Деловодна информация
00447
92-03-23/17 18/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00447-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция по вписванията 131282355
кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Кирил Симеонов +359 29486-168
kiril.simeonov@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

http://www.registryagency.bg/bg/

http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.registryagency.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Абонаментно обслужване и сервиз на компютърно, комуникационно и друго техническо оборудване за срок от 1 година 92-03-23/17
50300000      
Услуги

Обособена позиция 1: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви, устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово и комуникационно оборудване, работни станции, периферни устройства, непрекъсваеми захранвания и копирни машини“
Дейност 1 „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране”
Описание: Поддръжка на сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, използвани от АВ.
Дейност 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на активно и пасивно мрежово оборудване”
Описание: Поддръжка на мрежово оборудване, използвано от АВ.
Дейност 3: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания“
Описание: Поддръжка на компютри, офис оборудване, UPS, използвани от АВ.
Обособена позиция 2: „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини”. Описание: Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
179871.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Извънгар. поддръжка и ремонт на сървъри, диск. масиви, устройства за архивиране,активно и пасивно мрежово и комуник.оборудване,работни станции,периф.устройства,непрекъсваеми захранвания и коп.машини 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50312000      
50312320      
48820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на сървъри, дискови масиви, устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово и комуникационно оборудване, работни станции, периферни устройства, непрекъсваеми захранвания и копирни машини, собственост на Агенция по вписванията. Поддържане на мрежовите устройства. Осигуряване на надеждното и безпроблемно функциониране комуникациите между отделните обекти на АВ - 125 локации, намиращи се в районни съдилища, и два информационни центъра - в София и в Министерство на правосъдието. Сервиз на компютрите, разположени в обекти на АВ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
167871.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50313000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Поддръжка на копирни машини, използвани от АВ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изисква.
За участника не следва да са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, 3-4 и чл. 107 чл. 101, ал. 9-11 от ЗОП; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИИОДРЮПДРКТЛТДС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се прилагат

Не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция 1:
1. Участникът да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от крайния срок за подаване на офертите, услуги, сходни с предмета и обема на дейностите. Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” се разбират – услуги по извънгаранционна поддръжка на техника: сървъри, дискови масиви и устройства за архивиране, активно и пасивно мрежово оборудване, настолни и преносими компютри, копирни машини, периферни устройства и непрекъсваеми захранвания. Под „сходен обем“ се разбира ремонт и поддръжка на същото или по-голямо количество техника по дейност от обособената позиция.
2. Участникът следва да разполага със сертифицирани специалисти за извършване на дейностите по поддръжка на техниката, влизаща в обхвата на обособената позиция.Участникът посочва екип от специалисти, включващ минимум три /3/ специалиста за поддръжка на посочената техника в техническите спецификации за обособената позиция;
3. Участниците следва да имат въведена система за управление на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент в областта на информационните технологии, сервиз и поддръжка на компютри, сървъри, периферия и офис техника.
4. Участникът да разполага със сервизни центрове под негов административен контрол, покриващи територията на Република България. Това изискване се мотивира от обстоятелството, че поръчката е с изпълнение всички структурни звена на Агенция по вписванията. Тъй като службите на Агенцията са в цялата страна, то следва участниците да могат да осигуряват сервизни центрове, покриващи цялата страна, с оглед сроковете за реакция и отстраняване на повреди, заложени в техническите спецификации.


За обособена позиция 1:
1. Участникът декларира изпълнените услуги със сходен предмет и обем за последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП и представя доказателство за извършената услуга.
2. Участникът представя Списък на сертифицирани специалисти, които ще отговарят за извършване на дейностите по поддръжка на техниката с посочена професионална компетентност, в ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП.
3. Участникът декларира наличието на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството, или други мерки, и посочва публичен регистър, в който може да бъде намерено доказателство за сертификата, в част ІV „Критерии за подбор“, б. Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ на ЕЕДОП.
Възложителят може да изиска представяне на копие на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент, определящ изисквания по система за управление на качеството. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
4. Участникът декларира наличието на собствени сервизни центрове в част ІV „Критерии за подбор“, б. В „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП, и представя списък, в който да е посочен броят им и територията, която обслужват. В случай, че участникът не разполага със собствени центрове, а използва капацитета на трети лица, той представя договори с други икономически оператори и попълва част ІІ „Информация за икономическия оператор“, б. В „Информация относно използването на капацитета на други субекти“ в своя ЕЕДОП и представя отделен ЕЕДОП за тях.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят внася гаранция за изпълнение в размер на 5% преди сключването на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/05/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 20

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП обособена позиция 2 "Извънгаранционна поддръжка и ремонт на високопроизводителни копирни машини" с прогнозна стойност 12 000 лв. се възлага директно.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва