Деловодна информация
975МБАЛ рахила Ангелова АД
908 10/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
975-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Рахила Ангелова АД 113513858
ул. Брезник № 2
Перник BG414 2300 България
Искрена Асенова, Станислава Стоицева +359 76688223
mbalpk@abv.bg +359 76601360

Интернет адрес/и

http://bolnicapernik.com/

http://bolnicapernik.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://bolnicapernik.com/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за лежащо болни пациенти на МБАЛ Рахила Ангелова АД
55500000      
Доставки

Ежедневно приготвяне и доставка на готова храна за обяд и вечеря за лежащо болни пациенти на МБАЛ „Рахила Ангелова” АД – гр. Перник по диети,утвърдени с Единен сборник за диетични ястия
Доставките на прясно приготвената и топла храна за стационарно болните се извършва чрез периодични ежедневни доставки два пъти дневно със собствен транспорт и транспортни термофорни съдове на Изпълнителя въз основа на заявки по диети, съответстващи на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения” от 1984 г. на МНЗ. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на лечебното заведение от храна за стационарно болни.
Предметът на поръчката включва:
- Ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети, съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984г.на МЗ.
Заявките се подават ежедневно от лечебното заведение, съгласно изготвените требвателни листи от
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

МБАЛ Рахила Ангелова АД, гр. Перник, ул. Брезник № 2

Доставките на прясно приготвената и топла храна за стационарно болните се извършва чрез периодични ежедневни доставки два пъти дневно със собствен транспорт и транспортни термофорни съдове на Изпълнителя въз основа на заявки по диети, съответстващи на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения” от 1984 г. на МНЗ. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на лечебното заведение от храна за стационарно болни.
Предметът на поръчката включва:
- Ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети, съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984г.на МЗ.
Заявките се подават ежедневно от лечебното заведение, съгласно изготвените требвателни листи от всяко отделение. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и рецептурници.
Критериите по-долу
 
ДА най-ниска цена    100
Цена
100
II.2.6) Прогнозна стойност
130000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да притежава удостоверение за регистрация по закона за храните.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Съгласно утвърдената документация

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Съгласно утвърдената документация

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставките на прясно приготвената и топла храна за стационарно болните се извършва чрез периодични ежедневни доставки два пъти дневно със собствен транспорт и транспортни термофорни съдове на Изпълнителя въз основа на заявки по диети, съответстващи на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения” от 1984 г. на МНЗ. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на лечебното заведение от храна за стационарно болни.
Предметът на поръчката включва:
- Ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети, съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984г.на МЗ.
Заявките се подават ежедневно от лечебното заведение, съгласно изготвените требвателни листи от всяко отделение. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и р
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/05/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на МБАЛ Рахила Ангелова Ад, гр. Перник, ул. Брезник № 2, кабинета на юристите

Съгласно разпоредбите на ЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


2019г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съэгласно разпоредбите на ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва