Деловодна информация
0584Община Кайнарджа
РД-25-494 18/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
0584-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Кайнарджа 000565430
ул. Димитър Дончев 2
с. Кайнарджа BG325 7550 България
Мая Енчева Бочева +359 86798461
kain_s@abv.bg +359 86798461

Интернет адрес/и

www.kaynardzha.egov.bg

https://sop.bg/kaynardzha.egov-871/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/kaynardzha.egov-871/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект,,Реконструкция на водопроводна мрежа и рехабилитация на пътна инфраструктура по улица ,Първа‘‘/о.т.4/през/о.т.3,5,13,14,15,94/до/о.т.88/в с. Светослав
45231300      
Строителство

Предмет на обществената поръчка: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи на обект:,,Реконструкция на водопроводна мрежа и рехабилитация на пътна инфраструктура по улица ,,Първа‘‘ /о.т.4/ през /о.т.3,5,13,14,15,94/ до /о.т 88/ в село Светослав,Община Кайнарджа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
401056.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Община Кайнарджа

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.1 от ЗОП е строителство.
Проектът обект на поръчката е свързан с реконструкция на уличната водопроводна мрежа и пътната инфраструктура по улица ,,Първа ‘‘ в село Светослав, Община Кайнарджа /о.т.4/ през /о.т.3,5,13,14,15,94/ до /о.т 88/ с дължина 1342.50 линейни метра.
Целите на този проект са подобряване на водоснабдителната и пътна инфраструктура на с.Светослав. С реализацията на проекта ще се подпомогне предоставянето на местното население и икономика съвременна водоснабдителна и пътна инфраструктура, както и адекватни мерки за ограничаване загубите на ценен природен ресурс какъвто е питейната вода. Реконструкцията и модернизацията на водоснабдителната мрежа ще доведе до значително намаляване на експлоатационните разходи на местния ВиК оператор и преориентиране на целите му от експлоатация към развитие на инфраструктурата. Рехабилитацията на пътната инфраструктура ще доведе до намаляване на дискомфорта за пътуващите и живеещите в населеното място, както и до намаляване предпоставките за пътнотранспортно произшествие.
Целите на инвестиционните мерки са:
• Да се осигури на населението задоволително и качествено снабдяване на питейна вода;
• Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа ;
• Да се намалят предпоставките за пътнотранспортни произшествия.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40
Мерки за достъпност на местното население, свързани с изпълнението на СМР    20
Срок за изпълнение    10
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
401056.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към момента на обявяване на настоящата обществена поръчка не е осигурено цялостно финансиране за изпълнение на обекта на поръчката. Обществената поръчка ще се изпълнява поетапно съобразно финасовите средства на възложителя за съответната бюджетна година. За Етап І от Количествената сметка финансирането е осигурено чрез целеви средства от републиканския бюджет, предоставени за разходване от МРРБ
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на поръчката, както и на категорията му – която е Трета категория съгласно чл.137, ал.1, т.3, буква „б“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.6, ал.2, т.8 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /(обн. ДВ бр.72 от 2003г., изм. и доп., бр.23 от 2011г.), а именно вписване за четвърта група строежи, трета категория. За чуждестранни лица –участници в процедурата в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство, съгласно документа за създаване на обединението, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Минимално изискване: Да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида и категорията на строежа, предмет на поръчката, а именно: Четвърта група строежи, Трета категория.
Участникът следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ с покритие, съответствщо на обема и характера на поръчката, по силата на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Минимално изискване: Да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ с покритие, съответствщо на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/, по силата на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителни дейности, идентични и/или сходни* с предмета на поръчката.

За посочения период участникът да е изпълнил поне една строителна дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка. Под „строителство, идентично и/или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: строително-монтажни работи по изпълнение на строителство и/или реконструкция на водопроводна и/или канализационна мрежа с обем минимум 1300 линейни метра
Информацията по този критерий за подбор се попълва в точка 1а на Част IV, раздел В от ЕЕДОП и се представя по следния начин: Посочване на строителните дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, с отбелязване на стойностите, датите и получателите, изпълнени от участника през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП за доказване на заявените в ЕЕДОП обстоятелства, се представят: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида, и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Доказателствата за посочените в ЕЕДОП обстоятелства се представят при условията и по реда на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част „Строителство“ на ЗУТ и започва да тече от датата на съставяне на Акт Протокол 2 за откриване на строителна площадка.Обстоятелствата свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Техническото изпълнение на строителството следва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване и добрите строителни практики.
Всеки участник в обществената поръчка следва да предложи срок за изпълнение на СМР,като максималният общ срок за изпълнение на предмета на поръчката е 180/сто и осемдесет/календарни дни, а най-краткият реален общ срок за изпълнение на предмета на поръчката е 120 календарни дни
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

На адрес с. Кайнарджа, ул. „Димитър Дончев” №2, в заседателната зала на Общинска администрация – Кайнарджа.

На публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.
Присъстващите вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Плащането на цената по сключения договор за обществена поръчка се извършва в български левове по банков път по следната схема:1.Авансово плащане в размер до 30% (тридесет процента) от стойността на договора за всеки етап от строителството, което ще се изплати в 30 (тридесет) дневен срок след представяне на фактура-оригинал от страна на Изпълнителя. Авансовото плащане се приспада пропорционално от всяко междинно плащане. Гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно и пропорционално след приспадане на съответната част от аванса от междинните плащания.
2.Междинни плащания в размер до 90 % (деветдесет процента) от стойността на всеки етап от строителството по настоящия договор с включеното по т.1 авансово плащане, което ще се изплати след доказване на реално извършени видове работи. Изплащането се извършва в срок от 30 дни след представяне на фактура-оригинал и протокол - Акт 19 за действителни извършени и подлежащи на разплащане видове работи в обем. Сумарният размер на авансовото и междинните плащания е до 90% от стойността на договора за строителство.
3.Окончателно плащане в размер на остатъчната стойност по настоящия договор за всеки етап от строителството, което ще се изплати след доказване на реално извършени видове работи в обем реално извършени и предвидени по проекта, по съответния етап. Изплащането се извършва в срок от 30 дни след представяне на фактура-оригинал и приемо-предавателен протокол за установяване завършването и за заплащане на натуралните видове СМР (акт обр.19), придружени с екзекутивна документацията, окончателния Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (акт 15).
Възложителят предоставя възможност за физическо запознаване с обекта на строителство и основните условия, съпътстващи изпълнението на поръчката, за целта на което всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети общината, имена и длъжност на лицето, което ще извърши огледа и телефон за контакт, на адреса посочен в обявлението в Община Кайнарджа, всеки работен ден от 09.00 - 12.00 и 13.00 - 16.00 ч.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП жалби могат да се подава в 10-дневен срок от:
1.изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. получаване на решението за опредляне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва