръчка гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% /пет/ от стойността му без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/05/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Белоградчик

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите се легитимират с представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите случаи.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Източник на финансиране - средствата от стопанска дейност на стопанството. 2. Плащането по договора ще се извършва в 10 /Десет/ дневен срок от представяне на надлежно оформена подробна фактура от Изпълнителя в български лева, по посочена от него банкова сметка. 3.Изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците е съгласно Раздел III от документацията "Изисквания към участниците". 4.Основания за отстраняване на участниците: Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и условията по чл.107 от ЗОП;участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие посочено в обявлението на обществената поръчка или в документацията;участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл.73, ал. 3-5 от ЗОП;участници, които са свързани лица. 5.Възложителят изисква от избрания за изпълнител на обществена поръчка гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% /пет/ от стойността му без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва