Деловодна информация
04604
ИЗ-1011 24/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
24/04/2018 (дд/мм/гггг)
04604-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Дунав мост Видин - Калафат АД 202623635
ж.к. Местност Гриндури ул. 96 № 4
с. Антимово, община Видин BG311 3776 България
ж.к. Местност Гриндури, ул. 96 № 4 +359 94988180
dunavmost2.vd@gmail.com +359 94988180

Интернет адрес/и

http://www.vidincalafatbridge.bg/

http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement/13
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Дунав мост Видин - Калафат АД 202623635
ул. Цар Александър ІІ № 16
Видин BG311 3700 България
Елисавета Антонова +359 94988180
dunavmost2.vd@gmail.com +359 94988180

Интернет адрес/и

http://www.vidincalafatbridge.bg/

http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дунав Мост Видин - Калафат АД 202623635
ул. Цар Александър ІІ № 16
Видин BG311 3700 България
Елисавета Антонова +359 94988180
dunavmost2.vd@gmail.com +359 94988180

Интернет адрес/и

http://www.vidincalafatbridge.bg/

http://www.vidincalafatbridge.bg/bg/procurement

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

секторен възложител

I.5) Основна дейност 

Транспортни услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на елeктрическа енергия за нуждите на “Дунав мост Видин - Калафат ” АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени за периода 2019 – 2021 г.
09310000      
Доставки

Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на общо 3 обекта от които: 2 броя присъединени към мрежа Ср.Н (Средно Напрежение – 20kV) със собствена кабелна мрежа и 3 обекта, присъединени към мрежа Н.Н. за срок от 36 месеца.
Очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия средно напрежение e около 640 MWh годишно и 60 MWh годишно за обектa присъединен към мрежа Н.Н или общо 700 MWh за 3-те обекта. За срока на обществената поръчка очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия за трите обекта е общо 2000 MWh.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
220000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

община Видин

Предметът на обществена поръчка включва доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени съгласно чл.100 от ЗЕ и Правилата за търговия с електрическа енергия, за захранване на общо 3 обекта от които: 2 броя присъединени към мрежа Ср.Н (Средно Напрежение – 20kV) със собствена кабелна мрежа и 3 обекта, присъединени към мрежа Н.Н. за срок от 36 месеца.
Очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия средно напрежение e около 640 MWh годишно и 60 MWh годишно за обектa присъединен към мрежа Н.Н или общо 700 MWh за 3-те обекта. За срока на обществената поръчка очакваните ориентировъчни (прогнозни) количества електрическа енергия за трите обекта е общо 2000 MWh.
Изпълнителят е длъжен:
- да спазва разпоредбите и правилата, заложени в Закона за енергетиката и наредбите към него, както и Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и разпорежданията на Оператор на електрическа мрежа (ОЕМ) така, че да не бъде отстранен от пазара на балансираща енергия;
- да извършва всички необходими действия, съгласно действащите към момента ПТЕЕ така, че да осигури изпълнението на настоящия договор;
- да включи Възложителя в пазара на балансираща енергия в стандартна балансираща група с координатор Изпълнителя, без Възложителя да заплаща такси за участие и да регистрира Възложителя като участник в стандартната балансираща група – непряк член съгласно ПТЕЕ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
220000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

да


След изтичане на срока на договора, съгласно българското законодателство, възложителят ще възложи нова обществена поръчка за доставка на електрическа енергия.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл.39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл.39 ,ал.5 от ЗЕ.
Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение, което не е юридическо лице, изискването за притежаване на Лиценз , издаден от КЕВР съгласно чл.39, от ЗЕ, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група“.
Към момента на подоване на оферта участниците декларират съотвествието с изискването в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част IV, раздел „А“, т.1 информация за обстоятелствата по т.4.1.
В случаите на чл.67, ал.5 и 6 от ЗОП се представя Копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия“, съгласно чл.39, ал.1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група“, съгласно чл.39 ,ал.5 от ЗЕ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се прилага

Не се прилага
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 3 години да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем идентичен или сходен* с предмета на поръчката.
* Под дейности с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение общо приблизително 2000 MWh.


През последните 3 години да е изпълнил минимум 1 дейност с предмет и обем идентичен или сходен* с предмета на поръчката.
* Под дейности с предмет и обем, идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира доставка на нетна активна електрическа енергия ниско и средно напрежение общо приблизително 2000 MWh.
При подаване на оферта, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV, буква „В“, т.1б информация за доставките с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, стойностите, датите и получателите.
Преди подписване на договора, участникът, определен за изпълнител представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, е длъжен преди подписването на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на обществената поръчка без ДДС. Видът на гаранцията – парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, се избира от участника. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора под формата на парична сума, тя се превежда по следната банковата сметка с Титуляр: „Дунав мост Видин- Калафат”АД, Банка: “ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД – клон Видин, Сметка в лева:IBAN:BG85IABG74961000555000, BIС:IABGSFBGSF, преди сключване на договора за изпълнение на поръчката. В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция, тя трябва да е с валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на договора. Гаранцията се освобождава и задържа съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/06/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


05.2021 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие от обществената поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Участникът декларира липсата на основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП с Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част ІІІ „Основания за изключване”.
Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и на контролираните от тях лица, съгласно изискванията на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, с изключение на случаите по чл. 4 от същия закон.
Участникът декларира липсата на посочените основания за отстраняване по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици в ЕЕДОП, част ІІІ Основания за изключване, Г: „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка”.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва