Деловодна информация
02709Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца
224 27/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
02709-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Борима /ТП ДГС/ към Държавно предприятие Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ Враца 2016174760016
ул.Девети септември № 14
с.Борима, общ.Троян BG315 5672 България
Марин Минков Багаров +359 0670-62298
dgsborima@abv.bg +359 0670-62298

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180327jyko9253487


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170321wHtf8286023
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Борима и ДГС Троян на обособени позиции
16820000      
Услуги

Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Борима и ДГС Троян на обособени позиции
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Борима 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16820000      
50000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Сервизна база на Изпълнителя

Услугите предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на наличната земеделска и горска техника на ДГС Борима, включително дооставка на резервни части, материали и косумативи, необходими за извършването им.
Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следната техника:
моторен трион STHIL 036 1бр;
моторен трион STHIL MS 1бр;
моторен трион Husqvarna 365 1бр.
моторен свредел STHIL TD 3505 TANAKA 1бр
моторна пръскачка STHIL SR 420 2бр.
моторна коса - храсторез STHIL 1бр.
Навесна фреза BCS 720 1бр.
Изпълнителят се задължава да обслужва и земеделска и горска техника, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същети цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата техника.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
часова ставка за ремонтни дейности    50
процент отстъпка от цена на дребно на резервни части    50
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца за нуждите на ДГС Троян 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50000000      
16820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Сервиз на изпълнителя

Услугите предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на наличната земеделска и горска техника на ДГС Борима, включително дооставка на резервни части, материали и косумативи, необходими за извършването им.
Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следната техника:
Мотофреза Петров 1бр.
Моторен трион Husqvarna 365 3бр.
Моторен трион STIHL 023 1бр.
Храсторез OLEOMAC 726T 1бр.
Храсторез Husqvarna 252 RX 1бр.
Моторна коса Colibri 1бр.
Моторен свредел STIHL BT120C 1бр.
Моторен свредел TANACA TIA 350 S 1бр.
Моторна пръскачка STIHL SR 430 1бр.
Изпълнителят се задължава да обслужва и земеделска и горска техника, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същети цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата техника.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
часова ставка за ремонтни дейности    50
процент отстъпка от цена на дребно на резервни части    50
II.2.6) Прогнозна стойност
800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Кандидатите трябва да отговарят на исикванията на чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквание за доказване на икономисечко и финансово състояние на кандидатите.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага с технически лица, които да притежават професионална квалификация за изпълнение на поръчката
Участникът да разполага със сервиз (сервизна база) /собствен, нает оборудван с необходимите инструменти, съоръжения и теническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.


Да разполага с минимум едно техническо лице с необходимата професионална квалификация за изпълнение на поръчката, включено или не в структурата на участника, включително отговарящо за контрола на качеството.
Участникът да разполага минимум с един сервиз (сервизна база) /собствен, нает оборудван с необходимите инструменти, съоръжения и теническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Да бъде представен съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП чрез единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случай, че кандидата е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че използва подизпълнител, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, съдържащ информациятапо чл.67, ал.1 от ЗОП.
2. При участие на обединение, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за съзвадане на обединението ( чл.59, ал.2 от ЗОП).
3. Да разполага с поне едно техническо лице, което да притежава професионална квалификация за изпълнение на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/04/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/04/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДГС Борима, с адрес:с.Борима, ул.Девети септември № 14

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представител на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл.196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита от конкуренцията относно тяхната законосъобразност, вкючително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10 (десет) дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва