Деловодна информация
00373
2634 25/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
25/04/2018 (дд/мм/гггг)
00373-2018-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
malamova@uni-sz.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424IhbE1672605
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на медицински апарати и оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в 3 (три) позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Видео ендоскопска система за горна и долна ендоскопия (Видеогастроскоп и видеоколонскоп)“
- обособена позиция № 2 „Електрохидравлична маса“; - обособена позиция № 3 „Комплект за лапароскопски операции“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
212916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Видео ендоскопска система за горна и долна ендоскопия (Видеогастроскоп и видеоколонскоп) 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики и състояща се от: 1. Ендоскопски процесор – 1 брой
Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър; Минимум един USB изход за преносима Флаш памет на предният панел; Възможност за управление на видео принтер; архивираща изображения система; регулатор за въглероден двуокис; Меню за настройки и на Български език; Електронен ZOOM; Възможност за управление на иригационна помпа; Вграден светлинен източник със светодиодна (LED) лампа; Поддръжка на видеоендоскопи с интегриран чип в ендоскопа и фиброоптични ендоскопи за гастроентерологични и бронхологични изследвания и терапия; Поддръжка на ендоскопи с висока резолюция (HD) на CCD чипа в дисталния край; Да има минимум следните изходи: D-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI, 9SMPTE 259M) или DVI (WUXGA, 1080P или SXGA). 2. Монитор – 1 брой Плосък екран: минимум 26 инча;
Резолюция: минимум 1280х1024. 3. Видеогастроскоп с висока разделителна способност (HIGH DEFINITION) – 1 брой Зрително поле: поне 1400(градуса); Дълбочина на зрителното поле (минимум): от 2 до 100 мм; Дължина на работната част: поне 1030 мм; Външен диаметър на работната част: от 9.0 мм до 2.4 мм Минимална гъвкавост на дисталния край: горе 2100; долу 900; ляво/дясно 1000; Работен канал с вътрешен диаметър: поне 2.8 мм; Технология на цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър. 4. Видеоколоноскоп в висока разделителна способност (HIGH DEFINITION) – 1 брой Зрително поле: поне 1400; Диаметър на цялата работна част: не повече от 12.8 мм; Дължина на работната част: най-малко 1680 мм; Минимална гъвкавост в дисталния край: горе/долу-1800 ; ляво/дясно- 1600; Работен канал с вътрешен диаметър: поне 3.7 мм; Отделен канал (различен от работния) за промивка на работното поле чрез водна струя; Минимум две лещи на дисталния край излъчващи светлина; Функция за активно регулиране твърдостта на работната част по желание на работещия; Водоустойчив конектор без нужда от защитна капачка; Допълнителен (освен работния) канал за промиване на наблюдаваното поле чрез водна струя; Технология за цветово филтриране за визуализация на ранни изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър. 5. Ендоскопски тролей – 1 брой Изтегляща се поставка за клавиатура, Поне три рафта за оборудване; Минимум две стойки за флексибилни ендоскопи; Стойка за воден контейнер; Стойка за LCD монитор; Спирачен механизъм на минимум две от четирите колела; Електрическо захранване; 6. Иригационна помпа за струйно промиване под налягане – 1 брой Възможност за дистанционно подаване на вода от програмируеми бутони на гастроентерологичните видеоендоскопи; Възможност за управление от ендоскопския процесор; Възможност за автоматично обратно изпомпване за намаляване налягането в системата и максимален контрол; Възможност за контрол на потока от предния панел; Налягане на подаваната вода до 491kPa; Всички необходими за работа кабели и маркучи; 7. Тестер за херметичност за флексибилни ендоскопи – 1 брой.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
108333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Електрохидравлична маса 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики и състояща се от: Електрохирургично задвижване; Натоварване минимум 360 кг.; Минимални размери на плота 2000мм/500мм.; Всички секции на плота да са рентгено прозрачни; Движение на плота по хоризонтал (слайдинг)- да осигурява възможност за цялостно сканиране на тялото: мин. 350мм- 235мм от центъра към главата и 115мм от центъра към краката; Движение на плота по вертикал мин. 685-1135мм.; Латерален наклон с електрически контрол мин. +/20 градуса; Тренделенбург/обратен тренделенбург с електрически контрол мин. 30 градуса; Флекс/реФлекс с електрически контрол мин. 220/100 градуса; механично движение на секция глава горе/долу мин. 60/90 градуса; Електрическо движение на секция гръб горе/долу мин. 80/40 градуса; Борда на масата да е изработен от пресован алуминий; Управлението да е чрез подвижно дистанционно с дълъг гъвкав кабел; Да разполага с функция за самонивелиране на масата чрез 4 хидравлични крачета; Да има възможност за смяна позициите на секции глава и крака; Възможност за закрепване на допълнителен борд от карбон с дължина мин. 1200мм и товароносимост мин 135 кг.; Гаранционен срок минимум 24 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
27916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комплект за лапароскопски операции 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Доставката ще се извърши франко на адреса на Медицински факултет – гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11

1 брой, със следните минимални и задължителни характеристики и състояща се от: 1. Електрохирургична платформа Захранване - 220-240 V, 50-60 Hz; Клас на защита CF, Клас 1; Високочестотни електрохирургични режими: Монополярни режими - чисто рязане, хемостатично рязане, импулсно рязане, мека коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация; Биполярни режими - биполярно рязане, рязане в солеви разтвор /резекция 0,9 % NaCl/, мека коагулация, коагулация с автоматичен старт, коагулация с автоматично спиране, коагулация в солеви разтвор /0,9 % NaCl/; Ултразвукови режими: Режим на ултразвуково рязане на принципа на инструмент с осцилиращ /хармоничен/ активен електрод; Режим на едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия през единичен инструмент. Номинална честота на електрохирургичната функция: 350-700 KHz; Номинална честота на ултразвуковата механична функция 47-55 KHz; Изходи на мощност: Минимум два монополярни; Минимум два биполярни; Минимум един за ултразвуково рязане; Минимум един за едновременно прилагане на биполярна енергия и хармонични механични трептения. Трансдюсер с възможност за биполярно лигиране и биполярно лигиране с едновременно ултразвуково рязане. Потребителски интерфейс: управление на настройките с цветен сензорен дисплей /тъчскрийн/. Възможност за разпознаване на инструменти и автоматично задаване на настройка от генератора. Възможност за синхронизация с инсуфлатор за автоматично отвеждане на дима от пневмоперитонеума при активиране изходната мощност на генератора. Минимална окомплектовка- ултразвуков трансдюсер, двоен педал, единичен педал, многократни неутрален електрод и кабел за неутрален електрод. 2. Стерилен инструмент за едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова енергия: диам. до 5 мм, дължина до 35 см. 3. Автоклавируем телескоп с ъгъл на зрение 30° и размери 5 x 300 mm, или по-дълъг и кутия за стерилизацията му. 4. Биполярен кабел за лапароскопски инструменти, автоклавируем. 5. Монополярен кабел за лапароскопски инструменти, автоклавируем. 6. Клипапликатор, многократен, автоклавируем, диаметър до 10 мм, не по-къс от 330 mm. 7. Троакар тип Hasson с диаметър от 10,9 до 11,1 mm, многократен, автоклавируем: - Канюла с дължина от 109 до 111 mm, кранче за инсуфлация; - Oстрие с тъп конусовиден връх. 8. Троакар с резба, диаметър от 5,4 до 5,6 mm , многократен, автоклавируем: - Kанюла с дължина от 79 до 81 mm, кранче за инсуфлация; - Kанюла с дължина от 79 до 81 mm; - Oстрие с конусовиден връх. 9. Ножица тип Метценбаум 5х330-350 mm, монополярна, браншове 18-20 mm, многократна, автоклавируема, ротация на 360?. 10. Граспер, тип Крокодил 5х330-350 mm, монополярен, дръжка със заключване, многократен, автоклавируем, ротация на 360?. 11. Електрод-кука 5х330-350 mm, монополярна, многократна, автоклавируема. 12. Биполярен дисектор тип Мериленд 5х330-350 mm, челюсти 19-21 mm, многократен, автоклавируем, ротация на 360?. 13. Граспер тип Йохан 5х330-350 mm, челюсти 22-26 mm, дръжка със заключване, многократен, автоклавируем, ротация на 360?. 14. Aспирационно-иригационна ръкохватка с управление с лостчета или бутони: - Kанюла до 5 мм; - Kанюла до 10 mm.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
76666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински апарати от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, чиито обем да съответства на обема на оборудването (брой на изискваната апаратура) по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- списък-декларация на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателства за извършените доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности по доставка.
2. Участниците трябва да предлагат апарати, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В, т. 12 от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор: - заверени копия от декларации за съответствие, протоколи от изпитване и др. еквивалентни документи, доказващи, че предлаганите апарати/оборудване са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, а именно наличие на валиден сертификат, като попълнят Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП. Обстоятелствата по тази точка се доказват преди сключване на договора за възлагане на поръчката чрез представяне на следните актуални документи и доказателства, удостоверяващи съответсвието с поставения критерий за подбор:
- заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати и/или оборудване и/или изделия, издаден на името на участника.
Съгл.чл.67,ал.4 от ЗОП, във вр. с §29,т.5,б.1 от ПЗР,в сила от 01.04.2018г., ЕЕДОП задължително се предоставя в електронен вид.В Р-л III от Указанията, Възложителя,подробно е разяснил подаването на ЕЕДОП.ЕЕДОП може да се отвори и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd,достъпен чрез Портала за обществени поръчки,секция РОП и е-услуги/Електронни укслуги на Европейската комисия.Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата документация за обществената поръчка.ЕЕДОП следва да бъде предоставен в електрорен вид и да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата.Когато ЕЕДОП е попълнен чрез системата на еЕЕДОП,при предоставянето му,с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF-формат.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка по отношение на обособената позиция, за която се подава оферта. Всяка дейност да е изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира доставка на идентични или сходни медицински апарати от предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, чиито обем да съответства на обема на оборудването (брой на изискваната апаратура) по съответната обособена позиция. Посочените указания се отнасят за всяка посочена от участника изпълнена дейност за доставка по съответната обособена позиция.
2. Участниците трябва да предлагат апарати, които да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството или еквивалентни, удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на: търговия, внос, дистрибуция, продажба, предлагане на медицински и/или лабораторни апарати, и/или оборудване, и/или изделия, издаден на името на участника.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

31/05/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ст. 340 - 3 ет., Ректорат на Тракийски унверситет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с професионален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по чл. 4 от същия закон.
Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници, които са „свързани лица” по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП.
2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор. Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
3. Всички документи по настоящата обществена поръчка се публикуват в официалната интернет страница на Тракийски университет, в главно меню „Профил на купувача" на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180424IhbE1672605

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва